ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

informal

informal ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • naughty ਉਚਾਰਨ naughty [en]
 • wow ਉਚਾਰਨ wow [en]
 • nope ਉਚਾਰਨ nope [en]
 • mom ਉਚਾਰਨ mom [en]
 • I'd ਉਚਾਰਨ I'd [en]
 • Thanks a lot! ਉਚਾਰਨ Thanks a lot! [en]
 • know-it-all ਉਚਾਰਨ know-it-all [en]
 • chick ਉਚਾਰਨ chick [en]
 • mister ਉਚਾਰਨ mister [en]
 • testa ਉਚਾਰਨ testa [it]
 • bejesus ਉਚਾਰਨ bejesus [en]
 • knickers ਉਚਾਰਨ knickers [en]
 • twerk ਉਚਾਰਨ twerk [en]
 • no kidding ਉਚਾਰਨ no kidding [en]
 • smooch ਉਚਾਰਨ smooch [en]
 • discombobulate ਉਚਾਰਨ discombobulate [en]
 • sweetie ਉਚਾਰਨ sweetie [en]
 • Oma ਉਚਾਰਨ Oma [de]
 • hullabaloo ਉਚਾਰਨ hullabaloo [en]
 • ho ਉਚਾਰਨ ho [it]
 • enfoiré ਉਚਾਰਨ enfoiré [fr]
 • cock-up (noun) ਉਚਾਰਨ cock-up (noun) [en]
 • Jim ਉਚਾਰਨ Jim [en]
 • shenanigans ਉਚਾਰਨ shenanigans [en]
 • idiotic ਉਚਾਰਨ idiotic [en]
 • super-duper ਉਚਾਰਨ super-duper [en]
 • booger ਉਚਾਰਨ booger [en]
 • humongous ਉਚਾਰਨ humongous [en]
 • flip-flops ਉਚਾਰਨ flip-flops [en]
 • itsy bitsy ਉਚਾਰਨ itsy bitsy [en]
 • idiotically ਉਚਾਰਨ idiotically [en]
 • woot ਉਚਾਰਨ woot [en]
 • gobsmacked ਉਚਾਰਨ gobsmacked [en]
 • psyched ਉਚਾਰਨ psyched [en]
 • delish ਉਚਾਰਨ delish [en]
 • Lu ਉਚਾਰਨ Lu [fr]
 • wrong'un ਉਚਾਰਨ wrong'un [en]
 • chillax ਉਚਾਰਨ chillax [en]
 • hoody ਉਚਾਰਨ hoody [en]
 • off to bed ਉਚਾਰਨ off to bed [en]
 • chap ਉਚਾਰਨ chap [en]
 • thingummy ਉਚਾਰਨ thingummy [en]
 • smack-dab ਉਚਾਰਨ smack-dab [en]
 • exams ਉਚਾਰਨ exams [en]
 • peachy keen ਉਚਾਰਨ peachy keen [en]
 • whatchamacallit ਉਚਾਰਨ whatchamacallit [en]
 • Rex ਉਚਾਰਨ Rex [en]
 • wannabee ਉਚਾਰਨ wannabee [en]
 • yobbo ਉਚਾਰਨ yobbo [en]
 • own goal ਉਚਾਰਨ own goal [en]
 • heisann ਉਚਾਰਨ heisann [no]
 • fiver ਉਚਾਰਨ fiver [en]
 • fanning ਉਚਾਰਨ fanning [en]
 • couch potato ਉਚਾਰਨ couch potato [en]
 • ogonek ਉਚਾਰਨ ogonek [pl]
 • Union Jack ਉਚਾਰਨ Union Jack [en]
 • narked ਉਚਾਰਨ narked [en]
 • smutty ਉਚਾਰਨ smutty [en]
 • comeuppance ਉਚਾਰਨ comeuppance [en]
 • demi-sel ਉਚਾਰਨ demi-sel [fr]
 • Loo ਉਚਾਰਨ Loo [en]
 • kibosh ਉਚਾਰਨ kibosh [en]
 • kidding around ਉਚਾਰਨ kidding around [en]
 • chamo ਉਚਾਰਨ chamo [es]
 • fib ਉਚਾਰਨ fib [en]
 • twerking ਉਚਾਰਨ twerking [en]
 • shuteye ਉਚਾਰਨ shuteye [en]
 • hubby ਉਚਾਰਨ hubby [en]
 • mixed bag ਉਚਾਰਨ mixed bag [en]
 • mucker ਉਚਾਰਨ mucker [en]
 • mic ਉਚਾਰਨ mic [en]
 • buchuda ਉਚਾਰਨ buchuda [pt]
 • stats ਉਚਾਰਨ stats [en]
 • dissed ਉਚਾਰਨ dissed [en]
 • idiots ਉਚਾਰਨ idiots [en]
 • badass ਉਚਾਰਨ badass [en]
 • spoons ਉਚਾਰਨ spoons [en]
 • muggle ਉਚਾਰਨ muggle [en]
 • telecom ਉਚਾਰਨ telecom [en]
 • wank ਉਚਾਰਨ wank [en]
 • skedaddle ਉਚਾਰਨ skedaddle [en]
 • far-out ਉਚਾਰਨ far-out [en]
 • kick the bucket ਉਚਾਰਨ kick the bucket [en]
 • Oop North ਉਚਾਰਨ Oop North [en]
 • shopaholic ਉਚਾਰਨ shopaholic [en]
 • bimbo ਉਚਾਰਨ bimbo [en]
 • friend zone ਉਚਾਰਨ friend zone [en]
 • thingy ਉਚਾਰਨ thingy [en]
 • know-all ਉਚਾਰਨ know-all [en]
 • dosh ਉਚਾਰਨ dosh [en]
 • lovey-dovey ਉਚਾਰਨ lovey-dovey [en]
 • smartypants ਉਚਾਰਨ smartypants [en]
 • French leave ਉਚਾਰਨ French leave [en]
 • past it ਉਚਾਰਨ past it [en]
 • fluthered ਉਚਾਰਨ fluthered [en]
 • cakewalk ਉਚਾਰਨ cakewalk [en]
 • trendy ਉਚਾਰਨ trendy [en]
 • laddie ਉਚਾਰਨ laddie [en]
 • nympho ਉਚਾਰਨ nympho [en]
 • tu apportes ਉਚਾਰਨ tu apportes [fr]