ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

letter

letter ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • a ਉਚਾਰਨ a [en]
 • i ਉਚਾਰਨ i [en]
 • Z ਉਚਾਰਨ Z [en]
 • R ਉਚਾਰਨ R [de]
 • e ਉਚਾਰਨ e [fr]
 • beta ਉਚਾਰਨ beta [en]
 • C ਉਚਾਰਨ C [en]
 • U ਉਚਾਰਨ U [fr]
 • V ਉਚਾਰਨ V [en]
 • ø ਉਚਾਰਨ ø [da]
 • ä ਉਚਾਰਨ ä [de]
 • á ਉਚਾਰਨ á [pt]
 • S ਉਚਾਰਨ S [en]
 • Thorn ਉਚਾਰਨ Thorn [en]
 • ç ਉਚਾਰਨ ç [tr]
 • 手紙 ਉਚਾਰਨ 手紙 [ja]
 • lambda ਉਚਾਰਨ lambda [en]
 • aitch ਉਚਾਰਨ aitch [en]
 • ji ਉਚਾਰਨ ji [ig]
 • mu ਉਚਾਰਨ mu [cs]
 • ð ਉਚਾਰਨ ð [is]
 • gé ਉਚਾਰਨ [ga]
 • a (alphabet) ਉਚਾਰਨ a (alphabet) [ga]
 • rho ਉਚਾਰਨ rho [it]
 • γράμμα ਉਚਾਰਨ γράμμα [el]
 • xat ਉਚਾਰਨ xat [ca]
 • א ਉਚਾਰਨ א [he]
 • בּ ਉਚਾਰਨ בּ [he]
 • pistill ਉਚਾਰਨ pistill [sv]
 • adresat ਉਚਾਰਨ adresat [ro]
 • leta ਉਚਾਰਨ leta [sv]
 • ཞ ਉਚਾਰਨ [bo]
 • ב ਉਚਾਰਨ ב [he]
 • poison pen letter ਉਚਾਰਨ poison pen letter [en]
 • bokstav ਉਚਾਰਨ bokstav [sv]
 • ሒ ਉਚਾਰਨ [am]
 • επιστολή ਉਚਾਰਨ επιστολή [el]
 • wielmożna ਉਚਾਰਨ wielmożna [pl]
 • wysyłka ਉਚਾਰਨ wysyłka [pl]
 • franking ਉਚਾਰਨ franking [en]
 • litery ਉਚਾਰਨ litery [pl]
 • ǂxanisi ਉਚਾਰਨ ǂxanisi [ngh]
 • dờ ਉਚਾਰਨ dờ [vi]
 • sulat ਉਚਾਰਨ sulat [tl]
 • littra ਉਚਾਰਨ littra [scn]
 • děkovný ਉਚਾਰਨ děkovný [cs]
 • מכתב ਉਚਾਰਨ מכתב [he]
 • bi (nf) ਉਚਾਰਨ bi (nf) [sro]
 • Überweisungsschein ਉਚਾਰਨ Überweisungsschein [de]
 • ჸ ਉਚਾਰਨ [ka]
 • 書簡 ਉਚਾਰਨ 書簡 [ja]
 • ჹ ਉਚਾਰਨ [ka]
 • ჲ ਉਚਾਰਨ [ka]
 • ჳ ਉਚਾਰਨ [ka]
 • ჶ ਉਚਾਰਨ [ka]
 • ሑ ਉਚਾਰਨ [am]
 • ჷ ਉਚਾਰਨ [ka]
 • ижица ਉਚਾਰਨ ижица [ru]
 • konsertii ਉਚਾਰਨ konsertii [sme]
 • double vé ਉਚਾਰਨ double vé [fr]
 • স ਉਚਾਰਨ [bn]
 • List jest miejscami nieczytelny. ਉਚਾਰਨ List jest miejscami nieczytelny. [pl]
 • رسالة اعتذار ਉਚਾਰਨ رسالة اعتذار [ar]
 • zède ਉਚਾਰਨ zède [fr]
 • ሃ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [am] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ሌ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [am] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ሕ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [am] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ଊ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [or] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ଖ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [or] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ଜ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [or] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ଡ଼ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ଡ଼ [or] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ନ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [or] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ୟ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [or] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ସ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [or] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ሄ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [am] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ል ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [am] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ሖ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [am] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ଋ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [or] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ଖ଼ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ଖ଼ [or] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ଜ଼ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ଜ଼ [or] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ଢ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [or] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ପ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [or] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ର ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [or] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ହ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [or] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ଼ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [or] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • wòtíyà ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ wòtíyà [kr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ህ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [am] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ሎ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [am] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ऍ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [hi] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ଌ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [or] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ଗ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [or] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ଝ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [or] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ଢ଼ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ଢ଼ [or] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ଫ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [or] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ଲ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [or] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ሆ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [am] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ሐ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [am] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ଏ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [or] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ଗ଼ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ଗ଼ [or] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ଝ଼ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ଝ଼ [or] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ