ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

monosyllable

monosyllable ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • ban ਉਚਾਰਨ ban [en]
 • bud ਉਚਾਰਨ bud [en]
 • beef ਉਚਾਰਨ beef [en]
 • chant ਉਚਾਰਨ chant [en]
 • Dodge ਉਚਾਰਨ Dodge [en]
 • brew ਉਚਾਰਨ brew [en]
 • Shell ਉਚਾਰਨ Shell [en]
 • bluff ਉਚਾਰਨ bluff [en]
 • ad ਉਚਾਰਨ ad [en]
 • bile ਉਚਾਰਨ bile [en]
 • breve ਉਚਾਰਨ breve [es]
 • deck ਉਚਾਰਨ deck [en]
 • cherub ਉਚਾਰਨ cherub [en]
 • beaker ਉਚਾਰਨ beaker [en]
 • dusk ਉਚਾਰਨ dusk [en]
 • brood ਉਚਾਰਨ brood [en]
 • orphan ਉਚਾਰਨ orphan [en]
 • bond ਉਚਾਰਨ bond [en]
 • beak ਉਚਾਰਨ beak [en]
 • bomb ਉਚਾਰਨ bomb [en]
 • bilge ਉਚਾਰਨ bilge [tr]
 • beaver ਉਚਾਰਨ beaver [en]
 • shroud ਉਚਾਰਨ shroud [en]
 • ode ਉਚਾਰਨ ode [en]
 • Ace ਉਚਾਰਨ Ace [en]
 • beam ਉਚਾਰਨ beam [en]
 • dent ਉਚਾਰਨ dent [fr]
 • charter ਉਚਾਰਨ charter [en]
 • chuck ਉਚਾਰਨ chuck [en]
 • blunt ਉਚਾਰਨ blunt [en]
 • ouch ਉਚਾਰਨ ouch [en]
 • babe ਉਚਾਰਨ babe [en]
 • udder ਉਚਾਰਨ udder [en]
 • shag ਉਚਾਰਨ shag [en]
 • dagger ਉਚਾਰਨ dagger [en]
 • sheath ਉਚਾਰਨ sheath [en]
 • erst ਉਚਾਰਨ erst [de]
 • birch ਉਚਾਰਨ birch [en]
 • bison ਉਚਾਰਨ bison [en]
 • bicker ਉਚਾਰਨ bicker [en]
 • chine ਉਚਾਰਨ chine [en]
 • otter ਉਚਾਰਨ otter [en]
 • champ ਉਚਾਰਨ champ [en]
 • bride ਉਚਾਰਨ bride [en]
 • ditch ਉਚਾਰਨ ditch [en]
 • bunk ਉਚਾਰਨ bunk [en]
 • bout ਉਚਾਰਨ bout [en]
 • buffer ਉਚਾਰਨ buffer [en]
 • buzz ਉਚਾਰਨ buzz [en]
 • boob ਉਚਾਰਨ boob [en]
 • chug ਉਚਾਰਨ chug [en]
 • blob ਉਚਾਰਨ blob [en]
 • bribe ਉਚਾਰਨ bribe [en]
 • bong ਉਚਾਰਨ bong [en]
 • blitz ਉਚਾਰਨ blitz [de]
 • Brit ਉਚਾਰਨ Brit [en]
 • bruin ਉਚਾਰਨ bruin [af]
 • bleat ਉਚਾਰਨ bleat [en]
 • budgie ਉਚਾਰਨ budgie [en]
 • blare ਉਚਾਰਨ blare [en]
 • bask ਉਚਾਰਨ bask [en]
 • edgy ਉਚਾਰਨ edgy [en]
 • shard ਉਚਾਰਨ shard [en]
 • op ਉਚਾਰਨ op [da]
 • blench ਉਚਾਰਨ blench [en]
 • bracket ਉਚਾਰਨ bracket [en]
 • blend ਉਚਾਰਨ blend [en]
 • chap ਉਚਾਰਨ chap [en]
 • boing ਉਚਾਰਨ boing [en]
 • bunt ਉਚਾਰਨ bunt [de]
 • shrine ਉਚਾਰਨ shrine [en]
 • Dirk ਉਚਾਰਨ Dirk [en]
 • chintz ਉਚਾਰਨ chintz [en]
 • oft ਉਚਾਰਨ oft [de]
 • bauble ਉਚਾਰਨ bauble [en]
 • shawl ਉਚਾਰਨ shawl [en]
 • dun ਉਚਾਰਨ dun [en]
 • boggle ਉਚਾਰਨ boggle [en]
 • blight ਉਚਾਰਨ blight [en]
 • brute ਉਚਾਰਨ brute [en]
 • broth ਉਚਾਰਨ broth [en]
 • shiver ਉਚਾਰਨ shiver [en]
 • shrive ਉਚਾਰਨ shrive [en]
 • darn ਉਚਾਰਨ darn [en]
 • bland ਉਚਾਰਨ bland [en]
 • brig ਉਚਾਰਨ brig [en]
 • erg ਉਚਾਰਨ erg [vls]
 • bleed ਉਚਾਰਨ bleed [en]
 • asp ਉਚਾਰਨ asp [en]
 • buster ਉਚਾਰਨ buster [en]
 • brusque ਉਚਾਰਨ brusque [en]
 • Apt ਉਚਾਰਨ Apt [en]
 • bing ਉਚਾਰਨ bing [tlh]
 • belch ਉਚਾਰਨ belch [en]
 • brunt ਉਚਾਰਨ brunt [en]
 • brook ਉਚਾਰਨ brook [en]
 • shed ਉਚਾਰਨ shed [en]
 • boor ਉਚਾਰਨ boor [en]
 • dunk ਉਚਾਰਨ dunk [en]
 • blanch ਉਚਾਰਨ blanch [en]