ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

learning French

learning French ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • Monsieur ਉਚਾਰਨ
  Monsieur [fr]
 • bonjour ਉਚਾਰਨ
  bonjour [fr]
 • au revoir ! ਉਚਾਰਨ
  au revoir ! [fr]
 • bien ਉਚਾਰਨ
  bien [fr]
 • La vie en rose ਉਚਾਰਨ
  La vie en rose [fr]
 • poisson ਉਚਾਰਨ
  poisson [fr]
 • Vincent van Gogh ਉਚਾਰਨ
  Vincent van Gogh [nl]
 • mais ਉਚਾਰਨ
  mais [fr]
 • hier ਉਚਾਰਨ
  hier [fr]
 • vingt ਉਚਾਰਨ
  vingt [fr]
 • que ਉਚਾਰਨ
  que [ca]
 • bonsoir ਉਚਾਰਨ
  bonsoir [fr]
 • je suis ਉਚਾਰਨ
  je suis [fr]
 • dans ਉਚਾਰਨ
  dans [fr]
 • Veuve Clicquot ਉਚਾਰਨ
  Veuve Clicquot [fr]
 • lait ਉਚਾਰਨ
  lait [fr]
 • Français ਉਚਾਰਨ
  Français [fr]
 • maintenant ਉਚਾਰਨ
  maintenant [fr]
 • Heureux ਉਚਾਰਨ
  Heureux [fr]
 • je parle ਉਚਾਰਨ
  je parle [fr]
 • une ਉਚਾਰਨ
  une [fr]
 • voiture ਉਚਾਰਨ
  voiture [fr]
 • vos ਉਚਾਰਨ
  vos [fr]
 • boulevard ਉਚਾਰਨ
  boulevard [en]
 • patience ਉਚਾਰਨ
  patience [en]
 • dormir ਉਚਾਰਨ
  dormir [fr]
 • j'ai ਉਚਾਰਨ
  j'ai [fr]
 • aujourd'hui ਉਚਾਰਨ
  aujourd'hui [fr]
 • trompe-l'oeil ਉਚਾਰਨ
  trompe-l'oeil [fr]
 • eau ਉਚਾਰਨ
  eau [fr]
 • pour ਉਚਾਰਨ
  pour [en]
 • deux ਉਚਾਰਨ
  deux [fr]
 • sauvage ਉਚਾਰਨ
  sauvage [fr]
 • Paris Saint-Germain ਉਚਾਰਨ
  Paris Saint-Germain [fr]
 • quelque chose ਉਚਾਰਨ
  quelque chose [fr]
 • huit ਉਚਾਰਨ
  huit [fr]
 • c'est ਉਚਾਰਨ
  c'est [fr]
 • sans ਉਚਾਰਨ
  sans [fr]
 • quinze ਉਚਾਰਨ
  quinze [fr]
 • être ਉਚਾਰਨ
  être [fr]
 • aigle ਉਚਾਰਨ
  aigle [fr]
 • Je m'appelle ਉਚਾਰਨ
  Je m'appelle [fr]
 • besoin ਉਚਾਰਨ
  besoin [fr]
 • avoir ਉਚਾਰਨ
  avoir [fr]
 • Chloé ਉਚਾਰਨ
  Chloé [fr]
 • Aix-en-Provence ਉਚਾਰਨ
  Aix-en-Provence [fr]
 • bleu ਉਚਾਰਨ
  bleu [fr]
 • parfum ਉਚਾਰਨ
  parfum [fr]
 • noir ਉਚਾਰਨ
  noir [fr]
 • fils de pute ਉਚਾਰਨ
  fils de pute [fr]
 • enchanté ਉਚਾਰਨ
  enchanté [fr]
 • lundi ਉਚਾਰਨ
  lundi [fr]
 • quatre ਉਚਾਰਨ
  quatre [fr]
 • charcuterie ਉਚਾਰਨ
  charcuterie [en]
 • oui ਉਚਾਰਨ
  oui [fr]
 • sur ਉਚਾਰਨ
  sur [fr]
 • crêpes ਉਚਾਰਨ
  crêpes [fr]
 • Jus ਉਚਾਰਨ
  Jus [fr]
 • anglais ਉਚਾਰਨ
  anglais [fr]
 • quand ਉਚਾਰਨ
  quand [fr]
 • triste ਉਚਾਰਨ
  triste [fr]
 • tu me manques ਉਚਾਰਨ
  tu me manques [fr]
 • oeuf ਉਚਾਰਨ
  oeuf [fr]
 • vendredi ਉਚਾਰਨ
  vendredi [fr]
 • fromage ਉਚਾਰਨ
  fromage [fr]
 • janvier ਉਚਾਰਨ
  janvier [fr]
 • trois ਉਚਾਰਨ
  trois [fr]
 • des ਉਚਾਰਨ
  des [fr]
 • mercredi ਉਚਾਰਨ
  mercredi [fr]
 • original ਉਚਾਰਨ
  original [en]
 • femme ਉਚਾਰਨ
  femme [fr]
 • Joyeux anniversaire ਉਚਾਰਨ
  Joyeux anniversaire [fr]
 • surprise ਉਚਾਰਨ
  surprise [en]
 • Notre-Dame ਉਚਾਰਨ
  Notre-Dame [fr]
 • désolé ਉਚਾਰਨ
  désolé [fr]
 • aux ਉਚਾਰਨ
  aux [fr]
 • neige ਉਚਾਰਨ
  neige [fr]
 • pâtisserie ਉਚਾਰਨ
  pâtisserie [fr]
 • dame ਉਚਾਰਨ
  dame [en]
 • peur ਉਚਾਰਨ
  peur [fr]
 • bienvenue ਉਚਾਰਨ
  bienvenue [fr]
 • magasin ਉਚਾਰਨ
  magasin [fr]
 • prison ਉਚਾਰਨ
  prison [en]
 • Montmartre ਉਚਾਰਨ
  Montmartre [fr]
 • fondue ਉਚਾਰਨ
  fondue [fr]
 • Claude Monet ਉਚਾਰਨ
  Claude Monet [fr]
 • ratatouille ਉਚਾਰਨ
  ratatouille [fr]
 • famille ਉਚਾਰਨ
  famille [fr]
 • Qu'est-ce que ਉਚਾਰਨ
  Qu'est-ce que [fr]
 • ce ਉਚਾਰਨ
  ce [fr]
 • prendre ਉਚਾਰਨ
  prendre [fr]
 • comment vous appelez-vous ? ਉਚਾਰਨ
  comment vous appelez-vous ? [fr]
 • samedi ਉਚਾਰਨ
  samedi [fr]
 • marron ਉਚਾਰਨ
  marron [fr]
 • ravi ਉਚਾਰਨ
  ravi [fi]
 • chef ਉਚਾਰਨ
  chef [fr]
 • jardin ਉਚਾਰਨ
  jardin [fr]
 • nuit ਉਚਾਰਨ
  nuit [fr]
 • qui ਉਚਾਰਨ
  qui [fr]
 • février ਉਚਾਰਨ
  février [fr]