ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Numbers

Numbers ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • diez ਉਚਾਰਨ
  diez [es]
 • cero ਉਚਾਰਨ
  cero [es]
 • tres ਉਚਾਰਨ
  tres [es]
 • seis ਉਚਾਰਨ
  seis [es]
 • uno ਉਚਾਰਨ
  uno [es]
 • treinta ਉਚਾਰਨ
  treinta [es]
 • veinte ਉਚਾਰਨ
  veinte [es]
 • cinco ਉਚਾਰਨ
  cinco [es]
 • 30 ਉਚਾਰਨ
  30 [en]
 • nueve ਉਚਾਰਨ
  nueve [es]
 • doce ਉਚਾਰਨ
  doce [es]
 • 12 ਉਚਾਰਨ
  12 [hy]
 • ocho ਉਚਾਰਨ
  ocho [es]
 • quince ਉਚਾਰਨ
  quince [es]
 • cuatro ਉਚਾਰਨ
  cuatro [es]
 • 50 ਉਚਾਰਨ
  50 [tt]
 • catorce ਉਚਾਰਨ
  catorce [es]
 • 40 ਉਚਾਰਨ
  40 [en]
 • siete ਉਚਾਰਨ
  siete [es]
 • dieciséis ਉਚਾਰਨ
  dieciséis [es]
 • diecisiete ਉਚਾਰਨ
  diecisiete [es]
 • ti ਉਚਾਰਨ
  ti [no]
 • cincuenta ਉਚਾਰਨ
  cincuenta [es]
 • 24 ਉਚਾਰਨ
  24 [fr]
 • 27 ਉਚਾਰਨ
  27 [ru]
 • 0.5 ਉਚਾਰਨ
  0.5 [en]
 • 일 ਉਚਾਰਨ
  [ko]
 • cien ਉਚਾਰਨ
  cien [es]
 • nove ਉਚਾਰਨ
  nove [it]
 • ni ਉਚਾਰਨ
  ni [da]
 • noventa ਉਚਾਰਨ
  noventa [es]
 • diecinueve ਉਚਾਰਨ
  diecinueve [es]
 • 45 ਉਚਾਰਨ
  45 [fr]
 • twee ਉਚਾਰਨ
  twee [nl]
 • cuarenta y siete ਉਚਾਰਨ
  cuarenta y siete [es]
 • veintidós ਉਚਾਰਨ
  veintidós [es]
 • setenta ਉਚਾਰਨ
  setenta [es]
 • veintisiete ਉਚਾਰਨ
  veintisiete [es]
 • dieciocho ਉਚਾਰਨ
  dieciocho [es]
 • veintinueve ਉਚਾਰਨ
  veintinueve [es]
 • ochenta ਉਚਾਰਨ
  ochenta [es]
 • واحد ਉਚਾਰਨ
  واحد [ar]
 • un million ਉਚਾਰਨ
  un million [fr]
 • veintiséis ਉਚਾਰਨ
  veintiséis [es]
 • veintiuno ਉਚਾਰਨ
  veintiuno [es]
 • sesenta ਉਚਾਰਨ
  sesenta [es]
 • 120 ਉਚਾਰਨ
  120 [en]
 • trece ਉਚਾਰਨ
  trece [es]
 • خمسة ਉਚਾਰਨ
  خمسة [ar]
 • cincuenta y seis ਉਚਾਰਨ
  cincuenta y seis [es]
 • veinticinco ਉਚਾਰਨ
  veinticinco [es]
 • cincuenta y dos ਉਚਾਰਨ
  cincuenta y dos [es]
 • 47 ਉਚਾਰਨ
  47 [ar]
 • cuarenta y tres ਉਚਾਰਨ
  cuarenta y tres [es]
 • 43 ਉਚਾਰਨ
  43 [fr]
 • ⅔ ਉਚਾਰਨ
  [da]
 • 37 ਉਚਾਰਨ
  37 [en]
 • veintitrés ਉਚਾਰਨ
  veintitrés [es]
 • cincuenta y uno ਉਚਾਰਨ
  cincuenta y uno [es]
 • cuarenta ਉਚਾਰਨ
  cuarenta [es]
 • ½ ਉਚਾਰਨ
  ½ [en]
 • 38 ਉਚਾਰਨ
  38 [fr]
 • جوز ਉਚਾਰਨ
  جوز [fa]
 • cincuenta y cinco ਉਚਾਰਨ
  cincuenta y cinco [es]
 • 77 ਉਚਾਰਨ
  77 [uz]
 • 44 ਉਚਾਰਨ
  44 [fr]
 • أربعة ਉਚਾਰਨ
  أربعة [ar]
 • cincuenta y tres ਉਚਾਰਨ
  cincuenta y tres [es]
 • четырнадцать ਉਚਾਰਨ
  четырнадцать [ru]
 • cincuenta y cuatro ਉਚਾਰਨ
  cincuenta y cuatro [es]
 • سبعة ਉਚਾਰਨ
  سبعة [ar]
 • treinta y tres ਉਚਾਰਨ
  treinta y tres [es]
 • تسعة ਉਚਾਰਨ
  تسعة [ar]
 • 34 ਉਚਾਰਨ
  34 [fr]
 • 十三 ਉਚਾਰਨ
  十三 [zh]
 • 48 ਉਚਾਰਨ
  48 [fr]
 • Cha ਉਚਾਰਨ
  Cha [ss]
 • 39 ਉਚਾਰਨ
  39 [fr]
 • Knudsen ਉਚਾਰਨ
  Knudsen [da]
 • مليون ਉਚਾਰਨ
  مليون [ar]
 • veintiocho ਉਚਾਰਨ
  veintiocho [es]
 • honderd ਉਚਾਰਨ
  honderd [nl]
 • عشرة ਉਚਾਰਨ
  عشرة [ar]
 • ستة ਉਚਾਰਨ
  ستة [ar]
 • ochenta y uno ਉਚਾਰਨ
  ochenta y uno [es]
 • 49 ਉਚਾਰਨ
  49 [fr]
 • sytten ਉਚਾਰਨ
  sytten [da]
 • SATA ਉਚਾਰਨ
  SATA [fi]
 • 46 ਉਚਾਰਨ
  46 [fr]
 • אחת ਉਚਾਰਨ
  אחת [he]
 • ochenta y tres ਉਚਾਰਨ
  ochenta y tres [es]
 • kats ਉਚਾਰਨ
  kats [nl]
 • treinta y cinco ਉਚਾਰਨ
  treinta y cinco [es]
 • one millionth ਉਚਾਰਨ
  one millionth [en]
 • setenta y uno ਉਚਾਰਨ
  setenta y uno [es]
 • cuarenta y dos ਉਚਾਰਨ
  cuarenta y dos [es]
 • tayo ਉਚਾਰਨ
  tayo [tl]
 • treinta y uno ਉਚਾਰਨ
  treinta y uno [es]
 • tjue ਉਚਾਰਨ
  tjue [no]
 • veinticuatro ਉਚਾਰਨ
  veinticuatro [es]