ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Kamatis

Kamatis ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • sika ਉਚਾਰਨ sika [fi]
 • manen ਉਚਾਰਨ manen [nl]
 • Siak ਉਚਾਰਨ Siak [pag]
 • kamatis ਉਚਾਰਨ kamatis [tl]
 • parya ਉਚਾਰਨ parya [tr]
 • idiay ਉਚਾਰਨ idiay [es]
 • nga'gsasarita ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nga'gsasarita [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • maladaga ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ maladaga [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • maluto ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ maluto [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • mangmangted ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mangmangted [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • nangnangruna ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nangnangruna [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • napalangguadka ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ napalangguadka [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • kunan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kunan [qu | ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • salun-atda ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ salun-atda [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • simmungbat ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ simmungbat [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • tarong ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tarong [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • tattao ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tattao [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ubbing ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ubbing [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • mailaok ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mailaok [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Addada ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Addada [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • kaimasan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kaimasan [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • kadakuada ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kadakuada [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • kadakay ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kadakay [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Inkay ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Inkay [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • immisem ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ immisem [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • i ngarud ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ i ngarud [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • gagayyem ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ gagayyem [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • dinengdeng ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dinengdeng [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • dagiti ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dagiti [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • bigbigat ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bigbigat [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Agtatamdagkam ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Agtatamdagkam [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • agparbeng ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ agparbeng [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • agbasbasa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ agbasbasa [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • aduda ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ aduda [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ