ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

preposition

preposition ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • in ਉਚਾਰਨ
  in [en]
 • through ਉਚਾਰਨ
  through [en]
 • about ਉਚਾਰਨ
  about [en]
 • for ਉਚਾਰਨ
  for [en]
 • de ਉਚਾਰਨ
  de [fr]
 • with ਉਚਾਰਨ
  with [en]
 • am ਉਚਾਰਨ
  am [en]
 • out ਉਚਾਰਨ
  out [en]
 • um ਉਚਾਰਨ
  um [pt]
 • U ਉਚਾਰਨ
  U [es]
 • above ਉਚਾਰਨ
  above [en]
 • throughout ਉਚਾਰਨ
  throughout [en]
 • sans ਉਚਾਰਨ
  sans [fr]
 • among ਉਚਾਰਨ
  among [en]
 • an ਉਚਾਰਨ
  an [en]
 • under ਉਚਾਰਨ
  under [en]
 • to ਉਚਾਰਨ
  to [en]
 • mar ਉਚਾਰਨ
  mar [es]
 • round ਉਚਾਰਨ
  round [en]
 • sa ਉਚਾਰਨ
  sa [fr]
 • into ਉਚਾਰਨ
  into [en]
 • à ਉਚਾਰਨ
  à [fr]
 • deur ਉਚਾਰਨ
  deur [nl]
 • off ਉਚਾਰਨ
  off [en]
 • faoi ਉਚਾਰਨ
  faoi [ga]
 • sous ਉਚਾਰਨ
  sous [fr]
 • zu ਉਚਾਰਨ
  zu [de]
 • mot ਉਚਾਰਨ
  mot [fr]
 • aboard ਉਚਾਰਨ
  aboard [en]
 • fer ਉਚਾਰਨ
  fer [fr]
 • 近く ਉਚਾਰਨ
  近く [ja]
 • af ਉਚਾਰਨ
  af [da]
 • noch ਉਚਾਰਨ
  noch [de]
 • til ਉਚਾਰਨ
  til [pt]
 • oko ਉਚਾਰਨ
  oko [cs]
 • بعد ਉਚਾਰਨ
  بعد [fa]
 • av ਉਚਾਰਨ
  av [sv]
 • אצל ਉਚਾਰਨ
  אצל [he]
 • unlike ਉਚਾਰਨ
  unlike [en]
 • Lone ਉਚਾਰਨ
  Lone [en]
 • いっしょに ਉਚਾਰਨ
  いっしょに [ja]
 • năm ਉਚਾਰਨ
  năm [vi]
 • trong ਉਚਾਰਨ
  trong [vi]
 • gans ਉਚਾਰਨ
  gans [nl]
 • yn ਉਚਾਰਨ
  yn [cy]
 • kod ਉਚਾਰਨ
  kod [sv]
 • roimh ਉਚਾਰਨ
  roimh [ga]
 • nhân ਉਚਾਰਨ
  nhân [vi]
 • 离 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • から ਉਚਾਰਨ
  から [ja]
 • مطابق ਉਚਾਰਨ
  مطابق [ur]
 • lontano ਉਚਾਰਨ
  lontano [it]
 • papu ਉਚਾਰਨ
  papu [fi]
 • runt ਉਚਾਰਨ
  runt [en]
 • đến ਉਚਾਰਨ
  đến [vi]
 • iz ਉਚਾਰਨ
  iz [sl]
 • nad ਉਚਾਰਨ
  nad [cs]
 • ため ਉਚਾਰਨ
  ため [ja]
 • جانب ਉਚਾਰਨ
  جانب [fa]
 • 横切って ਉਚਾਰਨ
  横切って [ja]
 • unto ਉਚਾਰਨ
  unto [fi]
 • à l'issue de ਉਚਾਰਨ
  à l'issue de [fr]
 • ati ਉਚਾਰਨ
  ati [de]
 • sopra ਉਚਾਰਨ
  sopra [it]
 • dá ਉਚਾਰਨ
  [pt]
 • tại ਉਚਾਰਨ
  tại [vi]
 • 上に ਉਚਾਰਨ
  上に [ja]
 • susu ਉਚਾਰਨ
  susu [ind]
 • romhat ਉਚਾਰਨ
  romhat [ga]
 • circum ਉਚਾਰਨ
  circum [la]
 • sotto ਉਚਾਰਨ
  sotto [it]
 • moku ਉਚਾਰਨ
  moku [haw]
 • contro ਉਚਾਰਨ
  contro [it]
 • dhe ਉਚਾਰਨ
  dhe [kw]
 • vun ਉਚਾਰਨ
  vun [pdc]
 • vào ਉਚਾਰਨ
  vào [vi]
 • a (article) ਉਚਾਰਨ
  a (article) [en]
 • lijevi ਉਚਾਰਨ
  lijevi [hr]
 • avanti ਉਚਾਰਨ
  avanti [it]
 • Sutta ਉਚਾਰਨ
  Sutta [hi]
 • idir ਉਚਾਰਨ
  idir [ga]
 • với ਉਚਾਰਨ
  với [vi]
 • uff ਉਚਾਰਨ
  uff [de]
 • koku ਉਚਾਰਨ
  koku [tr]
 • cois ਉਚਾਰਨ
  cois [ga]
 • addosso ਉਚਾਰਨ
  addosso [it]
 • behalve ਉਚਾਰਨ
  behalve [nl]
 • Sha ਉਚਾਰਨ
  Sha [ha]
 • Preko ਉਚਾਰਨ
  Preko [sl]
 • تک ਉਚਾਰਨ
  تک [ur]
 • längs ਉਚਾਰਨ
  längs [de]
 • sü ਉਚਾਰਨ
  [lmo]
 • دا ਉਚਾਰਨ
  دا [ar]
 • anzi ਉਚਾਰਨ
  anzi [it]
 • topmost ਉਚਾਰਨ
  topmost [en]
 • بعدی ਉਚਾਰਨ
  بعدی [fa]
 • باوجود ਉਚਾਰਨ
  باوجود [ur]
 • voller ਉਚਾਰਨ
  voller [de]
 • mittemot ਉਚਾਰਨ
  mittemot [sv]
 • あいだ ਉਚਾਰਨ
  あいだ [ja]