ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

electric current

electric current ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ