ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

languages

languages ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • British ਉਚਾਰਨ
  British [en]
 • Celtic ਉਚਾਰਨ
  Celtic [en]
 • Forvo ਉਚਾਰਨ
  Forvo [en]
 • Uyghur ਉਚਾਰਨ
  Uyghur [en]
 • korean ਉਚਾਰਨ
  korean [en]
 • Tagalog ਉਚਾਰਨ
  Tagalog [en]
 • Navajo ਉਚਾਰਨ
  Navajo [en]
 • 英语 ਉਚਾਰਨ
  英语 [zh]
 • Hungarian ਉਚਾਰਨ
  Hungarian [en]
 • Inuit ਉਚਾਰਨ
  Inuit [en]
 • mari ਉਚਾਰਨ
  mari [fr]
 • translation ਉਚਾਰਨ
  translation [en]
 • inglese ਉਚਾਰਨ
  inglese [it]
 • Nepali ਉਚਾਰਨ
  Nepali [de]
 • 中国語 ਉਚਾਰਨ
  中国語 [ja]
 • Maori ਉਚਾਰਨ
  Maori [en]
 • فارسی ਉਚਾਰਨ
  فارسی [fa]
 • russo ਉਚਾਰਨ
  russo [it]
 • tamil ਉਚਾਰਨ
  tamil [en]
 • italiano ਉਚਾਰਨ
  italiano [it]
 • Belarusian ਉਚਾਰਨ
  Belarusian [en]
 • Malayalam ਉਚਾਰਨ
  Malayalam [ml]
 • Turkish ਉਚਾਰਨ
  Turkish [en]
 • Punjabi ਉਚਾਰਨ
  Punjabi [pa]
 • latín ਉਚਾਰਨ
  latín [es]
 • Hindi ਉਚਾਰਨ
  Hindi [en]
 • 粵語 ਉਚਾਰਨ
  粵語 [yue]
 • Finnish ਉਚਾਰਨ
  Finnish [en]
 • Bosnia ਉਚਾਰਨ
  Bosnia [en]
 • Danish ਉਚਾਰਨ
  Danish [en]
 • Sanskrit ਉਚਾਰਨ
  Sanskrit [de]
 • Indonesian ਉਚਾਰਨ
  Indonesian [en]
 • turco ਉਚਾਰਨ
  turco [es]
 • Mongol ਉਚਾਰਨ
  Mongol [en]
 • esperanto ਉਚਾਰਨ
  esperanto [es]
 • Latino ਉਚਾਰਨ
  Latino [la]
 • Hebrew ਉਚਾਰਨ
  Hebrew [en]
 • Swedish ਉਚਾਰਨ
  Swedish [en]
 • angličtina ਉਚਾਰਨ
  angličtina [cs]
 • Thai ਉਚਾਰਨ
  Thai [en]
 • Cantonese ਉਚਾਰਨ
  Cantonese [en]
 • grec ਉਚਾਰਨ
  grec [fr]
 • Catalan ਉਚਾਰਨ
  Catalan [fr]
 • patois ਉਚਾਰਨ
  patois [fr]
 • turc ਉਚਾਰਨ
  turc [fr]
 • språk ਉਚਾਰਨ
  språk [nn]
 • Occitan ਉਚਾਰਨ
  Occitan [en]
 • Latina ਉਚਾਰਨ
  Latina [la]
 • Provençal ਉਚਾਰਨ
  Provençal [fr]
 • 영어 ਉਚਾਰਨ
  영어 [ko]
 • Eda ਉਚਾਰਨ
  Eda [eo]
 • Niederländisch ਉਚਾਰਨ
  Niederländisch [de]
 • Ojibwe ਉਚਾਰਨ
  Ojibwe [oj]
 • Italienisch ਉਚਾਰਨ
  Italienisch [de]
 • francese ਉਚਾਰਨ
  francese [it]
 • アルバニア語 ਉਚਾਰਨ
  アルバニア語 [ja]
 • 漢語 ਉਚਾਰਨ
  漢語 [zh]
 • conga ਉਚਾਰਨ
  conga [eo]
 • ポルトガル語 ਉਚਾਰਨ
  ポルトガル語 [ja]
 • украинский ਉਚਾਰਨ
  украинский [ru]
 • shona ਉਚਾਰਨ
  shona [en]
 • манда ਉਚਾਰਨ
  манда [ru]
 • 法語 ਉਚਾਰਨ
  法語 [zh]
 • Zulu ਉਚਾਰਨ
  Zulu [en]
 • qualifier ਉਚਾਰਨ
  qualifier [fr]
 • Toki Pona ਉਚਾਰਨ
  Toki Pona [tok]
 • dansk ਉਚਾਰਨ
  dansk [da]
 • Кола ਉਚਾਰਨ
  Кола [bg]
 • Welsh ਉਚਾਰਨ
  Welsh [en]
 • filipina ਉਚਾਰਨ
  filipina [eo]
 • Marathi ਉਚਾਰਨ
  Marathi [hi]
 • Малави ਉਚਾਰਨ
  Малави [ru]
 • Nynorsk ਉਚਾਰਨ
  Nynorsk [no]
 • mandarín ਉਚਾਰਨ
  mandarín [es]
 • arameo ਉਚਾਰਨ
  arameo [es]
 • Albanian ਉਚਾਰਨ
  Albanian [en]
 • Rus ਉਚਾਰਨ
  Rus [ro]
 • Lithuanian ਉਚਾਰਨ
  Lithuanian [en]
 • sena ਉਚਾਰਨ
  sena [lmo]
 • persa ਉਚਾਰਨ
  persa [pt]
 • WSDL ਉਚਾਰਨ
  WSDL [en]
 • 日语 ਉਚਾਰਨ
  日语 [zh]
 • 韓国語 ਉਚਾਰਨ
  韓国語 [ja]
 • engelska ਉਚਾਰਨ
  engelska [sv]
 • pola ਉਚਾਰਨ
  pola [eo]
 • Klingon ਉਚਾਰਨ
  Klingon [en]
 • cinese ਉਚਾਰਨ
  cinese [it]
 • spagnolo ਉਚਾਰਨ
  spagnolo [it]
 • gota ਉਚਾਰਨ
  gota [it]
 • Arabisch ਉਚਾਰਨ
  Arabisch [de]
 • mongolo ਉਚਾਰਨ
  mongolo [it]
 • Kurd ਉਚਾਰਨ
  Kurd [en]
 • ladino ਉਚਾਰਨ
  ladino [es]
 • 중국어 ਉਚਾਰਨ
  중국어 [ko]
 • Sumerian ਉਚਾਰਨ
  Sumerian [en]
 • Aztec ਉਚਾਰਨ
  Aztec [en]
 • angla ਉਚਾਰਨ
  angla [eo]
 • Latvian ਉਚਾਰਨ
  Latvian [en]
 • 西班牙语 ਉਚਾਰਨ
  西班牙语 [zh]
 • języki ਉਚਾਰਨ
  języki [pl]