ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

language

language ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • English ਉਚਾਰਨ English [en]
 • beautiful ਉਚਾਰਨ beautiful [en]
 • Hawaii ਉਚਾਰਨ Hawaii [en]
 • Illinois ਉਚਾਰਨ Illinois [en]
 • Yorkshire ਉਚਾਰਨ Yorkshire [en]
 • Gaeilge ਉਚਾਰਨ Gaeilge [ga]
 • Ottawa ਉਚਾਰਨ Ottawa [en]
 • interpret ਉਚਾਰਨ interpret [en]
 • Japanese ਉਚਾਰਨ Japanese [en]
 • 日本語 ਉਚਾਰਨ 日本語 [ja]
 • inglés ਉਚਾਰਨ inglés [es]
 • Latin ਉਚਾਰਨ Latin [en]
 • papel ਉਚਾਰਨ papel [pt]
 • 한국어 ਉਚਾਰਨ 한국어 [ko]
 • French ਉਚਾਰਨ French [en]
 • francés ਉਚਾਰਨ francés [es]
 • Quechua ਉਚਾਰਨ Quechua [es]
 • vowel ਉਚਾਰਨ vowel [en]
 • Cheshire ਉਚਾਰਨ Cheshire [en]
 • negative ਉਚਾਰਨ negative [en]
 • Spanish ਉਚਾਰਨ Spanish [en]
 • Italian ਉਚਾਰਨ Italian [en]
 • čeština ਉਚਾਰਨ čeština [cs]
 • Russian ਉਚਾਰਨ Russian [en]
 • tem ਉਚਾਰਨ tem [pt]
 • kot ਉਚਾਰਨ kot [pl]
 • Khmer ਉਚਾਰਨ Khmer [km]
 • Xhosa ਉਚਾਰਨ Xhosa [af]
 • sotaque ਉਚਾਰਨ sotaque [pt]
 • Maja ਉਚਾਰਨ Maja [hr]
 • 粤语 ਉਚਾਰਨ 粤语 [yue]
 • mari ਉਚਾਰਨ mari [fr]
 • 英語 ਉਚਾਰਨ 英語 [ja]
 • Englisch ਉਚਾਰਨ Englisch [de]
 • Brunei ਉਚਾਰਨ Brunei [en]
 • Cymraeg ਉਚਾਰਨ Cymraeg [cy]
 • kawa ਉਚਾਰਨ kawa [pl]
 • vai ਉਚਾਰਨ vai [pt]
 • intonation ਉਚਾਰਨ intonation [en]
 • Arabic ਉਚਾਰਨ Arabic [en]
 • Moses ਉਚਾਰਨ Moses [en]
 • עברית ਉਚਾਰਨ עברית [he]
 • Ada Lovelace ਉਚਾਰਨ Ada Lovelace [en]
 • hrvatski ਉਚਾਰਨ hrvatski [hr]
 • Gaelic ਉਚਾਰਨ Gaelic [en]
 • Igbo ਉਚਾਰਨ Igbo [ig]
 • Breton ਉਚਾਰਨ Breton [fr]
 • Telugu ਉਚਾਰਨ Telugu [te]
 • Malayalam ਉਚਾਰਨ Malayalam [ml]
 • Finnish ਉਚਾਰਨ Finnish [en]
 • język ਉਚਾਰਨ język [pl]
 • 粵語 ਉਚਾਰਨ 粵語 [yue]
 • contraction ਉਚਾਰਨ contraction [en]
 • trio ਉਚਾਰਨ trio [en]
 • inger ਉਚਾਰਨ inger [sv]
 • TVA ਉਚਾਰਨ TVA [fr]
 • Malayalam (മലയാളം) ਉਚਾਰਨ Malayalam (മലയാളം) [ml]
 • Mohawk ਉਚਾਰਨ Mohawk [en]
 • Mongol ਉਚਾਰਨ Mongol [en]
 • moho ਉਚਾਰਨ moho [es]
 • fang ਉਚਾਰਨ fang [ca]
 • analogy ਉਚਾਰਨ analogy [en]
 • Afrikaans ਉਚਾਰਨ Afrikaans [en]
 • jute ਉਚਾਰਨ jute [en]
 • idiomatic ਉਚਾਰਨ idiomatic [en]
 • sign language ਉਚਾਰਨ sign language [en]
 • Anglo-Saxon ਉਚਾਰਨ Anglo-Saxon [en]
 • ga ਉਚਾਰਨ ga [nl]
 • vu ਉਚਾਰਨ vu [fr]
 • Urdu ਉਚਾਰਨ Urdu [hi]
 • Cantonese ਉਚਾਰਨ Cantonese [en]
 • ona ਉਚਾਰਨ ona [tr]
 • Thai ਉਚਾਰਨ Thai [en]
 • cham ਉਚਾਰਨ cham [de]
 • patois ਉਚਾਰਨ patois [fr]
 • euphemism ਉਚਾਰਨ euphemism [en]
 • gallego ਉਚਾਰਨ gallego [es]
 • språk ਉਚਾਰਨ språk [nn]
 • Ludwig Josef Johann Wittgenstein ਉਚਾਰਨ Ludwig Josef Johann Wittgenstein [de]
 • LaTeX markup language ਉਚਾਰਨ LaTeX markup language [en]
 • drawl ਉਚਾਰਨ drawl [en]
 • JSON ਉਚਾਰਨ JSON [ja]
 • Provençal ਉਚਾਰਨ Provençal [fr]
 • Tonga ਉਚਾਰਨ Tonga [es]
 • 영어 ਉਚਾਰਨ 영어 [ko]
 • hmong ਉਚਾਰਨ hmong [hmn]
 • meri ਉਚਾਰਨ meri [fi]
 • Nahuatl ਉਚਾਰਨ Nahuatl [cs]
 • 语言 ਉਚਾਰਨ 语言 [zh]
 • Ndebele ਉਚਾਰਨ Ndebele [en]
 • Flemish ਉਚਾਰਨ Flemish [en]
 • past participle ਉਚਾਰਨ past participle [en]
 • li ਉਚਾਰਨ li [it]
 • Ojibwe ਉਚਾਰਨ Ojibwe [oj]
 • simile ਉਚਾਰਨ simile [en]
 • VBA ਉਚਾਰਨ VBA [en]
 • Grieks ਉਚਾਰਨ Grieks [nl]
 • Ruanda ਉਚਾਰਨ Ruanda [es]
 • Baule ਉਚਾਰਨ Baule [it]
 • British English ਉਚਾਰਨ British English [en]