ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

liczebnik

liczebnik ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 1 ਉਚਾਰਨ 1 [cs]
 • 5 ਉਚਾਰਨ 5 [en]
 • 12 ਉਚਾਰਨ 12 [hy]
 • trzy ਉਚਾਰਨ trzy [pl]
 • 40 ਉਚਾਰਨ 40 [en]
 • dwadzieścia ਉਚਾਰਨ dwadzieścia [pl]
 • 300 ਉਚਾਰਨ 300 [it]
 • cztery ਉਚਾਰਨ cztery [pl]
 • sześć ਉਚਾਰਨ sześć [pl]
 • dwa ਉਚਾਰਨ dwa [pl]
 • xi ਉਚਾਰਨ xi [pt]
 • 1879 ਉਚਾਰਨ 1879 [it]
 • osiemnaście ਉਚਾਰਨ osiemnaście [pl]
 • stu ਉਚਾਰਨ stu [scn]
 • 1894 ਉਚਾਰਨ 1894 [en]
 • XIX ਉਚਾਰਨ XIX [pl]
 • IX ਉਚਾਰਨ IX [pl]
 • 1 (einn) ਉਚਾਰਨ 1 (einn) [is]
 • XIII ਉਚਾਰਨ XIII [pl]
 • trochę ਉਚਾਰਨ trochę [pl]
 • jedno ਉਚਾਰਨ jedno [pl]
 • XII ਉਚਾਰਨ XII [pl]
 • wiele ਉਚਾਰਨ wiele [pl]
 • VII ਉਚਾਰਨ VII [pl]
 • obie ਉਚਾਰਨ obie [pl]
 • obu ਉਚਾਰਨ obu [pl]
 • paręset ਉਚਾਰਨ paręset [pl]
 • wielu ਉਚਾਰਨ wielu [pl]
 • dwu ਉਚਾਰਨ dwu [pl]
 • 3 (þrír) ਉਚਾਰਨ 3 (þrír) [is]
 • trzysta ਉਚਾਰਨ trzysta [pl]
 • do pięciorga dzieci ਉਚਾਰਨ do pięciorga dzieci [pl]
 • trzecie ਉਚਾਰਨ trzecie [pl]
 • siódmej ਉਚਾਰਨ siódmej [pl]
 • trzy czwarte ਉਚਾਰਨ trzy czwarte [pl]
 • jednego ਉਚਾਰਨ jednego [pl]
 • dwie ਉਚਾਰਨ dwie [pl]
 • dwaj ਉਚਾਰਨ dwaj [pl]
 • kilku ਉਚਾਰਨ kilku [pl]
 • drugie ਉਚਾਰਨ drugie [pl]
 • siódmą ਉਚਾਰਨ siódmą [pl]
 • niewiele ਉਚਾਰਨ niewiele [pl]
 • tylu ਉਚਾਰਨ tylu [pl]
 • pięćdziesięciu ਉਚਾਰਨ pięćdziesięciu [pl]
 • tysięcy ਉਚਾਰਨ tysięcy [pl]
 • siedmiu ਉਚਾਰਨ siedmiu [pl]
 • pięciu ਉਚਾਰਨ pięciu [pl]
 • czterystu ਉਚਾਰਨ czterystu [pl]
 • ósmego ਉਚਾਰਨ ósmego [pl]
 • kilkorgu ਉਚਾਰਨ kilkorgu [pl]
 • siódmego ਉਚਾਰਨ siódmego [pl]
 • dwójko ਉਚਾਰਨ dwójko [pl]
 • dwiema ਉਚਾਰਨ dwiema [pl]
 • dziewięćdziesięciu ਉਚਾਰਨ dziewięćdziesięciu [pl]
 • dwudziestu ਉਚਾਰਨ dwudziestu [pl]
 • dwojgu ਉਚਾਰਨ dwojgu [pl]
 • tysiąca ਉਚਾਰਨ tysiąca [pl]
 • sześciu ਉਚਾਰਨ sześciu [pl]
 • niewielu ਉਚਾਰਨ niewielu [pl]
 • obydwóm ਉਚਾਰਨ obydwóm [pl]
 • dwustu ਉਚਾਰਨ dwustu [pl]
 • dwadzieściorga ਉਚਾਰਨ dwadzieściorga [pl]
 • trójkę ਉਚਾਰਨ trójkę [pl]
 • жвах ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ жвах [abq] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • жвежв ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ жвежв [abq] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • жвиз ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ жвиз [abq] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • жвипщ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ жвипщ [abq] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • жвиц ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ жвиц [abq] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ