ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

katuday

katuday ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • tuktok ਉਚਾਰਨ tuktok [tl]
 • tabako ਉਚਾਰਨ tabako [eo]
 • bantay ਉਚਾਰਨ bantay [tl]
 • Napan ਉਚਾਰਨ Napan [es]
 • uggesek ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ uggesek [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Agaluadka ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Agaluadka [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • tuktukkolek ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tuktukkolek [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • sungo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sungo [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Suakonto ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Suakonto [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • suako ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ suako [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • sinang-sangdo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sinang-sangdo [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • sagaysay ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sagaysay [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ramay ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ramay [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Nagmulaak ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Nagmulaak [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • nadawel ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nadawel [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Lila Kikay ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Lila Kikay [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Lelongko ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Lelongko [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • kinaraykay ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kinaraykay [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • katuday ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ katuday [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • kannaway ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kannaway [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • kabalio ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kabalio [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • aramidek ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ aramidek [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ