ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

musical notation

musical notation ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • poco ਉਚਾਰਨ poco [es]
 • uno ਉਚਾਰਨ uno [es]
 • brillante ਉਚਾਰਨ brillante [es]
 • nicht ਉਚਾਰਨ nicht [de]
 • sehr ਉਚਾਰਨ sehr [de]
 • primo ਉਚਾਰਨ primo [es]
 • avec ਉਚਾਰਨ avec [fr]
 • vivo ਉਚਾਰਨ vivo [es]
 • immer ਉਚਾਰਨ immer [de]
 • largo ਉਚਾਰਨ largo [it]
 • aber ਉਚਾਰਨ aber [de]
 • religioso ਉਚਾਰਨ religioso [es]
 • bis ਉਚਾਰਨ bis [de]
 • allegro ਉਚਾਰਨ allegro [it]
 • senza ਉਚਾਰਨ senza [it]
 • wenig ਉਚਾਰਨ wenig [de]
 • sempre ਉਚਾਰਨ sempre [it]
 • scherzo ਉਚਾਰਨ scherzo [it]
 • Fröhlich ਉਚਾਰਨ Fröhlich [de]
 • dur ਉਚਾਰਨ dur [fr]
 • langsam ਉਚਾਰਨ langsam [de]
 • bass (music) ਉਚਾਰਨ bass (music) [en]
 • crescendo ਉਚਾਰਨ crescendo [it]
 • alla ਉਚਾਰਨ alla [it]
 • acceso ਉਚਾਰਨ acceso [it]
 • assez ਉਚਾਰਨ assez [fr]
 • pausa ਉਚਾਰਨ pausa [es]
 • molto ਉਚਾਰਨ molto [it]
 • più ਉਚਾਰਨ più [it]
 • stanza ਉਚਾਰਨ stanza [it]
 • vivace ਉਚਾਰਨ vivace [it]
 • lento ਉਚਾਰਨ lento [es]
 • freddo ਉਚਾਰਨ freddo [it]
 • vif ਉਚਾਰਨ vif [fr]
 • armonioso ਉਚਾਰਨ armonioso [es]
 • arco ਉਚਾਰਨ arco [es]
 • siciliana ਉਚਾਰਨ siciliana [it]
 • schnell ਉਚਾਰਨ schnell [de]
 • fuoco ਉਚਾਰਨ fuoco [it]
 • eco ਉਚਾਰਨ eco [es]
 • poi ਉਚਾਰਨ poi [it]
 • furioso ਉਚਾਰਨ furioso [it]
 • etwas ਉਚਾਰਨ etwas [de]
 • breit ਉਚਾਰਨ breit [de]
 • capo ਉਚਾਰਨ capo [es]
 • veloce ਉਚਾਰਨ veloce [it]
 • tutti ਉਚਾਰਨ tutti [it]
 • voce ਉਚਾਰਨ voce [it]
 • pesante ਉਚਾਰਨ pesante [it]
 • grandioso ਉਚਾਰਨ grandioso [it]
 • mezzo ਉਚਾਰਨ mezzo [it]
 • maggiore ਉਚਾਰਨ maggiore [it]
 • libero ਉਚਾਰਨ libero [pl]
 • ziehen ਉਚਾਰਨ ziehen [de]
 • kräftig ਉਚਾਰਨ kräftig [de]
 • ad libitum ਉਚਾਰਨ ad libitum [it]
 • roulade ਉਚਾਰਨ roulade [fr]
 • andante ਉਚਾਰਨ andante [it]
 • cantando ਉਚਾਰਨ cantando [pt]
 • allegretto ਉਚਾਰਨ allegretto [it]
 • volante ਉਚਾਰਨ volante [es]
 • nat ਉਚਾਰਨ nat [nl]
 • gioioso ਉਚਾਰਨ gioioso [it]
 • forza ਉਚਾਰਨ forza [gl]
 • subito ਉਚਾਰਨ subito [it]
 • Zeichen ਉਚਾਰਨ Zeichen [de]
 • giusto ਉਚਾਰਨ giusto [it]
 • mesto ਉਚਾਰਨ mesto [it]
 • amabile ਉਚਾਰਨ amabile [it]
 • niente ਉਚਾਰਨ niente [it]
 • doit ਉਚਾਰਨ doit [fr]
 • peu à peu ਉਚਾਰਨ peu à peu [fr]
 • rallentando ਉਚਾਰਨ rallentando [it]
 • schneller ਉਚਾਰਨ schneller [de]
 • pizzicato ਉਚਾਰਨ pizzicato [it]
 • soave ਉਚਾਰਨ soave [it]
 • dissonante ਉਚਾਰਨ dissonante [pt]
 • affettuoso ਉਚਾਰਨ affettuoso [it]
 • lunga ਉਚਾਰਨ lunga [is]
 • silenzio ਉਚਾਰਨ silenzio [it]
 • misterioso ਉਚਾਰਨ misterioso [es]
 • a piacere ਉਚਾਰਨ a piacere [it]
 • Ausdruck ਉਚਾਰਨ Ausdruck [de]
 • ziemlich ਉਚਾਰਨ ziemlich [de]
 • zelo ਉਚਾਰਨ zelo [pt]
 • accentato ਉਚਾਰਨ accentato [it]
 • staccato ਉਚਾਰਨ staccato [en]
 • semplice ਉਚਾਰਨ semplice [it]
 • meno ਉਚਾਰਨ meno [it]
 • brioso ਉਚਾਰਨ brioso [pt]
 • pianissimo ਉਚਾਰਨ pianissimo [en]
 • acciaccatura ਉਚਾਰਨ acciaccatura [it]
 • chiuso ਉਚਾਰਨ chiuso [it]
 • prestissimo ਉਚਾਰਨ prestissimo [it]
 • muta ਉਚਾਰਨ muta [sv]
 • pastorale ਉਚਾਰਨ pastorale [it]
 • lontano ਉਚਾਰਨ lontano [it]
 • diminuendo ਉਚਾਰਨ diminuendo [it]
 • poco a poco ਉਚਾਰਨ poco a poco [es]
 • segno ਉਚਾਰਨ segno [it]