ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

oriya

oriya ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • pacha ਉਚਾਰਨ pacha [pt]
 • pita ਉਚਾਰਨ pita [es]
 • Bou ਉਚਾਰਨ Bou [ca]
 • gacha ਉਚਾਰਨ gacha [es]
 • manas ਉਚਾਰਨ manas [or]
 • luni ਉਚਾਰਨ luni [ro]
 • bapa ਉਚਾਰਨ bapa [or]
 • raga ਉਚਾਰਨ raga [pt]
 • uday ਉਚਾਰਨ uday [or]
 • Asti ਉਚਾਰਨ Asti [fi]
 • jagannatha ਉਚਾਰਨ jagannatha [or]
 • priyabrata ਉਚਾਰਨ priyabrata [or]
 • goda ਉਚਾਰਨ goda [sv]
 • adhar ਉਚਾਰਨ adhar [gd]
 • kirana ਉਚਾਰਨ kirana [or]
 • ratha ਉਚਾਰਨ ratha [or]
 • matrubhumi ਉਚਾਰਨ matrubhumi [or]
 • charma ਉਚਾਰਨ charma [kn]
 • Basi ਉਚਾਰਨ Basi [it]
 • ekamra ਉਚਾਰਨ ekamra [or]
 • chanda ਉਚਾਰਨ chanda [es]
 • bahi ਉਚਾਰਨ bahi [or]
 • brukhya ਉਚਾਰਨ brukhya [or]
 • Mitha ਉਚਾਰਨ Mitha [de]
 • ashru ਉਚਾਰਨ ashru [or]
 • ganda ਉਚਾਰਨ ganda [eo]
 • swaduhina ਉਚਾਰਨ swaduhina [or]
 • kandha ਉਚਾਰਨ kandha [jv]
 • griba ਉਚਾਰਨ griba [lv]
 • jivan ਉਚਾਰਨ jivan [or]
 • kancha ਉਚਾਰਨ kancha [or]
 • tatka ਉਚਾਰਨ tatka [or]
 • kanana ਉਚਾਰਨ kanana [or]
 • akhi ਉਚਾਰਨ akhi [or]
 • chhau ਉਚਾਰਨ chhau [or]
 • ganthi ਉਚਾਰਨ ganthi [or]
 • akhira kajjal ਉਚਾਰਨ akhira kajjal [or]
 • chuti ਉਚਾਰਨ chuti [or]
 • jhala ଝାଳ ਉਚਾਰਨ jhala ଝାଳ [or]
 • pachila ਉਚਾਰਨ pachila [or]
 • kakha ਉਚਾਰਨ kakha [or]
 • katidesha ਉਚਾਰਨ katidesha [or]
 • akhira bala ਉਚਾਰਨ akhira bala [or]
 • rasala ਉਚਾਰਨ rasala [or]
 • ମଇଁଷି ਉਚਾਰਨ ମଇଁଷି [or]
 • karnna ਉਚਾਰਨ karnna [or]
 • kahuni ਉਚਾਰਨ kahuni [or]
 • kachati ਉਚਾਰਨ kachati [or]
 • jibha ਉਚਾਰਨ jibha [or]
 • jangha ਉਚਾਰਨ jangha [or]
 • talipa ତଳିପା ਉਚਾਰਨ talipa ତଳିପା [or]
 • tantu ତନ୍ତୁ ਉਚਾਰਨ tantu ତନ୍ତୁ [or]
 • kanthaswar ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kanthaswar [or] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • jananendriya ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ jananendriya [or] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • galkaksha ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ galkaksha [or] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • chibuka ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ chibuka [or] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • chhatipata ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ chhatipata [or] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ