ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

linguas

linguas ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • russo ਉਚਾਰਨ russo [it]
 • italiano ਉਚਾਰਨ italiano [it]
 • gallego ਉਚਾਰਨ gallego [es]
 • germano ਉਚਾਰਨ germano [pt]
 • francese ਉਚਾਰਨ francese [it]
 • sardo ਉਚਾਰਨ sardo [it]
 • greco ਉਚਾਰਨ greco [es]
 • sloveno ਉਚਾਰਨ sloveno [it]
 • bulgaro ਉਚਾਰਨ bulgaro [it]
 • anglese ਉਚਾਰਨ anglese [ia]
 • catalano ਉਚਾਰਨ catalano [it]
 • occitano ਉਚਾਰਨ occitano [pt]
 • nederlandese ਉਚਾਰਨ nederlandese [ia]
 • hungaro ਉਚਾਰਨ hungaro [ia]
 • espaniol ਉਚਾਰਨ espaniol [ia]
 • croato ਉਚਾਰਨ croato [it]
 • romaniano ਉਚਾਰਨ romaniano [ia]
 • galleciano ਉਚਾਰਨ galleciano [ia]
 • hollandese ਉਚਾਰਨ hollandese [ia]
 • svedese ਉਚਾਰਨ svedese [it]
 • galleco ਉਚਾਰਨ galleco [ia]
 • portugese ਉਚਾਰਨ portugese [ia]
 • serbo ਉਚਾਰਨ serbo [it]
 • tcheco ਉਚਾਰਨ tcheco [pt]
 • slovaco ਉਚਾਰਨ slovaco [ia]
 • norvegiano ਉਚਾਰਨ norvegiano [ia]
 • finnese ਉਚਾਰਨ finnese [ia]
 • polonese ਉਚਾਰਨ polonese [ia]