ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

ige

ige ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • les ਉਚਾਰਨ les [fr]
 • old ਉਚਾਰਨ old [en]
 • vert ਉਚਾਰਨ vert [fr]
 • verte ਉਚਾਰਨ verte [fr]
 • less ਉਚਾਰਨ less [en]
 • mer ਉਚਾਰਨ mer [fr]
 • fed ਉਚਾਰਨ fed [en]
 • halt ਉਚਾਰਨ halt [en]
 • sajnálom ਉਚਾਰਨ sajnálom [hu]
 • sír ਉਚਾਰਨ sír [hu]
 • örülök ਉਚਾਰਨ örülök [hu]
 • utazik ਉਚਾਰਨ utazik [hu]
 • vont ਉਚਾਰਨ vont [fr]
 • megpróbálom ਉਚਾਰਨ megpróbálom [hu]
 • mozog ਉਚਾਰਨ mozog [sk]
 • akarok ਉਚਾਰਨ akarok [hu]
 • plătesc ਉਚਾਰਨ plătesc [ro]
 • veri ਉਚਾਰਨ veri [tr]
 • repül ਉਚਾਰਨ repül [hu]
 • tudsz ਉਚਾਰਨ tudsz [hu]
 • vagytok ਉਚਾਰਨ vagytok [hu]
 • ásni ਉਚਾਰਨ ásni [hu]
 • sült ਉਚਾਰਨ sült [hu]
 • hirdet ਉਚਾਰਨ hirdet [hu]
 • énekel ਉਚਾਰਨ énekel [hu]
 • felrepül ਉਚਾਰਨ felrepül [hu]
 • vala ਉਚਾਰਨ vala [pt]
 • megengedett ਉਚਾਰਨ megengedett [hu]
 • indokolja ਉਚਾਰਨ indokolja [hu]
 • hallom ਉਚਾਰਨ hallom [hu]
 • egyetért ਉਚਾਰਨ egyetért [hu]
 • ütközik ਉਚਾਰਨ ütközik [hu]
 • vegyék ਉਚਾਰਨ vegyék [hu]
 • leszáll ਉਚਾਰਨ leszáll [hu]
 • kezeskedhetne ਉਚਾਰਨ kezeskedhetne [hu]
 • alkalmaz ਉਚਾਰਨ alkalmaz [hu]
 • utal ਉਚਾਰਨ utal [hu]
 • hívjuk ਉਚਾਰਨ hívjuk [hu]
 • kiegyensúlyozott ਉਚਾਰਨ kiegyensúlyozott [hu]
 • beáll ਉਚਾਰਨ beáll [hu]
 • kérlek ਉਚਾਰਨ kérlek [hu]
 • próbálkozik ਉਚਾਰਨ próbálkozik [hu]
 • tanít ਉਚਾਰਨ tanít [hu]
 • kel ਉਚਾਰਨ kel [tr]
 • köt ਉਚਾਰਨ köt [hu]
 • gondoskodik ਉਚਾਰਨ gondoskodik [hu]
 • tör ਉਚਾਰਨ tör [hu]
 • várok ਉਚਾਰਨ várok [hu]
 • elhagyott ਉਚਾਰਨ elhagyott [hu]
 • villámcsapás ਉਚਾਰਨ villámcsapás [hu]
 • megfordult ਉਚਾਰਨ megfordult [hu]
 • tolni ਉਚਾਰਨ tolni [hu]
 • köti ਉਚਾਰਨ köti [hu]
 • kiválasztott ਉਚਾਰਨ kiválasztott [hu]
 • találsz ਉਚਾਰਨ találsz [hu]
 • kiment ਉਚਾਰਨ kiment [hu]
 • hallasz ਉਚਾਰਨ hallasz [hu]
 • megjelenik ਉਚਾਰਨ megjelenik [hu]
 • elfelejtettem ਉਚਾਰਨ elfelejtettem [hu]
 • megakadályoz ਉਚਾਰਨ megakadályoz [hu]
 • tisztelni ਉਚਾਰਨ tisztelni [hu]
 • lejárt ਉਚਾਰਨ lejárt [hu]
 • megmondd ਉਚਾਰਨ megmondd [hu]
 • fordít ਉਚਾਰਨ fordít [hu]
 • kérek ਉਚਾਰਨ kérek [hu]
 • szalad ਉਚਾਰਨ szalad [hu]
 • megérkezik ਉਚਾਰਨ megérkezik [hu]
 • találtam ਉਚਾਰਨ találtam [hu]
 • megírt ਉਚਾਰਨ megírt [hu]
 • zár ਉਚਾਰਨ zár [hu]
 • imádom ਉਚਾਰਨ imádom [hu]
 • alakít ਉਚਾਰਨ alakít [hu]
 • sütkérez ਉਚਾਰਨ sütkérez [hu]
 • eltávolítani ਉਚਾਰਨ eltávolítani [hu]
 • érez ਉਚਾਰਨ érez [hu]
 • látok ਉਚਾਰਨ látok [hu]
 • közöljük ਉਚਾਰਨ közöljük [hu]
 • abbahagy ਉਚਾਰਨ abbahagy [hu]
 • zavarok ਉਚਾਰਨ zavarok [hu]
 • véd ਉਚਾਰਨ véd [hu]
 • válaszol ਉਚਾਰਨ válaszol [hu]
 • örül ਉਚਾਰਨ örül [hu]
 • vitt ਉਚਾਰਨ vitt [et]
 • teheted ਉਚਾਰਨ teheted [hu]
 • folyt ਉਚਾਰਨ folyt [hu]
 • elveszett ਉਚਾਰਨ elveszett [hu]
 • festett ਉਚਾਰਨ festett [hu]
 • aratott ਉਚਾਰਨ aratott [hu]
 • folytat ਉਚਾਰਨ folytat [hu]
 • menti ਉਚਾਰਨ menti [fr]
 • hasonlít ਉਚਾਰਨ hasonlít [hu]
 • kelt ਉਚਾਰਨ kelt [en]
 • ajánl ਉਚਾਰਨ ajánl [hu]
 • fertőzött ਉਚਾਰਨ fertőzött [hu]
 • ünnepli ਉਚਾਰਨ ünnepli [hu]
 • szeretek ਉਚਾਰਨ szeretek [hu]
 • arculattervezés ਉਚਾਰਨ arculattervezés [hu]
 • beszélget ਉਚਾਰਨ beszélget [hu]
 • kezdek ਉਚਾਰਨ kezdek [hu]
 • merészkedik ਉਚਾਰਨ merészkedik [hu]