ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

languages

languages ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • British ਉਚਾਰਨ British [en]
 • Celtic ਉਚਾਰਨ Celtic [en]
 • Forvo ਉਚਾਰਨ Forvo [en]
 • Uyghur ਉਚਾਰਨ Uyghur [en]
 • korean ਉਚਾਰਨ korean [en]
 • Tagalog ਉਚਾਰਨ Tagalog [en]
 • Navajo ਉਚਾਰਨ Navajo [en]
 • 英语 ਉਚਾਰਨ 英语 [zh]
 • Hungarian ਉਚਾਰਨ Hungarian [en]
 • Inuit ਉਚਾਰਨ Inuit [en]
 • mari ਉਚਾਰਨ mari [fr]
 • translation ਉਚਾਰਨ translation [en]
 • inglese ਉਚਾਰਨ inglese [it]
 • Nepali ਉਚਾਰਨ Nepali [de]
 • 中国語 ਉਚਾਰਨ 中国語 [ja]
 • Maori ਉਚਾਰਨ Maori [en]
 • russo ਉਚਾਰਨ russo [it]
 • فارسی ਉਚਾਰਨ فارسی [fa]
 • tamil ਉਚਾਰਨ tamil [en]
 • italiano ਉਚਾਰਨ italiano [it]
 • Belarusian ਉਚਾਰਨ Belarusian [en]
 • Malayalam ਉਚਾਰਨ Malayalam [ml]
 • latín ਉਚਾਰਨ latín [es]
 • Punjabi ਉਚਾਰਨ Punjabi [pa]
 • Turkish ਉਚਾਰਨ Turkish [en]
 • Hindi ਉਚਾਰਨ Hindi [en]
 • Finnish ਉਚਾਰਨ Finnish [en]
 • Bosnia ਉਚਾਰਨ Bosnia [en]
 • 粵語 ਉਚਾਰਨ 粵語 [yue]
 • Danish ਉਚਾਰਨ Danish [en]
 • Sanskrit ਉਚਾਰਨ Sanskrit [de]
 • Indonesian ਉਚਾਰਨ Indonesian [en]
 • turco ਉਚਾਰਨ turco [es]
 • Mongol ਉਚਾਰਨ Mongol [en]
 • esperanto ਉਚਾਰਨ esperanto [es]
 • Latino ਉਚਾਰਨ Latino [la]
 • angličtina ਉਚਾਰਨ angličtina [cs]
 • Hebrew ਉਚਾਰਨ Hebrew [en]
 • Swedish ਉਚਾਰਨ Swedish [en]
 • Cantonese ਉਚਾਰਨ Cantonese [en]
 • Thai ਉਚਾਰਨ Thai [en]
 • Catalan ਉਚਾਰਨ Catalan [fr]
 • grec ਉਚਾਰਨ grec [fr]
 • patois ਉਚਾਰਨ patois [fr]
 • turc ਉਚਾਰਨ turc [fr]
 • språk ਉਚਾਰਨ språk [nn]
 • Latina ਉਚਾਰਨ Latina [la]
 • Occitan ਉਚਾਰਨ Occitan [en]
 • Provençal ਉਚਾਰਨ Provençal [fr]
 • 영어 ਉਚਾਰਨ 영어 [ko]
 • Niederländisch ਉਚਾਰਨ Niederländisch [de]
 • Eda ਉਚਾਰਨ Eda [eo]
 • アルバニア語 ਉਚਾਰਨ アルバニア語 [ja]
 • Ojibwe ਉਚਾਰਨ Ojibwe [oj]
 • 漢語 ਉਚਾਰਨ 漢語 [zh]
 • Italienisch ਉਚਾਰਨ Italienisch [de]
 • francese ਉਚਾਰਨ francese [it]
 • conga ਉਚਾਰਨ conga [eo]
 • ポルトガル語 ਉਚਾਰਨ ポルトガル語 [ja]
 • манда ਉਚਾਰਨ манда [ru]
 • shona ਉਚਾਰਨ shona [en]
 • 法語 ਉਚਾਰਨ 法語 [zh]
 • украинский ਉਚਾਰਨ украинский [ru]
 • qualifier ਉਚਾਰਨ qualifier [fr]
 • Zulu ਉਚਾਰਨ Zulu [en]
 • Toki Pona ਉਚਾਰਨ Toki Pona [tok]
 • Кола ਉਚਾਰਨ Кола [bg]
 • filipina ਉਚਾਰਨ filipina [eo]
 • Welsh ਉਚਾਰਨ Welsh [en]
 • dansk ਉਚਾਰਨ dansk [da]
 • Малави ਉਚਾਰਨ Малави [ru]
 • Marathi ਉਚਾਰਨ Marathi [hi]
 • mandarín ਉਚਾਰਨ mandarín [es]
 • arameo ਉਚਾਰਨ arameo [es]
 • Albanian ਉਚਾਰਨ Albanian [en]
 • Nynorsk ਉਚਾਰਨ Nynorsk [no]
 • Rus ਉਚਾਰਨ Rus [ro]
 • Lithuanian ਉਚਾਰਨ Lithuanian [en]
 • persa ਉਚਾਰਨ persa [pt]
 • 韓国語 ਉਚਾਰਨ 韓国語 [ja]
 • pola ਉਚਾਰਨ pola [eo]
 • WSDL ਉਚਾਰਨ WSDL [en]
 • 日语 ਉਚਾਰਨ 日语 [zh]
 • Klingon ਉਚਾਰਨ Klingon [en]
 • sena ਉਚਾਰਨ sena [lmo]
 • cinese ਉਚਾਰਨ cinese [it]
 • engelska ਉਚਾਰਨ engelska [sv]
 • spagnolo ਉਚਾਰਨ spagnolo [it]
 • gota ਉਚਾਰਨ gota [it]
 • Arabisch ਉਚਾਰਨ Arabisch [de]
 • mongolo ਉਚਾਰਨ mongolo [it]
 • ladino ਉਚਾਰਨ ladino [es]
 • Kurd ਉਚਾਰਨ Kurd [en]
 • 중국어 ਉਚਾਰਨ 중국어 [ko]
 • Sumerian ਉਚਾਰਨ Sumerian [en]
 • Aztec ਉਚਾਰਨ Aztec [en]
 • angla ਉਚਾਰਨ angla [eo]
 • Latvian ਉਚਾਰਨ Latvian [en]
 • 西班牙语 ਉਚਾਰਨ 西班牙语 [zh]
 • lituano ਉਚਾਰਨ lituano [es]