ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

metals

metals ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • chrome ਉਚਾਰਨ chrome [en]
 • aluminium ਉਚਾਰਨ aluminium [en]
 • lithium ਉਚਾਰਨ lithium [en]
 • aluminum ਉਚਾਰਨ aluminum [en]
 • palladium ਉਚਾਰਨ palladium [en]
 • steel ਉਚਾਰਨ steel [en]
 • 銀 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • calcium ਉਚਾਰਨ calcium [en]
 • magnesium ਉਚਾਰਨ magnesium [en]
 • alloy ਉਚਾਰਨ alloy [en]
 • platinum ਉਚਾਰਨ platinum [en]
 • plutonium ਉਚਾਰਨ plutonium [fr]
 • titanium ਉਚਾਰਨ titanium [en]
 • indium ਉਚਾਰਨ indium [en]
 • potassium ਉਚਾਰਨ potassium [en]
 • nickel ਉਚਾਰਨ nickel [en]
 • polonium ਉਚਾਰਨ polonium [en]
 • rhodium ਉਚਾਰਨ rhodium [en]
 • beryllium ਉਚਾਰਨ beryllium [en]
 • strontium ਉਚਾਰਨ strontium [en]
 • iridium ਉਚਾਰਨ iridium [en]
 • gallium ਉਚਾਰਨ gallium [en]
 • hafnium ਉਚਾਰਨ hafnium [en]
 • samarium ਉਚਾਰਨ samarium [de]
 • germanium ਉਚਾਰਨ germanium [en]
 • thorium ਉਚਾਰਨ thorium [en]
 • vanadium ਉਚਾਰਨ vanadium [en]
 • yttrium ਉਚਾਰਨ yttrium [en]
 • Chromium ਉਚਾਰਨ Chromium [en]
 • rhenium ਉਚਾਰਨ rhenium [en]
 • natrium ਉਚਾਰਨ natrium [de]
 • thallium ਉਚਾਰਨ thallium [en]
 • ruthenium ਉਚਾਰਨ ruthenium [en]
 • osmium ਉਚਾਰਨ osmium [en]
 • barium ਉਚਾਰਨ barium [en]
 • radium ਉਚਾਰਨ radium [fr]
 • thulium ਉਚਾਰਨ thulium [en]
 • kalium ਉਚਾਰਨ kalium [de]
 • europium ਉਚਾਰਨ europium [de]
 • rubidium ਉਚਾਰਨ rubidium [en]
 • dysprosium ਉਚਾਰਨ dysprosium [en]
 • 銅 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • cadmium ਉਚਾਰਨ cadmium [en]
 • gadolinium ਉਚਾਰਨ gadolinium [en]
 • scandium ਉਚਾਰਨ scandium [en]
 • ytterbium ਉਚਾਰਨ ytterbium [en]
 • ذهب ਉਚਾਰਨ ذهب [ar]
 • Hephaestus ਉਚਾਰਨ Hephaestus [en]
 • 鉄 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • zirkonium ਉਚਾਰਨ zirkonium [de]
 • kwik ਉਚਾਰਨ kwik [nl]
 • quicksilver ਉਚਾਰਨ quicksilver [en]
 • lutetium ਉਚਾਰਨ lutetium [en]
 • Koper ਉਚਾਰਨ Koper [af]
 • cerium ਉਚਾਰਨ cerium [en]
 • nikkel ਉਚਾਰਨ nikkel [nl]
 • 鋼 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • tellurium ਉਚਾਰਨ tellurium [en]
 • zink ਉਚਾਰਨ zink [de]
 • zinkerts ਉਚਾਰਨ zinkerts [nl]
 • rodium ਉਚਾਰਨ rodium [nl]
 • torium ਉਚਾਰਨ torium [nl]
 • aurum ਉਚਾਰਨ aurum [la]
 • klatergoud ਉਚਾਰਨ klatergoud [nl]
 • cladding ਉਚਾਰਨ cladding [en]
 • uraan ਉਚਾਰਨ uraan [nl]
 • spalter ਉਚਾਰਨ spalter [nl]
 • alumel ਉਚਾਰਨ alumel [pt]
 • tallium ਉਚਾਰਨ tallium [nl]
 • niobium ਉਚਾਰਨ niobium [en]
 • blik ਉਚਾਰਨ blik [da]
 • chroom ਉਚਾਰਨ chroom [nl]
 • lood ਉਚਾਰਨ lood [nl]
 • metallurgist ਉਚਾਰਨ metallurgist [en]
 • renium ਉਚਾਰਨ renium [nl]
 • geelkoper ਉਚਾਰਨ geelkoper [nl]
 • monel ਉਚਾਰਨ monel [nl]
 • zirkoon ਉਚਾਰਨ zirkoon [nl]
 • węgliki ਉਚਾਰਨ węgliki [pl]
 • mangaan ਉਚਾਰਨ mangaan [nl]
 • leading (typography) ਉਚਾਰਨ leading (typography) [en]
 • titaan ਉਚਾਰਨ titaan [nl]
 • metallurgical ਉਚਾਰਨ metallurgical [en]
 • wolfraam ਉਚਾਰਨ wolfraam [nl]
 • seasium ਉਚਾਰਨ seasium [nl]
 • witgoud ਉਚਾਰਨ witgoud [nl]
 • brons ਉਚਾਰਨ brons [nl]
 • leadworker ਉਚਾਰਨ leadworker [en]
 • doublé ਉਚਾਰਨ doublé [nl]
 • bauxiet ਉਚਾਰਨ bauxiet [nl]
 • antimoon ਉਚਾਰਨ antimoon [nl]
 • igwe ਉਚਾਰਨ igwe [ig]
 • latoen ਉਚਾਰਨ latoen [nl]
 • metale ਉਚਾਰਨ metale [pl]
 • staniool ਉਚਾਰਨ staniool [nl]
 • similigoud ਉਚਾਰਨ similigoud [nl]
 • pisbakkenstaal ਉਚਾਰਨ pisbakkenstaal [nl]
 • لوہا ਉਚਾਰਨ لوہا [ur]
 • aluminiumbrons ਉਚਾਰਨ aluminiumbrons [nl]
 • tinijzer ਉਚਾਰਨ tinijzer [nl]