ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Numbers

Numbers ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • diez ਉਚਾਰਨ diez [es]
 • cero ਉਚਾਰਨ cero [es]
 • tres ਉਚਾਰਨ tres [es]
 • seis ਉਚਾਰਨ seis [es]
 • treinta ਉਚਾਰਨ treinta [es]
 • uno ਉਚਾਰਨ uno [es]
 • veinte ਉਚਾਰਨ veinte [es]
 • 30 ਉਚਾਰਨ 30 [en]
 • nueve ਉਚਾਰਨ nueve [es]
 • cinco ਉਚਾਰਨ cinco [es]
 • doce ਉਚਾਰਨ doce [es]
 • ocho ਉਚਾਰਨ ocho [es]
 • 12 ਉਚਾਰਨ 12 [hy]
 • quince ਉਚਾਰਨ quince [es]
 • cuatro ਉਚਾਰਨ cuatro [es]
 • 50 ਉਚਾਰਨ 50 [tt]
 • catorce ਉਚਾਰਨ catorce [es]
 • 40 ਉਚਾਰਨ 40 [en]
 • siete ਉਚਾਰਨ siete [es]
 • dieciséis ਉਚਾਰਨ dieciséis [es]
 • diecisiete ਉਚਾਰਨ diecisiete [es]
 • cincuenta ਉਚਾਰਨ cincuenta [es]
 • ti ਉਚਾਰਨ ti [no]
 • 24 ਉਚਾਰਨ 24 [fr]
 • 27 ਉਚਾਰਨ 27 [ru]
 • noventa ਉਚਾਰਨ noventa [es]
 • cien ਉਚਾਰਨ cien [es]
 • cuarenta y siete ਉਚਾਰਨ cuarenta y siete [es]
 • 45 ਉਚਾਰਨ 45 [fr]
 • diecinueve ਉਚਾਰਨ diecinueve [es]
 • veintidós ਉਚਾਰਨ veintidós [es]
 • ni ਉਚਾਰਨ ni [da]
 • 0.5 ਉਚਾਰਨ 0.5 [en]
 • nove ਉਚਾਰਨ nove [it]
 • veintisiete ਉਚਾਰਨ veintisiete [es]
 • 일 ਉਚਾਰਨ [ko]
 • setenta ਉਚਾਰਨ setenta [es]
 • veintinueve ਉਚਾਰਨ veintinueve [es]
 • ochenta ਉਚਾਰਨ ochenta [es]
 • twee ਉਚਾਰਨ twee [nl]
 • dieciocho ਉਚਾਰਨ dieciocho [es]
 • veintiséis ਉਚਾਰਨ veintiséis [es]
 • veintiuno ਉਚਾਰਨ veintiuno [es]
 • sesenta ਉਚਾਰਨ sesenta [es]
 • cincuenta y seis ਉਚਾਰਨ cincuenta y seis [es]
 • واحد ਉਚਾਰਨ واحد [ar]
 • cincuenta y dos ਉਚਾਰਨ cincuenta y dos [es]
 • veinticinco ਉਚਾਰਨ veinticinco [es]
 • un million ਉਚਾਰਨ un million [fr]
 • 120 ਉਚਾਰਨ 120 [en]
 • خمسة ਉਚਾਰਨ خمسة [ar]
 • trece ਉਚਾਰਨ trece [es]
 • ⅔ ਉਚਾਰਨ [da]
 • 47 ਉਚਾਰਨ 47 [ar]
 • 43 ਉਚਾਰਨ 43 [fr]
 • veintitrés ਉਚਾਰਨ veintitrés [es]
 • 37 ਉਚਾਰਨ 37 [en]
 • cincuenta y uno ਉਚਾਰਨ cincuenta y uno [es]
 • cuarenta y tres ਉਚਾਰਨ cuarenta y tres [es]
 • ½ ਉਚਾਰਨ ½ [en]
 • cincuenta y cinco ਉਚਾਰਨ cincuenta y cinco [es]
 • cincuenta y tres ਉਚਾਰਨ cincuenta y tres [es]
 • cuarenta ਉਚਾਰਨ cuarenta [es]
 • 44 ਉਚਾਰਨ 44 [fr]
 • 77 ਉਚਾਰਨ 77 [uz]
 • cincuenta y cuatro ਉਚਾਰਨ cincuenta y cuatro [es]
 • 38 ਉਚਾਰਨ 38 [fr]
 • treinta y tres ਉਚਾਰਨ treinta y tres [es]
 • четырнадцать ਉਚਾਰਨ четырнадцать [ru]
 • أربعة ਉਚਾਰਨ أربعة [ar]
 • جوز ਉਚਾਰਨ جوز [fa]
 • سبعة ਉਚਾਰਨ سبعة [ar]
 • تسعة ਉਚਾਰਨ تسعة [ar]
 • 34 ਉਚਾਰਨ 34 [fr]
 • 48 ਉਚਾਰਨ 48 [fr]
 • veintiocho ਉਚਾਰਨ veintiocho [es]
 • Cha ਉਚਾਰਨ Cha [ss]
 • مليون ਉਚਾਰਨ مليون [ar]
 • 39 ਉਚਾਰਨ 39 [fr]
 • 十三 ਉਚਾਰਨ 十三 [zh]
 • ochenta y uno ਉਚਾਰਨ ochenta y uno [es]
 • honderd ਉਚਾਰਨ honderd [nl]
 • 49 ਉਚਾਰਨ 49 [fr]
 • ستة ਉਚਾਰਨ ستة [ar]
 • 46 ਉਚਾਰਨ 46 [fr]
 • عشرة ਉਚਾਰਨ عشرة [ar]
 • SATA ਉਚਾਰਨ SATA [fi]
 • Knudsen ਉਚਾਰਨ Knudsen [da]
 • sytten ਉਚਾਰਨ sytten [da]
 • אחת ਉਚਾਰਨ אחת [he]
 • ochenta y tres ਉਚਾਰਨ ochenta y tres [es]
 • kats ਉਚਾਰਨ kats [nl]
 • one millionth ਉਚਾਰਨ one millionth [en]
 • treinta y cinco ਉਚਾਰਨ treinta y cinco [es]
 • setenta y uno ਉਚਾਰਨ setenta y uno [es]
 • cuarenta y dos ਉਚਾਰਨ cuarenta y dos [es]
 • setenta y dos ਉਚਾਰਨ setenta y dos [es]
 • tayo ਉਚਾਰਨ tayo [tl]
 • veinticuatro ਉਚਾਰਨ veinticuatro [es]
 • treinta y uno ਉਚਾਰਨ treinta y uno [es]