ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

elements

elements ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • aluminium ਉਚਾਰਨ aluminium [en]
 • lithium ਉਚਾਰਨ lithium [en]
 • aluminum ਉਚਾਰਨ aluminum [en]
 • hydrogen ਉਚਾਰਨ hydrogen [en]
 • palladium ਉਚਾਰਨ palladium [en]
 • ferro ਉਚਾਰਨ ferro [pt]
 • calcium ਉਚਾਰਨ calcium [en]
 • halogen ਉਚਾਰਨ halogen [en]
 • Calcio ਉਚਾਰਨ Calcio [it]
 • helium ਉਚਾਰਨ helium [en]
 • Kupfer ਉਚਾਰਨ Kupfer [de]
 • magnesium ਉਚਾਰਨ magnesium [en]
 • iodine ਉਚਾਰਨ iodine [en]
 • Mercurio ਉਚਾਰਨ Mercurio [es]
 • silicon ਉਚਾਰਨ silicon [en]
 • Tritium ਉਚਾਰਨ Tritium [en]
 • tal ਉਚਾਰਨ tal [de]
 • zinc ਉਚਾਰਨ zinc [en]
 • rod ਉਚਾਰਨ rod [da]
 • neptunium ਉਚਾਰਨ neptunium [en]
 • plutonium ਉਚਾਰਨ plutonium [en]
 • hel ਉਚਾਰਨ hel [nl]
 • argon ਉਚਾਰਨ argon [en]
 • curium ਉਚਾਰਨ curium [en]
 • indium ਉਚਾਰਨ indium [en]
 • boron ਉਚਾਰਨ boron [en]
 • nickel ਉਚਾਰਨ nickel [en]
 • polonium ਉਚਾਰਨ polonium [en]
 • xenon ਉਚਾਰਨ xenon [en]
 • rhodium ਉਚਾਰਨ rhodium [en]
 • argento ਉਚਾਰਨ argento [it]
 • beryllium ਉਚਾਰਨ beryllium [en]
 • fermium ਉਚਾਰਨ fermium [en]
 • rutherfordium ਉਚਾਰਨ rutherfordium [en]
 • strontium ਉਚਾਰਨ strontium [en]
 • actinium ਉਚਾਰਨ actinium [en]
 • terbium ਉਚਾਰਨ terbium [en]
 • wolframio ਉਚਾਰਨ wolframio [it]
 • selen ਉਚਾਰਨ selen [de]
 • iridium ਉਚਾਰਨ iridium [en]
 • gallium ਉਚਾਰਨ gallium [en]
 • hafnium ਉਚਾਰਨ hafnium [fr]
 • Germanio ਉਚਾਰਨ Germanio [eo]
 • samarium ਉਚਾਰਨ samarium [de]
 • holmium ਉਚਾਰਨ holmium [de]
 • protactinium ਉਚਾਰਨ protactinium [en]
 • germanium ਉਚਾਰਨ germanium [en]
 • francium ਉਚਾਰਨ francium [en]
 • berkelium ਉਚਾਰਨ berkelium [en]
 • vanadium ਉਚਾਰਨ vanadium [en]
 • thorium ਉਚਾਰਨ thorium [en]
 • yttrium ਉਚਾਰਨ yttrium [en]
 • Chromium ਉਚਾਰਨ Chromium [en]
 • darmstadtium ਉਚਾਰਨ darmstadtium [en]
 • rhenium ਉਚਾਰਨ rhenium [en]
 • erbium ਉਚਾਰਨ erbium [en]
 • californium ਉਚਾਰਨ californium [de]
 • meitnerium ਉਚਾਰਨ meitnerium [en]
 • thallium ਉਚਾਰਨ thallium [en]
 • osmium ਉਚਾਰਨ osmium [en]
 • ruthenium ਉਚਾਰਨ ruthenium [en]
 • barium ਉਚਾਰਨ barium [en]
 • radium ਉਚਾਰਨ radium [fr]
 • kalium ਉਚਾਰਨ kalium [de]
 • thulium ਉਚਾਰਨ thulium [en]
 • Deuterium ਉਚਾਰਨ Deuterium [en]
 • europium ਉਚਾਰਨ europium [de]
 • piombo ਉਚਾਰਨ piombo [it]
 • americium ਉਚਾਰਨ americium [de]
 • bismuto ਉਚਾਰਨ bismuto [es]
 • rubidium ਉਚਾਰਨ rubidium [en]
 • cloro ਉਚਾਰਨ cloro [it]
 • dubnium ਉਚਾਰਨ dubnium [en]
 • dysprosium ਉਚਾਰਨ dysprosium [en]
 • cadmium ਉਚਾਰਨ cadmium [en]
 • gadolinium ਉਚਾਰਨ gadolinium [en]
 • technetium ਉਚਾਰਨ technetium [en]
 • scandium ਉਚਾਰਨ scandium [en]
 • Chlor ਉਚਾਰਨ Chlor [de]
 • einsteinium ਉਚਾਰਨ einsteinium [de]
 • ytterbium ਉਚਾਰਨ ytterbium [en]
 • seaborgium ਉਚਾਰਨ seaborgium [en]
 • Blei ਉਚਾਰਨ Blei [de]
 • rare earth ਉਚਾਰਨ rare earth [en]
 • zirkonium ਉਚਾਰਨ zirkonium [de]
 • Kohlenstoff ਉਚਾਰਨ Kohlenstoff [de]
 • promethium ਉਚਾਰਨ promethium [en]
 • lutetium ਉਚਾਰਨ lutetium [en]
 • niob ਉਚਾਰਨ niob [de]
 • zirconium ਉਚਾਰਨ zirconium [en]
 • lawrencium ਉਚਾਰਨ lawrencium [de]
 • nobelium ਉਚਾਰਨ nobelium [de]
 • cobalto ਉਚਾਰਨ cobalto [pt]
 • mendelevium ਉਚਾਰਨ mendelevium [en]
 • cesium ਉਚਾਰਨ cesium [en]
 • cerium ਉਚਾਰਨ cerium [en]
 • azoto ਉਚਾਰਨ azoto [it]
 • halogens ਉਚਾਰਨ halogens [en]
 • cer ਉਚਾਰਨ cer [de]
 • kadmium ਉਚਾਰਨ kadmium [de]