ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

learning French

learning French ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • Monsieur ਉਚਾਰਨ Monsieur [fr]
 • bonjour ਉਚਾਰਨ bonjour [fr]
 • au revoir ! ਉਚਾਰਨ au revoir ! [fr]
 • bien ਉਚਾਰਨ bien [fr]
 • La vie en rose ਉਚਾਰਨ La vie en rose [fr]
 • poisson ਉਚਾਰਨ poisson [fr]
 • mais ਉਚਾਰਨ mais [fr]
 • hier ਉਚਾਰਨ hier [fr]
 • vingt ਉਚਾਰਨ vingt [fr]
 • Vincent van Gogh ਉਚਾਰਨ Vincent van Gogh [nl]
 • que ਉਚਾਰਨ que [ca]
 • bonsoir ਉਚਾਰਨ bonsoir [fr]
 • je suis ਉਚਾਰਨ je suis [fr]
 • dans ਉਚਾਰਨ dans [fr]
 • lait ਉਚਾਰਨ lait [fr]
 • Veuve Clicquot ਉਚਾਰਨ Veuve Clicquot [fr]
 • Français ਉਚਾਰਨ Français [fr]
 • maintenant ਉਚਾਰਨ maintenant [fr]
 • Heureux ਉਚਾਰਨ Heureux [fr]
 • je parle ਉਚਾਰਨ je parle [fr]
 • voiture ਉਚਾਰਨ voiture [fr]
 • vos ਉਚਾਰਨ vos [fr]
 • une ਉਚਾਰਨ une [fr]
 • patience ਉਚਾਰਨ patience [en]
 • boulevard ਉਚਾਰਨ boulevard [en]
 • dormir ਉਚਾਰਨ dormir [fr]
 • j'ai ਉਚਾਰਨ j'ai [fr]
 • aujourd'hui ਉਚਾਰਨ aujourd'hui [fr]
 • trompe-l'oeil ਉਚਾਰਨ trompe-l'oeil [fr]
 • quelque chose ਉਚਾਰਨ quelque chose [fr]
 • eau ਉਚਾਰਨ eau [fr]
 • pour ਉਚਾਰਨ pour [en]
 • deux ਉਚਾਰਨ deux [fr]
 • sans ਉਚਾਰਨ sans [fr]
 • huit ਉਚਾਰਨ huit [fr]
 • Paris Saint-Germain ਉਚਾਰਨ Paris Saint-Germain [fr]
 • besoin ਉਚਾਰਨ besoin [fr]
 • avoir ਉਚਾਰਨ avoir [fr]
 • être ਉਚਾਰਨ être [fr]
 • quinze ਉਚਾਰਨ quinze [fr]
 • c'est ਉਚਾਰਨ c'est [fr]
 • aigle ਉਚਾਰਨ aigle [fr]
 • sauvage ਉਚਾਰਨ sauvage [fr]
 • Je m'appelle ਉਚਾਰਨ Je m'appelle [fr]
 • Aix-en-Provence ਉਚਾਰਨ Aix-en-Provence [fr]
 • bleu ਉਚਾਰਨ bleu [fr]
 • Chloé ਉਚਾਰਨ Chloé [fr]
 • parfum ਉਚਾਰਨ parfum [fr]
 • noir ਉਚਾਰਨ noir [fr]
 • fils de pute ਉਚਾਰਨ fils de pute [fr]
 • lundi ਉਚਾਰਨ lundi [fr]
 • quatre ਉਚਾਰਨ quatre [fr]
 • charcuterie ਉਚਾਰਨ charcuterie [en]
 • oui ਉਚਾਰਨ oui [fr]
 • enchanté ਉਚਾਰਨ enchanté [fr]
 • sur ਉਚਾਰਨ sur [fr]
 • Jus ਉਚਾਰਨ Jus [fr]
 • anglais ਉਚਾਰਨ anglais [fr]
 • crêpes ਉਚਾਰਨ crêpes [fr]
 • triste ਉਚਾਰਨ triste [fr]
 • quand ਉਚਾਰਨ quand [fr]
 • tu me manques ਉਚਾਰਨ tu me manques [fr]
 • oeuf ਉਚਾਰਨ oeuf [fr]
 • fromage ਉਚਾਰਨ fromage [fr]
 • vendredi ਉਚਾਰਨ vendredi [fr]
 • janvier ਉਚਾਰਨ janvier [fr]
 • original ਉਚਾਰਨ original [en]
 • des ਉਚਾਰਨ des [fr]
 • trois ਉਚਾਰਨ trois [fr]
 • femme ਉਚਾਰਨ femme [fr]
 • mercredi ਉਚਾਰਨ mercredi [fr]
 • Joyeux anniversaire ਉਚਾਰਨ Joyeux anniversaire [fr]
 • surprise ਉਚਾਰਨ surprise [en]
 • dame ਉਚਾਰਨ dame [en]
 • neige ਉਚਾਰਨ neige [fr]
 • peur ਉਚਾਰਨ peur [fr]
 • Notre-Dame ਉਚਾਰਨ Notre-Dame [fr]
 • magasin ਉਚਾਰਨ magasin [fr]
 • aux ਉਚਾਰਨ aux [fr]
 • désolé ਉਚਾਰਨ désolé [fr]
 • prison ਉਚਾਰਨ prison [en]
 • pâtisserie ਉਚਾਰਨ pâtisserie [fr]
 • bienvenue ਉਚਾਰਨ bienvenue [fr]
 • fondue ਉਚਾਰਨ fondue [fr]
 • Montmartre ਉਚਾਰਨ Montmartre [fr]
 • famille ਉਚਾਰਨ famille [fr]
 • ce ਉਚਾਰਨ ce [fr]
 • Claude Monet ਉਚਾਰਨ Claude Monet [fr]
 • Qu'est-ce que ਉਚਾਰਨ Qu'est-ce que [fr]
 • marron ਉਚਾਰਨ marron [fr]
 • ratatouille ਉਚਾਰਨ ratatouille [fr]
 • prendre ਉਚਾਰਨ prendre [fr]
 • samedi ਉਚਾਰਨ samedi [fr]
 • chef ਉਚਾਰਨ chef [fr]
 • Je peux ਉਚਾਰਨ Je peux [fr]
 • nuit ਉਚਾਰਨ nuit [fr]
 • jardin ਉਚਾਰਨ jardin [fr]
 • nouveau ਉਚਾਰਨ nouveau [fr]
 • comment vous appelez-vous ? ਉਚਾਰਨ comment vous appelez-vous ? [fr]
 • ravi ਉਚਾਰਨ ravi [fi]