ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

liczebnik

liczebnik ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 1 ਉਚਾਰਨ
  1 [cs]
 • 5 ਉਚਾਰਨ
  5 [en]
 • 12 ਉਚਾਰਨ
  12 [hy]
 • trzy ਉਚਾਰਨ
  trzy [pl]
 • 40 ਉਚਾਰਨ
  40 [en]
 • dwadzieścia ਉਚਾਰਨ
  dwadzieścia [pl]
 • 300 ਉਚਾਰਨ
  300 [it]
 • cztery ਉਚਾਰਨ
  cztery [pl]
 • sześć ਉਚਾਰਨ
  sześć [pl]
 • dwa ਉਚਾਰਨ
  dwa [pl]
 • xi ਉਚਾਰਨ
  xi [pt]
 • 1879 ਉਚਾਰਨ
  1879 [it]
 • osiemnaście ਉਚਾਰਨ
  osiemnaście [pl]
 • stu ਉਚਾਰਨ
  stu [scn]
 • 1894 ਉਚਾਰਨ
  1894 [en]
 • XIX ਉਚਾਰਨ
  XIX [pl]
 • IX ਉਚਾਰਨ
  IX [pl]
 • 1 (einn) ਉਚਾਰਨ
  1 (einn) [is]
 • trochę ਉਚਾਰਨ
  trochę [pl]
 • XIII ਉਚਾਰਨ
  XIII [pl]
 • jedno ਉਚਾਰਨ
  jedno [pl]
 • XII ਉਚਾਰਨ
  XII [pl]
 • wiele ਉਚਾਰਨ
  wiele [pl]
 • VII ਉਚਾਰਨ
  VII [pl]
 • obie ਉਚਾਰਨ
  obie [pl]
 • obu ਉਚਾਰਨ
  obu [pl]
 • paręset ਉਚਾਰਨ
  paręset [pl]
 • wielu ਉਚਾਰਨ
  wielu [pl]
 • 3 (þrír) ਉਚਾਰਨ
  3 (þrír) [is]
 • dwu ਉਚਾਰਨ
  dwu [pl]
 • trzysta ਉਚਾਰਨ
  trzysta [pl]
 • do pięciorga dzieci ਉਚਾਰਨ
  do pięciorga dzieci [pl]
 • trzecie ਉਚਾਰਨ
  trzecie [pl]
 • siódmej ਉਚਾਰਨ
  siódmej [pl]
 • trzy czwarte ਉਚਾਰਨ
  trzy czwarte [pl]
 • jednego ਉਚਾਰਨ
  jednego [pl]
 • dwie ਉਚਾਰਨ
  dwie [pl]
 • dwaj ਉਚਾਰਨ
  dwaj [pl]
 • kilku ਉਚਾਰਨ
  kilku [pl]
 • drugie ਉਚਾਰਨ
  drugie [pl]
 • siódmą ਉਚਾਰਨ
  siódmą [pl]
 • niewiele ਉਚਾਰਨ
  niewiele [pl]
 • tylu ਉਚਾਰਨ
  tylu [pl]
 • tysięcy ਉਚਾਰਨ
  tysięcy [pl]
 • pięćdziesięciu ਉਚਾਰਨ
  pięćdziesięciu [pl]
 • pięciu ਉਚਾਰਨ
  pięciu [pl]
 • siedmiu ਉਚਾਰਨ
  siedmiu [pl]
 • czterystu ਉਚਾਰਨ
  czterystu [pl]
 • ósmego ਉਚਾਰਨ
  ósmego [pl]
 • siódmego ਉਚਾਰਨ
  siódmego [pl]
 • kilkorgu ਉਚਾਰਨ
  kilkorgu [pl]
 • dwójko ਉਚਾਰਨ
  dwójko [pl]
 • dwiema ਉਚਾਰਨ
  dwiema [pl]
 • dziewięćdziesięciu ਉਚਾਰਨ
  dziewięćdziesięciu [pl]
 • dwudziestu ਉਚਾਰਨ
  dwudziestu [pl]
 • dwojgu ਉਚਾਰਨ
  dwojgu [pl]
 • tysiąca ਉਚਾਰਨ
  tysiąca [pl]
 • sześciu ਉਚਾਰਨ
  sześciu [pl]
 • niewielu ਉਚਾਰਨ
  niewielu [pl]
 • obydwóm ਉਚਾਰਨ
  obydwóm [pl]
 • dwustu ਉਚਾਰਨ
  dwustu [pl]
 • dwadzieściorga ਉਚਾਰਨ
  dwadzieściorga [pl]
 • trójkę ਉਚਾਰਨ
  trójkę [pl]
 • жвах ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ жвах [abq] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • жвежв ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ жвежв [abq] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • жвиз ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ жвиз [abq] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • жвипщ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ жвипщ [abq] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • жвиц ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ жвиц [abq] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ