ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

hanja

hanja ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 日本 ਉਚਾਰਨ 日本 [ja]
 • 月曜日 ਉਚਾਰਨ 月曜日 [ja]
 • 韓國 ਉਚਾਰਨ 韓國 [yue]
 • 江 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 木曜日 ਉਚਾਰਨ 木曜日 [ja]
 • 土曜日 ਉਚਾਰਨ 土曜日 [ja]
 • 日曜日 ਉਚਾਰਨ 日曜日 [ja]
 • 金曜日 ਉਚਾਰਨ 金曜日 [ja]
 • 水曜日 ਉਚਾਰਨ 水曜日 [ja]
 • 大統領 ਉਚਾਰਨ 大統領 [zh]
 • 火曜日 ਉਚਾਰਨ 火曜日 [ja]
 • 漢字 ਉਚਾਰਨ 漢字 [ja]
 • 曜日 ਉਚਾਰਨ 曜日 [ja]
 • 首都 ਉਚਾਰਨ 首都 [ja]
 • 檀君 ਉਚਾਰਨ 檀君 [zh]
 • 隧道 ਉਚਾਰਨ 隧道 [yue]
 • 漢文 ਉਚਾਰਨ 漢文 [ja]
 • 韓服 ਉਚਾਰਨ 韓服 [zh]
 • 漢字語 ਉਚਾਰਨ 漢字語 [ko]
 • 略字 ਉਚਾਰਨ 略字 [ja]
 • 囚徒 ਉਚਾਰਨ 囚徒 [zh]
 • 韓國語 ਉਚਾਰਨ 韓國語 [zh]
 • 水稻 ਉਚਾਰਨ 水稻 [zh]
 • 修道 ਉਚਾਰਨ 修道 [zh]
 • 國文 ਉਚਾਰਨ 國文 [zh]