ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

liczba

liczba ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 13 ਉਚਾਰਨ 13 [ru]
 • 14 ਉਚਾਰਨ 14 [en]
 • 19 ਉਚਾਰਨ 19 [fa]
 • 15 ਉਚਾਰਨ 15 [ru]
 • 12 ਉਚਾਰਨ 12 [da]
 • 10 ਉਚਾਰਨ 10 [en]
 • 7 ਉਚਾਰਨ 7 [ru]
 • 18 ਉਚਾਰਨ 18 [en]
 • 17 ਉਚਾਰਨ 17 [en]
 • 40 ਉਚਾਰਨ 40 [en]
 • 1986 ਉਚਾਰਨ 1986 [es]
 • 27 ਉਚਾਰਨ 27 [en]
 • 25 ਉਚਾਰਨ 25 [it]
 • 23 ਉਚਾਰਨ 23 [en]
 • jeden ਉਚਾਰਨ jeden [de]
 • 1996 ਉਚਾਰਨ 1996 [fr]
 • 2001 ਉਚਾਰਨ 2001 [en]
 • 120 ਉਚਾਰਨ 120 [en]
 • 666 ਉਚਾਰਨ 666 [el]
 • liczebnościowo ਉਚਾਰਨ liczebnościowo [pl]
 • 2002 ਉਚਾਰਨ 2002 [sk]
 • 55 ਉਚਾਰਨ 55 [fr]
 • 37 ਉਚਾਰਨ 37 [en]
 • pięćdziesiąt ਉਚਾਰਨ pięćdziesiąt [pl]
 • 150 ਉਚਾਰਨ 150 [uz]
 • 32 ਉਚਾਰਨ 32 [fa]
 • 36 ਉਚਾਰਨ 36 [pl]
 • 1988 ਉਚਾਰਨ 1988 [fr]
 • 100 000 ਉਚਾਰਨ 100 000 [pl]
 • 39 ਉਚਾਰਨ 39 [fr]
 • siedem ਉਚਾਰਨ siedem [pl]
 • dziesięć ਉਚਾਰਨ dziesięć [pl]
 • 34 ਉਚਾਰਨ 34 [fr]
 • xi ਉਚਾਰਨ xi [pt]
 • sześć ਉਚਾਰਨ sześć [pl]
 • 1625 ਉਚਾਰਨ 1625 [cs]
 • 49 ਉਚਾਰਨ 49 [fr]
 • 79 ਉਚਾਰਨ 79 [uz]
 • trzydzieści ਉਚਾਰਨ trzydzieści [pl]
 • 1966 ਉਚਾਰਨ 1966 [fr]
 • 1200 ਉਚਾਰਨ 1200 [en]
 • trzynaście ਉਚਾਰਨ trzynaście [pl]
 • jedenaście ਉਚਾਰਨ jedenaście [pl]
 • dwanaście ਉਚਾਰਨ dwanaście [pl]
 • biliard ਉਚਾਰਨ biliard [lmo]
 • stu ਉਚਾਰਨ stu [cs]
 • IX ਉਚਾਰਨ IX [pl]
 • 1894 ਉਚਾਰਨ 1894 [en]
 • 187 ਉਚਾਰਨ 187 [az]
 • pięć tysięcy ਉਚਾਰਨ pięć tysięcy [pl]
 • divpadsmit ਉਚਾਰਨ divpadsmit [lv]
 • 143 ਉਚਾਰਨ 143 [az]
 • liczebny ਉਚਾਰਨ liczebny [pl]
 • liczby ਉਚਾਰਨ liczby [pl]
 • 12 (dwanaście) ਉਚਾਰਨ 12 (dwanaście) [pl]
 • 11 jedenaście ਉਚਾਰਨ 11 jedenaście [pl]
 • 21 (dwadzieścia jeden) ਉਚਾਰਨ 21 (dwadzieścia jeden) [pl]
 • liczba kardynalna ਉਚਾਰਨ liczba kardynalna [pl]
 • liczbę ਉਚਾਰਨ liczbę [pl]
 • rzymska ਉਚਾਰਨ rzymska [pl]
 • dwadzieścia trzy ਉਚਾਰਨ dwadzieścia trzy [pl]
 • liczbowo ਉਚਾਰਨ liczbowo [pl]
 • tryliard ਉਚਾਰਨ tryliard [pl]
 • liczba zespolona ਉਚਾਰਨ liczba zespolona [pl]
 • liczba mnoga ਉਚਾਰਨ liczba mnoga [pl]
 • wykalkulowana ਉਚਾਰਨ wykalkulowana [pl]
 • 199 ਉਚਾਰਨ 199 [az]
 • liczb ਉਚਾਰਨ liczb [pl]
 • mln ਉਚਾਰਨ mln [pl]
 • przeczytać ਉਚਾਰਨ przeczytać [pl]
 • dziesiątka ਉਚਾਰਨ dziesiątka [pl]
 • losowa ਉਚਾਰਨ losowa [pl]
 • trylion ਉਚਾਰਨ trylion [pl]
 • XII ਉਚਾਰਨ XII [pl]
 • feralna ਉਚਾਰਨ feralna [pl]
 • niewiadoma ਉਚਾਰਨ niewiadoma [pl]
 • 220 ਉਚਾਰਨ 220 [ko]
 • pięćdziesiąt tysięcy ਉਚਾਰਨ pięćdziesiąt tysięcy [pl]
 • 10 000 000 000 ਉਚਾਰਨ 10 000 000 000 [yue]
 • szóstka ਉਚਾਰਨ szóstka [pl]
 • bilion ਉਚਾਰਨ bilion [ro]
 • 1879 ਉਚਾਰਨ 1879 [it]
 • XIII ਉਚਾਰਨ XIII [pl]
 • niepodzielna ਉਚਾਰਨ niepodzielna [pl]
 • dwunastka ਉਚਾਰਨ dwunastka [pl]
 • liczba naturalna ਉਚਾਰਨ liczba naturalna [pl]
 • liczba całkowita ਉਚਾਰਨ liczba całkowita [pl]
 • 20 (dwadzieścia) ਉਚਾਰਨ 20 (dwadzieścia) [pl]
 • rosnąca ਉਚਾਰਨ rosnąca [pl]
 • 30 (trzydzieści) ਉਚਾਰਨ 30 (trzydzieści) [pl]
 • poprzednia ਉਚਾਰਨ poprzednia [pl]
 • liczba wymierna ਉਚਾਰਨ liczba wymierna [pl]
 • cała ਉਚਾਰਨ cała [pl]
 • 3500 ਉਚਾਰਨ 3500 [fr]
 • 22 (dwadzieścia dwa) ਉਚਾਰਨ 22 (dwadzieścia dwa) [pl]
 • trzydzieści trzy ਉਚਾਰਨ trzydzieści trzy [pl]
 • starczyło ਉਚਾਰਨ starczyło [pl]
 • jednym ਉਚਾਰਨ jednym [pl]
 • dopuszczalna ਉਚਾਰਨ dopuszczalna [pl]
 • 26 ( dwadzieścia sześć ) ਉਚਾਰਨ 26 ( dwadzieścia sześć ) [pl]