ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

measurement

measurement ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • hand ਉਚਾਰਨ hand [en]
 • graduated ਉਚਾਰਨ graduated [en]
 • minute ਉਚਾਰਨ minute [en]
 • Fahrenheit ਉਚਾਰਨ Fahrenheit [en]
 • second ਉਚਾਰਨ second [en]
 • half-term ਉਚਾਰਨ half-term [en]
 • clock ਉਚਾਰਨ clock [en]
 • feet ਉਚਾਰਨ feet [en]
 • gauge ਉਚਾਰਨ gauge [en]
 • kilometer ਉਚਾਰਨ kilometer [en]
 • day ਉਚਾਰਨ day [en]
 • kilometre ਉਚਾਰਨ kilometre [en]
 • barn ਉਚਾਰਨ barn [en]
 • hands ਉਚਾਰਨ hands [en]
 • Magnum ਉਚਾਰਨ Magnum [fr]
 • acre ਉਚਾਰਨ acre [en]
 • metre ਉਚਾਰਨ metre [en]
 • centimeters ਉਚਾਰਨ centimeters [en]
 • Quart ਉਚਾਰਨ Quart [fr]
 • titration ਉਚਾਰਨ titration [en]
 • kilometres ਉਚਾਰਨ kilometres [en]
 • 寸 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • calibrated ਉਚਾਰਨ calibrated [en]
 • gallon ਉਚਾਰਨ gallon [en]
 • 反 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • dozen ਉਚਾਰਨ dozen [en]
 • 合 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • centimetre ਉਚਾਰਨ centimetre [en]
 • skein ਉਚਾਰਨ skein [en]
 • Greenwich Mean Time ਉਚਾਰਨ Greenwich Mean Time [en]
 • kilometers ਉਚਾਰਨ kilometers [en]
 • ampere ਉਚਾਰਨ ampere [en]
 • millimetre ਉਚਾਰਨ millimetre [en]
 • 升 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • hectare ਉਚਾਰਨ hectare [en]
 • calibration ਉਚਾਰਨ calibration [en]
 • meters ਉਚਾਰਨ meters [en]
 • Jeroboam ਉਚਾਰਨ Jeroboam [en]
 • speedometer ਉਚਾਰਨ speedometer [en]
 • rangefinder ਉਚਾਰਨ rangefinder [en]
 • metric ਉਚਾਰਨ metric [en]
 • centigrade ਉਚਾਰਨ centigrade [en]
 • micron ਉਚਾਰਨ micron [en]
 • chronograph ਉਚਾਰਨ chronograph [en]
 • lumen ਉਚਾਰਨ lumen [en]
 • acra ਉਚਾਰਨ acra [ga]
 • dpi ਉਚਾਰਨ dpi [en]
 • spectrometry ਉਚਾਰਨ spectrometry [en]
 • radii ਉਚਾਰਨ radii [en]
 • weigh-in ਉਚਾਰਨ weigh-in [en]
 • scales ਉਚਾਰਨ scales [en]
 • metres ਉਚਾਰਨ metres [en]
 • centimetres ਉਚਾਰਨ centimetres [en]
 • Beaufort scale ਉਚਾਰਨ Beaufort scale [en]
 • recalibrate ਉਚਾਰਨ recalibrate [en]
 • Hertz ਉਚਾਰਨ Hertz [en]
 • intelligence quotient ਉਚਾਰਨ intelligence quotient [en]
 • 斤 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • mm ਉਚਾਰਨ mm [fi]
 • 256k ਉਚਾਰਨ 256k [en]
 • IQ ਉਚਾਰਨ IQ [cs]
 • 歩 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • calibrate ਉਚਾਰਨ calibrate [en]
 • iota ਉਚਾਰਨ iota [en]
 • dioptre ਉਚਾਰਨ dioptre [en]
 • homogeneous ਉਚਾਰਨ homogeneous [en]
 • speedo ਉਚਾਰਨ speedo [en]
 • megabits per second ਉਚਾਰਨ megabits per second [en]
 • Scoville scale ਉਚਾਰਨ Scoville scale [en]
 • 勺 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • Ohm ਉਚਾਰਨ Ohm [de]
 • gale-force ਉਚਾਰਨ gale-force [en]
 • timing ਉਚਾਰਨ timing [en]
 • alidade ਉਚਾਰਨ alidade [pt]
 • floor-to-ceiling ਉਚਾਰਨ floor-to-ceiling [en]
 • millilitre ਉਚਾਰਨ millilitre [fr]
 • acreage ਉਚਾਰਨ acreage [en]
 • tonography ਉਚਾਰਨ tonography [en]
 • grams ਉਚਾਰਨ grams [en]
 • 丈 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 坪 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • kilobits per second ਉਚਾਰਨ kilobits per second [en]
 • exbibit ਉਚਾਰਨ exbibit [en]
 • avoirdupois ਉਚਾਰਨ avoirdupois [en]
 • Brix ਉਚਾਰਨ Brix [en]
 • dynamometer ਉਚਾਰਨ dynamometer [en]
 • broad-gauge ਉਚਾਰਨ broad-gauge [en]
 • denier ਉਚਾਰਨ denier [fr]
 • 両 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • farad ਉਚਾਰਨ farad [en]
 • tonna ਉਚਾਰਨ tonna [ia]
 • uncalibrated ਉਚਾਰਨ uncalibrated [en]
 • tomhais ਉਚਾਰਨ tomhais [ga]
 • isometric ਉਚਾਰਨ isometric [en]
 • mebibyte ਉਚਾਰਨ mebibyte [en]
 • orlach ਉਚਾਰਨ orlach [ga]
 • kbps ਉਚਾਰਨ kbps [en]
 • 斗 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • mbps ਉਚਾਰਨ mbps [en]
 • mebibit ਉਚਾਰਨ mebibit [en]