ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

numero

numero ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • ocho ਉਚਾਰਨ
  ocho [es]
 • 10 ਉਚਾਰਨ
  10 [en]
 • zehn ਉਚਾਰਨ
  zehn [de]
 • das ਉਚਾਰਨ
  das [de]
 • tre ਉਚਾਰਨ
  tre [da]
 • nove ਉਚਾਰਨ
  nove [it]
 • twee ਉਚਾਰਨ
  twee [nl]
 • dieci ਉਚਾਰਨ
  dieci [it]
 • sanyo ਉਚਾਰਨ
  sanyo [ja]
 • 1000000 ਉਚਾਰਨ
  1000000 [hak]
 • veintiocho ਉਚਾਰਨ
  veintiocho [es]
 • Sète ਉਚਾਰਨ
  Sète [fr]
 • dó ਉਚਾਰਨ
  [ga]
 • Panandaan ਉਚਾਰਨ
  Panandaan [tl]
 • ciento uno ਉਚਾਰਨ
  ciento uno [es]
 • setenta y tres ਉਚਾਰਨ
  setenta y tres [es]
 • Bilang ਉਚਾਰਨ
  Bilang [tl]
 • ciento once ਉਚਾਰਨ
  ciento once [es]
 • Palatangkasan ਉਚਾਰਨ
  Palatangkasan [tl]
 • trentacinque ਉਚਾਰਨ
  trentacinque [it]
 • 2.500 ਉਚਾਰਨ
  2.500 [es]
 • Duyog ਉਚਾਰਨ
  Duyog [tl]
 • vinti ਉਚਾਰਨ
  vinti [ia]
 • Awanggan ਉਚਾਰਨ
  Awanggan [tl]
 • panakda ਉਚਾਰਨ
  panakda [tl]
 • Isakay ਉਚਾਰਨ
  Isakay [tl]
 • Sukgisan ਉਚਾਰਨ
  Sukgisan [tl]
 • Tatsulok ਉਚਾਰਨ
  Tatsulok [tl]
 • trentasette ਉਚਾਰਨ
  trentasette [it]
 • ciento tres ਉਚਾਰਨ
  ciento tres [es]
 • dódese ਉਚਾਰਨ
  dódese [vec]
 • quìndese ਉਚਾਰਨ
  quìndese [vec]
 • Tayahan ਉਚਾਰਨ
  Tayahan [tl]
 • sédese ਉਚਾਰਨ
  sédese [vec]
 • dissète ਉਚਾਰਨ
  dissète [vec]
 • sìnque ਉਚਾਰਨ
  sìnque [vec]
 • ochenta y nueve ਉਚਾਰਨ
  ochenta y nueve [es]
 • Tadlong ਉਚਾਰਨ
  Tadlong [tl]
 • Tikop ਉਚਾਰਨ
  Tikop [tl]
 • տասներկու ਉਚਾਰਨ
  տասներկու [hy]
 • disdòto ਉਚਾਰਨ
  disdòto [vec]
 • Damikay ਉਚਾਰਨ
  Damikay [tl]
 • quatòrdese ਉਚਾਰਨ
  quatòrdese [vec]
 • vintiùn ਉਚਾਰਨ
  vintiùn [vec]
 • disnove ਉਚਾਰਨ
  disnove [vec]
 • palautatan ਉਚਾਰਨ
  palautatan [tl]
 • Pamahagi ਉਚਾਰਨ
  Pamahagi [tl]
 • quarantuno ਉਚਾਰਨ
  quarantuno [it]
 • չորս ਉਚਾਰਨ
  չորս [hy]
 • Bilnuran ਉਚਾਰਨ
  Bilnuran [tl]
 • òto ਉਚਾਰਨ
  òto [vec]
 • Sipnayan ਉਚਾਰਨ
  Sipnayan [tl]
 • Parisukat ਉਚਾਰਨ
  Parisukat [tl]
 • Siskin ਉਚਾਰਨ
  Siskin [tl]
 • Parihaba ਉਚਾਰਨ
  Parihaba [tl]
 • Timbulog ਉਚਾਰਨ
  Timbulog [tl]
 • Duhakay ਉਚਾਰਨ
  Duhakay [tl]
 • Gilis ਉਚਾਰਨ
  Gilis [tl]
 • Talukay ਉਚਾਰਨ
  Talukay [tl]
 • trèdese ਉਚਾਰਨ
  trèdese [vec]
 • cuatrillón ਉਚਾਰਨ
  cuatrillón [es]
 • Pariugat ਉਚਾਰਨ
  Pariugat [tl]
 • Tatsihan ਉਚਾਰਨ
  Tatsihan [tl]
 • Lapya ਉਚਾਰਨ
  Lapya [tl]
 • ùndese ਉਚਾਰਨ
  ùndese [vec]
 • Tumbasan ਉਚਾਰਨ
  Tumbasan [tl]