ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

dwarfs

dwarfs ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • jari ਉਚਾਰਨ jari [fi]
 • Fjalar ਉਚਾਰਨ Fjalar [is]
 • Yngvi ਉਚਾਰਨ Yngvi [is]
 • Frosti ਉਚਾਰਨ Frosti [is]
 • Finnur ਉਚਾਰਨ Finnur [is]
 • Reginn ਉਚਾਰਨ Reginn [is]
 • Gandálfur ਉਚਾਰਨ Gandálfur [is]
 • Án ਉਚਾਰਨ Án [is]
 • Virvir ਉਚਾਰਨ Virvir [is]
 • Þrár ਉਚਾਰਨ Þrár [is]
 • Víli ਉਚਾਰਨ Víli [is]
 • Hefti ਉਚਾਰਨ Hefti [is]
 • Frár ਉਚਾਰਨ Frár [is]
 • Bívör ਉਚਾਰਨ Bívör [is]
 • Ginnar ਉਚਾਰਨ Ginnar [is]
 • Fíli ਉਚਾਰਨ Fíli [is]
 • Haugspori ਉਚਾਰਨ Haugspori [is]
 • Austri ਉਚਾਰਨ Austri [is]
 • Hlévangur ਉਚਾਰਨ Hlévangur [is]
 • Náli ਉਚਾਰਨ Náli [is]
 • Glói ਉਚਾਰਨ Glói [is]
 • Eikinskjaldi ਉਚਾਰਨ Eikinskjaldi [is]
 • Þekkur ਉਚਾਰਨ Þekkur [is]
 • Frægur ਉਚਾਰਨ Frægur [is]
 • Þorinn ਉਚਾਰਨ Þorinn [is]
 • Þráinn ਉਚਾਰਨ Þráinn [is]
 • Niði ਉਚਾਰਨ Niði [is]
 • Kíli ਉਚਾਰਨ Kíli [is]
 • Skirvir ਉਚਾਰਨ Skirvir [is]
 • Ái ਉਚਾਰਨ Ái [is]
 • Svíur ਉਚਾਰਨ Svíur [is]
 • Veigur ਉਚਾਰਨ Veigur [is]
 • Fundinn ਉਚਾਰਨ Fundinn [is]
 • Mjöðvitnir ਉਚਾਰਨ Mjöðvitnir [is]
 • Nýi ਉਚਾਰਨ Nýi [is]
 • Vindálfur ਉਚਾਰਨ Vindálfur [is]
 • Vestri ਉਚਾਰਨ Vestri [is]
 • Hornbori ਉਚਾਰਨ Hornbori [is]
 • Suðri ਉਚਾਰਨ Suðri [is]
 • Norðri ਉਚਾਰਨ Norðri [is]
 • Mótsognir ਉਚਾਰਨ Mótsognir [is]
 • Ráðsviður ਉਚਾਰਨ Ráðsviður [is]
 • Lóni ਉਚਾਰਨ Lóni [is]
 • Skáfiður ਉਚਾਰਨ Skáfiður [is]
 • skarlały ਉਚਾਰਨ skarlały [pl]
 • Nýráður ਉਚਾਰਨ Nýráður [is]
 • Alþjófur ਉਚਾਰਨ Alþjófur [is]
 • Durinn ਉਚਾਰਨ Durinn [is]
 • Vitur ਉਚਾਰਨ Vitur [is]
 • Ánar ਉਚਾਰਨ Ánar [is]
 • Bávör ਉਚਾਰਨ Bávör [is]
 • Dólgþrasir ਉਚਾਰਨ Dólgþrasir [is]
 • Lofars ਉਚਾਰਨ Lofars [is]
 • Bömbur ਉਚਾਰਨ Bömbur [is]
 • Hannar ਉਚਾਰਨ Hannar [is]
 • Aurvangur ਉਚਾਰਨ Aurvangur [is]