ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

irregular verbs

irregular verbs ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • been ਉਚਾਰਨ been [en]
 • put ਉਚਾਰਨ put [en]
 • felt ਉਚਾਰਨ felt [en]
 • heard ਉਚਾਰਨ heard [en]
 • read ਉਚਾਰਨ read [en]
 • drink ਉਚਾਰਨ drink [en]
 • wear ਉਚਾਰਨ wear [en]
 • throw ਉਚਾਰਨ throw [en]
 • win ਉਚਾਰਨ win [en]
 • cut ਉਚਾਰਨ cut [en]
 • swim ਉਚਾਰਨ swim [en]
 • forget ਉਚਾਰਨ forget [en]
 • made ਉਚਾਰਨ made [en]
 • drank ਉਚਾਰਨ drank [en]
 • ride ਉਚਾਰਨ ride [en]
 • blow ਉਚਾਰਨ blow [en]
 • broadcast ਉਚਾਰਨ broadcast [en]
 • understood ਉਚਾਰਨ understood [en]
 • forgotten ਉਚਾਰਨ forgotten [en]
 • catch ਉਚਾਰਨ catch [en]
 • flew ਉਚਾਰਨ flew [en]
 • eaten ਉਚਾਰਨ eaten [en]
 • rise ਉਚਾਰਨ rise [en]
 • fought ਉਚਾਰਨ fought [en]
 • dig ਉਚਾਰਨ dig [en]
 • given ਉਚਾਰਨ given [en]
 • stood ਉਚਾਰਨ stood [en]
 • chose ਉਚਾਰਨ chose [en]
 • flown ਉਚਾਰਨ flown [en]
 • meant ਉਚਾਰਨ meant [en]
 • lent ਉਚਾਰਨ lent [en]
 • drew ਉਚਾਰਨ drew [en]
 • spoke ਉਚਾਰਨ spoke [en]
 • fly ਉਚਾਰਨ fly [en]
 • forbidden ਉਚਾਰਨ forbidden [en]
 • known ਉਚਾਰਨ known [en]
 • hide ਉਚਾਰਨ hide [en]
 • sought ਉਚਾਰਨ sought [en]
 • gone ਉਚਾਰਨ gone [en]
 • frozen ਉਚਾਰਨ frozen [en]
 • hang ਉਚਾਰਨ hang [en]
 • broke ਉਚਾਰਨ broke [en]
 • grew ਉਚਾਰਨ grew [en]
 • forbade ਉਚਾਰਨ forbade [en]
 • hid ਉਚਾਰਨ hid [en]
 • misspelt ਉਚਾਰਨ misspelt [en]
 • learnt ਉਚਾਰਨ learnt [en]
 • rang ਉਚਾਰਨ rang [en]
 • cost ਉਚਾਰਨ cost [en]
 • forgot ਉਚਾਰਨ forgot [en]
 • gotten ਉਚਾਰਨ gotten [en]
 • dug ਉਚਾਰਨ dug [en]
 • blew ਉਚਾਰਨ blew [en]
 • fell ਉਚਾਰਨ fell [en]
 • beaten ਉਚਾਰਨ beaten [en]
 • shut ਉਚਾਰਨ shut [en]
 • swam ਉਚਾਰਨ swam [en]
 • fallen ਉਚਾਰਨ fallen [en]
 • risen ਉਚਾਰਨ risen [en]
 • chosen ਉਚਾਰਨ chosen [en]
 • dreamt ਉਚਾਰਨ dreamt [en]
 • freeze ਉਚਾਰਨ freeze [en]
 • taken ਉਚਾਰਨ taken [en]
 • held ਉਚਾਰਨ held [en]
 • bid ਉਚਾਰਨ bid [en]
 • wore ਉਚਾਰਨ wore [en]
 • grind ਉਚਾਰਨ grind [en]
 • drawn ਉਚਾਰਨ drawn [en]
 • swum ਉਚਾਰਨ swum [en]
 • begun ਉਚਾਰਨ begun [en]
 • burst ਉਚਾਰਨ burst [en]
 • blown ਉਚਾਰਨ blown [en]
 • sung ਉਚਾਰਨ sung [en]
 • sold ਉਚਾਰਨ sold [en]
 • sawed ਉਚਾਰਨ sawed [en]
 • kept ਉਚਾਰਨ kept [en]
 • dreamed ਉਚਾਰਨ dreamed [en]
 • hung ਉਚਾਰਨ hung [en]
 • arisen ਉਚਾਰਨ arisen [en]
 • seen ਉਚਾਰਨ seen [en]
 • forgive ਉਚਾਰਨ forgive [en]
 • bred ਉਚਾਰਨ bred [sv]
 • shook ਉਚਾਰਨ shook [en]
 • arose ਉਚਾਰਨ arose [en]
 • spoken ਉਚਾਰਨ spoken [en]
 • slept ਉਚਾਰਨ slept [en]
 • ridden ਉਚਾਰਨ ridden [en]
 • awoke ਉਚਾਰਨ awoke [en]
 • fling ਉਚਾਰਨ fling [en]
 • sawn ਉਚਾਰਨ sawn [en]
 • forgave ਉਚਾਰਨ forgave [en]
 • rung ਉਚਾਰਨ rung [en]
 • flung ਉਚਾਰਨ flung [en]
 • struck ਉਚਾਰਨ struck [en]
 • froze ਉਚਾਰਨ froze [en]
 • shrunk ਉਚਾਰਨ shrunk [en]
 • fled ਉਚਾਰਨ fled [en]
 • forsook ਉਚਾਰਨ forsook [en]
 • striven ਉਚਾਰਨ striven [en]
 • OK'd ਉਚਾਰਨ OK'd [en]