ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

musical notation

musical notation ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • poco ਉਚਾਰਨ
  poco [es]
 • uno ਉਚਾਰਨ
  uno [es]
 • brillante ਉਚਾਰਨ
  brillante [es]
 • nicht ਉਚਾਰਨ
  nicht [de]
 • sehr ਉਚਾਰਨ
  sehr [de]
 • avec ਉਚਾਰਨ
  avec [fr]
 • primo ਉਚਾਰਨ
  primo [es]
 • vivo ਉਚਾਰਨ
  vivo [it]
 • aber ਉਚਾਰਨ
  aber [de]
 • immer ਉਚਾਰਨ
  immer [de]
 • wenig ਉਚਾਰਨ
  wenig [de]
 • allegro ਉਚਾਰਨ
  allegro [it]
 • senza ਉਚਾਰਨ
  senza [it]
 • bis ਉਚਾਰਨ
  bis [de]
 • religioso ਉਚਾਰਨ
  religioso [es]
 • scherzo ਉਚਾਰਨ
  scherzo [it]
 • Fröhlich ਉਚਾਰਨ
  Fröhlich [de]
 • sempre ਉਚਾਰਨ
  sempre [it]
 • langsam ਉਚਾਰਨ
  langsam [de]
 • dur ਉਚਾਰਨ
  dur [fr]
 • crescendo ਉਚਾਰਨ
  crescendo [it]
 • bass (music) ਉਚਾਰਨ
  bass (music) [en]
 • largo ਉਚਾਰਨ
  largo [it]
 • assez ਉਚਾਰਨ
  assez [fr]
 • alla ਉਚਾਰਨ
  alla [it]
 • acceso ਉਚਾਰਨ
  acceso [it]
 • più ਉਚਾਰਨ
  più [it]
 • molto ਉਚਾਰਨ
  molto [it]
 • pausa ਉਚਾਰਨ
  pausa [es]
 • vivace ਉਚਾਰਨ
  vivace [it]
 • freddo ਉਚਾਰਨ
  freddo [it]
 • schnell ਉਚਾਰਨ
  schnell [de]
 • stanza ਉਚਾਰਨ
  stanza [it]
 • ad libitum ਉਚਾਰਨ
  ad libitum [it]
 • lento ਉਚਾਰਨ
  lento [es]
 • etwas ਉਚਾਰਨ
  etwas [de]
 • forza ਉਚਾਰਨ
  forza [gl]
 • mezzo ਉਚਾਰਨ
  mezzo [it]
 • poi ਉਚਾਰਨ
  poi [it]
 • fuoco ਉਚਾਰਨ
  fuoco [it]
 • vif ਉਚਾਰਨ
  vif [fr]
 • siciliana ਉਚਾਰਨ
  siciliana [it]
 • ziehen ਉਚਾਰਨ
  ziehen [de]
 • voce ਉਚਾਰਨ
  voce [it]
 • arco ਉਚਾਰਨ
  arco [es]
 • maggiore ਉਚਾਰਨ
  maggiore [it]
 • armonioso ਉਚਾਰਨ
  armonioso [es]
 • eco ਉਚਾਰਨ
  eco [es]
 • breit ਉਚਾਰਨ
  breit [de]
 • capo ਉਚਾਰਨ
  capo [it]
 • tutti ਉਚਾਰਨ
  tutti [it]
 • allegretto ਉਚਾਰਨ
  allegretto [it]
 • andante ਉਚਾਰਨ
  andante [it]
 • soave ਉਚਾਰਨ
  soave [it]
 • libero ਉਚਾਰਨ
  libero [pl]
 • furioso ਉਚਾਰਨ
  furioso [pt]
 • pesante ਉਚਾਰਨ
  pesante [it]
 • subito ਉਚਾਰਨ
  subito [it]
 • doit ਉਚਾਰਨ
  doit [fr]
 • niente ਉਚਾਰਨ
  niente [it]
 • giusto ਉਚਾਰਨ
  giusto [it]
 • grandioso ਉਚਾਰਨ
  grandioso [it]
 • Zeichen ਉਚਾਰਨ
  Zeichen [de]
 • roulade ਉਚਾਰਨ
  roulade [fr]
 • pot-pourri ਉਚਾਰਨ
  pot-pourri [fr]
 • semplice ਉਚਾਰਨ
  semplice [it]
 • kräftig ਉਚਾਰਨ
  kräftig [de]
 • peu à peu ਉਚਾਰਨ
  peu à peu [fr]
 • ziemlich ਉਚਾਰਨ
  ziemlich [de]
 • veloce ਉਚਾਰਨ
  veloce [it]
 • amabile ਉਚਾਰਨ
  amabile [it]
 • acciaccatura ਉਚਾਰਨ
  acciaccatura [it]
 • staccato ਉਚਾਰਨ
  staccato [en]
 • volante ਉਚਾਰਨ
  volante [es]
 • pizzicato ਉਚਾਰਨ
  pizzicato [it]
 • gioioso ਉਚਾਰਨ
  gioioso [it]
 • silenzio ਉਚਾਰਨ
  silenzio [it]
 • cantando ਉਚਾਰਨ
  cantando [pt]
 • chiuso ਉਚਾਰਨ
  chiuso [it]
 • mesto ਉਚਾਰਨ
  mesto [it]
 • moderato ਉਚਾਰਨ
  moderato [it]
 • tranquillo ਉਚਾਰਨ
  tranquillo [it]
 • rallentando ਉਚਾਰਨ
  rallentando [it]
 • lunga ਉਚਾਰਨ
  lunga [is]
 • schneller ਉਚਾਰਨ
  schneller [de]
 • Ausdruck ਉਚਾਰਨ
  Ausdruck [de]
 • affettuoso ਉਚਾਰਨ
  affettuoso [it]
 • leggiero ਉਚਾਰਨ
  leggiero [it]
 • a piacere ਉਚਾਰਨ
  a piacere [it]
 • zelo ਉਚਾਰਨ
  zelo [pt]
 • pianissimo ਉਚਾਰਨ
  pianissimo [en]
 • misterioso ਉਚਾਰਨ
  misterioso [es]
 • meno ਉਚਾਰਨ
  meno [it]
 • lontano ਉਚਾਰਨ
  lontano [it]
 • poco a poco ਉਚਾਰਨ
  poco a poco [es]
 • dissonante ਉਚਾਰਨ
  dissonante [pt]
 • diminuendo ਉਚਾਰਨ
  diminuendo [it]
 • comodo ਉਚਾਰਨ
  comodo [it]
 • cambiare ਉਚਾਰਨ
  cambiare [it]
 • segno ਉਚਾਰਨ
  segno [it]