ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

nominative

nominative ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • ananas ਉਚਾਰਨ ananas [fr]
 • motor ਉਚਾਰਨ motor [de]
 • nos ਉਚਾਰਨ nos [la]
 • juli ਉਚਾਰਨ juli [de]
 • rum ਉਚਾਰਨ rum [sv]
 • kurac ਉਚਾਰਨ kurac [sr]
 • jugo ਉਚਾਰਨ jugo [es]
 • autobus ਉਚਾਰਨ autobus [it]
 • sokol ਉਚਾਰਨ sokol [cs]
 • Balkon ਉਚਾਰਨ Balkon [de]
 • ton ਉਚਾਰਨ ton [de]
 • jug ਉਚਾਰਨ jug [en]
 • bake ਉਚਾਰਨ bake [en]
 • triceratops ਉਚਾਰਨ triceratops [de]
 • literatura ਉਚਾਰਨ literatura [es]
 • humor ਉਚਾਰਨ humor [en]
 • telefon ਉਚਾਰਨ telefon [de]
 • tren ਉਚਾਰਨ tren [es]
 • element ਉਚਾਰਨ element [en]
 • mir ਉਚਾਰਨ mir [de]
 • bunda ਉਚਾਰਨ bunda [pt]
 • jantar ਉਚਾਰਨ jantar [pt]
 • novela ਉਚਾਰਨ novela [es]
 • magnet ਉਚਾਰਨ magnet [en]
 • filter ਉਚਾਰਨ filter [en]
 • temperatura ਉਚਾਰਨ temperatura [es]
 • list ਉਚਾਰਨ list [en]
 • mast ਉਚਾਰਨ mast [en]
 • ljubav ਉਚਾਰਨ ljubav [hr]
 • seks ਉਚਾਰਨ seks [da]
 • solar ਉਚਾਰਨ solar [en]
 • kurva ਉਚਾਰਨ kurva [cs]
 • saga ਉਚਾਰਨ saga [en]
 • Objekt ਉਚਾਰਨ Objekt [sv]
 • Marica ਉਚਾਰਨ Marica [es]
 • cesta ਉਚਾਰਨ cesta [es]
 • gong ਉਚਾਰਨ gong [en]
 • lavabo ਉਚਾਰਨ lavabo [fr]
 • plata ਉਚਾਰਨ plata [es]
 • kvadrat ਉਚਾਰਨ kvadrat [da]
 • grad ਉਚਾਰਨ grad [de]
 • vulkan ਉਚਾਰਨ vulkan [de]
 • ljubavnik ਉਚਾਰਨ ljubavnik [hr]
 • divan ਉਚਾਰਨ divan [fr]
 • dim ਉਚਾਰਨ dim [en]
 • teta ਉਚਾਰਨ teta [cs]
 • projekt ਉਚਾਰਨ projekt [pl]
 • raj ਉਚਾਰਨ raj [hi]
 • regal ਉਚਾਰਨ regal [de]
 • slap ਉਚਾਰਨ slap [en]
 • vektor ਉਚਾਰਨ vektor [cs]
 • tabu ਉਚਾਰਨ tabu [tt]
 • sabor ਉਚਾਰਨ sabor [hr]
 • noga ਉਚਾਰਨ noga [sv]
 • subjekt ਉਚਾਰਨ subjekt [sv]
 • oliva ਉਚਾਰਨ oliva [es]
 • kladivo ਉਚਾਰਨ kladivo [sk]
 • usta ਉਚਾਰਨ usta [pl]
 • teodolit ਉਚਾਰਨ teodolit [hu]
 • stol ਉਚਾਰਨ stol [no]
 • lice ਉਚਾਰਨ lice [en]
 • kost ਉਚਾਰਨ kost [de]
 • kosmos ਉਚਾਰਨ kosmos [de]
 • listopad ਉਚਾਰਨ listopad [cs]
 • ameba ਉਚਾਰਨ ameba [en]
 • pipa ਉਚਾਰਨ pipa [es]
 • veo ਉਚਾਰਨ veo [es]
 • kora ਉਚਾਰਨ kora [hu]
 • dupe ਉਚਾਰਨ dupe [en]
 • disk ਉਚਾਰਨ disk [en]
 • srce ਉਚਾਰਨ srce [bs]
 • Dinamo ਉਚਾਰਨ Dinamo [hr]
 • ruka ਉਚਾਰਨ ruka [cs]
 • kajmak ਉਚਾਰਨ kajmak [hr]
 • ulica ਉਚਾਰਨ ulica [pl]
 • Majka ਉਚਾਰਨ Majka [bs]
 • hipoteza ਉਚਾਰਨ hipoteza [hr]
 • lampa ਉਚਾਰਨ lampa [ia]
 • direktor ਉਚਾਰਨ direktor [de]
 • nominativ ਉਚਾਰਨ nominativ [de]
 • žena ਉਚਾਰਨ žena [cs]
 • valuta ਉਚਾਰਨ valuta [nl]
 • jutro ਉਚਾਰਨ jutro [pl]
 • gastritis ਉਚਾਰਨ gastritis [es]
 • prijatelj ਉਚਾਰਨ prijatelj [sl]
 • tur ਉਚਾਰਨ tur [sv]
 • Vegeta ਉਚਾਰਨ Vegeta [hr]
 • bilježnica ਉਚਾਰਨ bilježnica [hr]
 • gad ਉਚਾਰਨ gad [en]
 • magazin ਉਚਾਰਨ magazin [de]
 • Rubin ਉਚਾਰਨ Rubin [de]
 • vena ਉਚਾਰਨ vena [es]
 • automobil ਉਚਾਰਨ automobil [ro]
 • mart ਉਚਾਰਨ mart [tr]
 • soba ਉਚਾਰਨ soba [ja]
 • kula ਉਚਾਰਨ kula [sv]
 • jezero ਉਚਾਰਨ jezero [hr]
 • časopis ਉਚਾਰਨ časopis [hr]
 • suze ਉਚਾਰਨ suze [fr]
 • vlak ਉਚਾਰਨ vlak [nl]