ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

oriya

oriya ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • pacha ਉਚਾਰਨ pacha [pt]
 • pita ਉਚਾਰਨ pita [es]
 • Bou ਉਚਾਰਨ Bou [ca]
 • gacha ਉਚਾਰਨ gacha [es]
 • luni ਉਚਾਰਨ luni [ro]
 • manas ਉਚਾਰਨ manas [or]
 • raga ਉਚਾਰਨ raga [pt]
 • bapa ਉਚਾਰਨ bapa [or]
 • uday ਉਚਾਰਨ uday [or]
 • Asti ਉਚਾਰਨ Asti [fi]
 • priyabrata ਉਚਾਰਨ priyabrata [or]
 • jagannatha ਉਚਾਰਨ jagannatha [or]
 • goda ਉਚਾਰਨ goda [sv]
 • kirana ਉਚਾਰਨ kirana [or]
 • adhar ਉਚਾਰਨ adhar [gd]
 • charma ਉਚਾਰਨ charma [kn]
 • matrubhumi ਉਚਾਰਨ matrubhumi [or]
 • ratha ਉਚਾਰਨ ratha [or]
 • ekamra ਉਚਾਰਨ ekamra [or]
 • Basi ਉਚਾਰਨ Basi [it]
 • brukhya ਉਚਾਰਨ brukhya [or]
 • chanda ਉਚਾਰਨ chanda [es]
 • bahi ਉਚਾਰਨ bahi [or]
 • Mitha ਉਚਾਰਨ Mitha [de]
 • ashru ਉਚਾਰਨ ashru [or]
 • swaduhina ਉਚਾਰਨ swaduhina [or]
 • kandha ਉਚਾਰਨ kandha [jv]
 • ganda ਉਚਾਰਨ ganda [eo]
 • griba ਉਚਾਰਨ griba [lv]
 • jivan ਉਚਾਰਨ jivan [or]
 • kancha ਉਚਾਰਨ kancha [or]
 • tatka ਉਚਾਰਨ tatka [or]
 • kanana ਉਚਾਰਨ kanana [or]
 • rasala ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ rasala [or] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • pachila ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pachila [or] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • jibha ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ jibha [or] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • talipa ତଳିପା ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ talipa ତଳିପା [or] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • tantu ତନ୍ତୁ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tantu ତନ୍ତୁ [or] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ମଇଁଷି ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ମଇଁଷି [or] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ganthi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ganthi [or] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • akhi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ akhi [or] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • akhira bala ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ akhira bala [or] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • akhira kajjal ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ akhira kajjal [or] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • chhatipata ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ chhatipata [or] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • chhau ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ chhau [or] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • chibuka ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ chibuka [or] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • chuti ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ chuti [or] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • galkaksha ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ galkaksha [or] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • katidesha ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ katidesha [or] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • jananendriya ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ jananendriya [or] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • jangha ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ jangha [or] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • jhala ଝାଳ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ jhala ଝାଳ [or] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • kachati ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kachati [or] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • kahuni ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kahuni [or] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • kakha ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kakha [or] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • kanthaswar ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kanthaswar [or] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • karnna ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ karnna [or] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ