ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

numero

numero ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • ocho ਉਚਾਰਨ ocho [es]
 • 10 ਉਚਾਰਨ 10 [en]
 • das ਉਚਾਰਨ das [de]
 • zehn ਉਚਾਰਨ zehn [de]
 • tre ਉਚਾਰਨ tre [da]
 • nove ਉਚਾਰਨ nove [it]
 • twee ਉਚਾਰਨ twee [nl]
 • dieci ਉਚਾਰਨ dieci [it]
 • sanyo ਉਚਾਰਨ sanyo [ja]
 • 1000000 ਉਚਾਰਨ 1000000 [hak]
 • veintiocho ਉਚਾਰਨ veintiocho [es]
 • dó ਉਚਾਰਨ [ga]
 • Sète ਉਚਾਰਨ Sète [fr]
 • Panandaan ਉਚਾਰਨ Panandaan [tl]
 • ciento uno ਉਚਾਰਨ ciento uno [es]
 • setenta y tres ਉਚਾਰਨ setenta y tres [es]
 • Bilang ਉਚਾਰਨ Bilang [tl]
 • Palatangkasan ਉਚਾਰਨ Palatangkasan [tl]
 • ciento once ਉਚਾਰਨ ciento once [es]
 • trentacinque ਉਚਾਰਨ trentacinque [it]
 • 2.500 ਉਚਾਰਨ 2.500 [es]
 • Duyog ਉਚਾਰਨ Duyog [tl]
 • vinti ਉਚਾਰਨ vinti [ia]
 • Awanggan ਉਚਾਰਨ Awanggan [tl]
 • panakda ਉਚਾਰਨ panakda [tl]
 • Isakay ਉਚਾਰਨ Isakay [tl]
 • Sukgisan ਉਚਾਰਨ Sukgisan [tl]
 • dódese ਉਚਾਰਨ dódese [vec]
 • quìndese ਉਚਾਰਨ quìndese [vec]
 • Tayahan ਉਚਾਰਨ Tayahan [tl]
 • Tatsulok ਉਚਾਰਨ Tatsulok [tl]
 • ciento tres ਉਚਾਰਨ ciento tres [es]
 • sédese ਉਚਾਰਨ sédese [vec]
 • trentasette ਉਚਾਰਨ trentasette [it]
 • dissète ਉਚਾਰਨ dissète [vec]
 • sìnque ਉਚਾਰਨ sìnque [vec]
 • Tadlong ਉਚਾਰਨ Tadlong [tl]
 • ochenta y nueve ਉਚਾਰਨ ochenta y nueve [es]
 • Tikop ਉਚਾਰਨ Tikop [tl]
 • disdòto ਉਚਾਰਨ disdòto [vec]
 • տասներկու ਉਚਾਰਨ տասներկու [hy]
 • Damikay ਉਚਾਰਨ Damikay [tl]
 • quatòrdese ਉਚਾਰਨ quatòrdese [vec]
 • vintiùn ਉਚਾਰਨ vintiùn [vec]
 • disnove ਉਚਾਰਨ disnove [vec]
 • palautatan ਉਚਾਰਨ palautatan [tl]
 • Pamahagi ਉਚਾਰਨ Pamahagi [tl]
 • quarantuno ਉਚਾਰਨ quarantuno [it]
 • չորս ਉਚਾਰਨ չորս [hy]
 • òto ਉਚਾਰਨ òto [vec]
 • Bilnuran ਉਚਾਰਨ Bilnuran [tl]
 • Sipnayan ਉਚਾਰਨ Sipnayan [tl]
 • Parihaba ਉਚਾਰਨ Parihaba [tl]
 • Siskin ਉਚਾਰਨ Siskin [tl]
 • Parisukat ਉਚਾਰਨ Parisukat [tl]
 • Timbulog ਉਚਾਰਨ Timbulog [tl]
 • Duhakay ਉਚਾਰਨ Duhakay [tl]
 • Gilis ਉਚਾਰਨ Gilis [tl]
 • Talukay ਉਚਾਰਨ Talukay [tl]
 • trèdese ਉਚਾਰਨ trèdese [vec]
 • cuatrillón ਉਚਾਰਨ cuatrillón [es]
 • Pariugat ਉਚਾਰਨ Pariugat [tl]
 • Tatsihan ਉਚਾਰਨ Tatsihan [tl]
 • Lapya ਉਚਾਰਨ Lapya [tl]
 • ùndese ਉਚਾਰਨ ùndese [vec]
 • Tumbasan ਉਚਾਰਨ Tumbasan [tl]