ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

elements

elements ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • aluminium ਉਚਾਰਨ
  aluminium [en]
 • lithium ਉਚਾਰਨ
  lithium [en]
 • aluminum ਉਚਾਰਨ
  aluminum [en]
 • hydrogen ਉਚਾਰਨ
  hydrogen [en]
 • palladium ਉਚਾਰਨ
  palladium [en]
 • ferro ਉਚਾਰਨ
  ferro [pt]
 • calcium ਉਚਾਰਨ
  calcium [en]
 • Calcio ਉਚਾਰਨ
  Calcio [it]
 • halogen ਉਚਾਰਨ
  halogen [en]
 • helium ਉਚਾਰਨ
  helium [en]
 • magnesium ਉਚਾਰਨ
  magnesium [en]
 • iodine ਉਚਾਰਨ
  iodine [en]
 • Kupfer ਉਚਾਰਨ
  Kupfer [de]
 • silicon ਉਚਾਰਨ
  silicon [en]
 • Tritium ਉਚਾਰਨ
  Tritium [en]
 • Mercurio ਉਚਾਰਨ
  Mercurio [es]
 • tal ਉਚਾਰਨ
  tal [de]
 • zinc ਉਚਾਰਨ
  zinc [fr]
 • rod ਉਚਾਰਨ
  rod [da]
 • hel ਉਚਾਰਨ
  hel [nl]
 • argon ਉਚਾਰਨ
  argon [en]
 • neptunium ਉਚਾਰਨ
  neptunium [en]
 • nickel ਉਚਾਰਨ
  nickel [en]
 • plutonium ਉਚਾਰਨ
  plutonium [en]
 • xenon ਉਚਾਰਨ
  xenon [en]
 • boron ਉਚਾਰਨ
  boron [en]
 • curium ਉਚਾਰਨ
  curium [en]
 • beryllium ਉਚਾਰਨ
  beryllium [en]
 • indium ਉਚਾਰਨ
  indium [en]
 • argento ਉਚਾਰਨ
  argento [it]
 • polonium ਉਚਾਰਨ
  polonium [en]
 • rhodium ਉਚਾਰਨ
  rhodium [en]
 • selen ਉਚਾਰਨ
  selen [de]
 • strontium ਉਚਾਰਨ
  strontium [en]
 • fermium ਉਚਾਰਨ
  fermium [fr]
 • rutherfordium ਉਚਾਰਨ
  rutherfordium [en]
 • terbium ਉਚਾਰਨ
  terbium [en]
 • actinium ਉਚਾਰਨ
  actinium [en]
 • gallium ਉਚਾਰਨ
  gallium [en]
 • wolframio ਉਚਾਰਨ
  wolframio [it]
 • iridium ਉਚਾਰਨ
  iridium [en]
 • berkelium ਉਚਾਰਨ
  berkelium [en]
 • samarium ਉਚਾਰਨ
  samarium [de]
 • hafnium ਉਚਾਰਨ
  hafnium [en]
 • Germanio ਉਚਾਰਨ
  Germanio [eo]
 • yttrium ਉਚਾਰਨ
  yttrium [en]
 • germanium ਉਚਾਰਨ
  germanium [en]
 • holmium ਉਚਾਰਨ
  holmium [de]
 • francium ਉਚਾਰਨ
  francium [en]
 • vanadium ਉਚਾਰਨ
  vanadium [en]
 • protactinium ਉਚਾਰਨ
  protactinium [en]
 • Chromium ਉਚਾਰਨ
  Chromium [en]
 • darmstadtium ਉਚਾਰਨ
  darmstadtium [en]
 • thorium ਉਚਾਰਨ
  thorium [en]
 • erbium ਉਚਾਰਨ
  erbium [en]
 • barium ਉਚਾਰਨ
  barium [en]
 • radium ਉਚਾਰਨ
  radium [en]
 • meitnerium ਉਚਾਰਨ
  meitnerium [en]
 • rhenium ਉਚਾਰਨ
  rhenium [en]
 • kalium ਉਚਾਰਨ
  kalium [de]
 • thallium ਉਚਾਰਨ
  thallium [en]
 • californium ਉਚਾਰਨ
  californium [de]
 • ruthenium ਉਚਾਰਨ
  ruthenium [en]
 • osmium ਉਚਾਰਨ
  osmium [en]
 • Deuterium ਉਚਾਰਨ
  Deuterium [en]
 • thulium ਉਚਾਰਨ
  thulium [en]
 • americium ਉਚਾਰਨ
  americium [de]
 • piombo ਉਚਾਰਨ
  piombo [it]
 • europium ਉਚਾਰਨ
  europium [de]
 • rubidium ਉਚਾਰਨ
  rubidium [en]
 • technetium ਉਚਾਰਨ
  technetium [en]
 • cadmium ਉਚਾਰਨ
  cadmium [en]
 • bismuto ਉਚਾਰਨ
  bismuto [es]
 • cloro ਉਚਾਰਨ
  cloro [it]
 • dubnium ਉਚਾਰਨ
  dubnium [en]
 • dysprosium ਉਚਾਰਨ
  dysprosium [en]
 • scandium ਉਚਾਰਨ
  scandium [en]
 • gadolinium ਉਚਾਰਨ
  gadolinium [en]
 • ytterbium ਉਚਾਰਨ
  ytterbium [en]
 • rare earth ਉਚਾਰਨ
  rare earth [en]
 • Chlor ਉਚਾਰਨ
  Chlor [de]
 • einsteinium ਉਚਾਰਨ
  einsteinium [de]
 • seaborgium ਉਚਾਰਨ
  seaborgium [en]
 • Blei ਉਚਾਰਨ
  Blei [de]
 • zirconium ਉਚਾਰਨ
  zirconium [en]
 • zirkonium ਉਚਾਰਨ
  zirkonium [de]
 • Kohlenstoff ਉਚਾਰਨ
  Kohlenstoff [de]
 • lutetium ਉਚਾਰਨ
  lutetium [en]
 • lawrencium ਉਚਾਰਨ
  lawrencium [de]
 • promethium ਉਚਾਰਨ
  promethium [en]
 • niob ਉਚਾਰਨ
  niob [de]
 • azoto ਉਚਾਰਨ
  azoto [it]
 • aurum ਉਚਾਰਨ
  aurum [la]
 • nobelium ਉਚਾਰਨ
  nobelium [de]
 • cesium ਉਚਾਰਨ
  cesium [en]
 • cobalto ਉਚਾਰਨ
  cobalto [pt]
 • tungsteno ਉਚਾਰਨ
  tungsteno [es]
 • mendelevium ਉਚਾਰਨ
  mendelevium [en]
 • phosphorus ਉਚਾਰਨ
  phosphorus [en]
 • cer ਉਚਾਰਨ
  cer [de]