ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

entire

entire ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • całe ਉਚਾਰਨ całe [vec]
  • áta ਉਚਾਰਨ áta [hu]
  • שלם ਉਚਾਰਨ שלם [he]
  • átaya ਉਚਾਰਨ átaya [lkt]
  • Imee ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Imee [tl] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ