ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

parentela

parentela ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • padre ਉਚਾਰਨ padre [es]
 • madre ਉਚਾਰਨ madre [es]
 • figlio ਉਚਾਰਨ figlio [it]
 • moglie ਉਚਾਰਨ moglie [it]
 • mamma ਉਚਾਰਨ mamma [lv]
 • fratello ਉਚਾਰਨ fratello [it]
 • nonno ਉਚਾਰਨ nonno [it]
 • nipote ਉਚਾਰਨ nipote [it]
 • sorella ਉਚਾਰਨ sorella [it]
 • papà ਉਚਾਰਨ papà [it]
 • cugino ਉਚਾਰਨ cugino [it]
 • marito ਉਚਾਰਨ marito [it]
 • matrigna ਉਚਾਰਨ matrigna [it]
 • suocero ਉਚਾਰਨ suocero [it]
 • cognato ਉਚਾਰਨ cognato [it]
 • patrigno ਉਚਾਰਨ patrigno [it]
 • Barbas ਉਚਾਰਨ Barbas [pt]
 • nuora ਉਚਾਰਨ nuora [it]
 • bisnonno ਉਚਾਰਨ bisnonno [it]
 • prozio ਉਚਾਰਨ prozio [it]
 • figliastro ਉਚਾਰਨ figliastro [it]
 • avo ਉਚਾਰਨ avo [eo]
 • coniuge ਉਚਾਰਨ coniuge [it]
 • fratellastro ਉਚਾਰਨ fratellastro [it]
 • trisnonno ਉਚਾਰਨ trisnonno [it]
 • quadrisavolo ਉਚਾਰਨ quadrisavolo [it]
 • prosuocero ਉਚਾਰਨ prosuocero [it]
 • consuocero ਉਚਾਰਨ consuocero [it]
 • genitore ਉਚਾਰਨ genitore [it]
 • antenato ਉਚਾਰਨ antenato [it]
 • trisavolo ਉਚਾਰਨ trisavolo [it]
 • pronipote ਉਚਾਰਨ pronipote [it]
 • sorellastra ਉਚਾਰਨ sorellastra [it]