ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

presens

presens ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • bor ਉਚਾਰਨ
  bor [pl]
 • äter ਉਚਾਰਨ
  äter [sv]
 • talar ਉਚਾਰਨ
  talar [sv]
 • Gör ਉਚਾਰਨ
  Gör [sv]
 • biter ਉਚਾਰਨ
  biter [yi]
 • går ਉਚਾਰਨ
  går [sv]
 • sjunger ਉਚਾਰਨ
  sjunger [sv]
 • springer ਉਚਾਰਨ
  springer [sv]
 • känner ਉਚਾਰਨ
  känner [sv]
 • tror ਉਚਾਰਨ
  tror [da]
 • tog ਉਚਾਰਨ
  tog [no]
 • skriver ਉਚਾਰਨ
  skriver [sv]
 • kommer ਉਚਾਰਨ
  kommer [sv]
 • regnar ਉਚਾਰਨ
  regnar [sv]
 • dricker ਉਚਾਰਨ
  dricker [sv]
 • pratar ਉਚਾਰਨ
  pratar [sv]
 • bastar ਉਚਾਰਨ
  bastar [pt]
 • ligger ਉਚਾਰਨ
  ligger [da]
 • sitter ਉਚਾਰਨ
  sitter [en]
 • ringer ਉਚਾਰਨ
  ringer [sv]
 • blir ਉਚਾਰਨ
  blir [sv]
 • Sover ਉਚਾਰਨ
  Sover [sv]
 • söker ਉਚਾਰਨ
  söker [sv]
 • förstår ਉਚਾਰਨ
  förstår [sv]
 • skalar ਉਚਾਰਨ
  skalar [pl]
 • hjälper ਉਚਾਰਨ
  hjälper [sv]
 • köper ਉਚਾਰਨ
  köper [sv]
 • bygger ਉਚਾਰਨ
  bygger [da]
 • studerar ਉਚਾਰਨ
  studerar [sv]
 • väntar ਉਚਾਰਨ
  väntar [sv]
 • stiger ਉਚਾਰਨ
  stiger [sv]
 • lutar ਉਚਾਰਨ
  lutar [pt]
 • lyser ਉਚਾਰਨ
  lyser [sv]
 • seglar ਉਚਾਰਨ
  seglar [es]
 • spelar ਉਚਾਰਨ
  spelar [sv]
 • glor ਉਚਾਰਨ
  glor [sv]
 • flyger ਉਚਾਰਨ
  flyger [sv]
 • angår ਉਚਾਰਨ
  angår [sv]
 • blåser ਉਚਾਰਨ
  blåser [sv]
 • följer ਉਚਾਰਨ
  följer [sv]
 • vaknar ਉਚਾਰਨ
  vaknar [sv]
 • håller ਉਚਾਰਨ
  håller [sv]
 • gormar ਉਚਾਰਨ
  gormar [sv]
 • hasar ਉਚਾਰਨ
  hasar [tr]
 • lyssnar ਉਚਾਰਨ
  lyssnar [sv]
 • hotar ਉਚਾਰਨ
  hotar [sv]
 • löper ਉਚਾਰਨ
  löper [sv]
 • stannar ਉਚਾਰਨ
  stannar [sv]
 • hinner ਉਚਾਰਨ
  hinner [sv]
 • kränker ਉਚਾਰਨ
  kränker [sv]
 • tittar ਉਚਾਰਨ
  tittar [sv]
 • räcker ਉਚਾਰਨ
  räcker [sv]
 • hoppar ਉਚਾਰਨ
  hoppar [sv]
 • tvättar ਉਚਾਰਨ
  tvättar [sv]
 • begår ਉਚਾਰਨ
  begår [sv]
 • upptäcker ਉਚਾਰਨ
  upptäcker [sv]
 • döljer ਉਚਾਰਨ
  döljer [sv]
 • vågar ਉਚਾਰਨ
  vågar [sv]
 • väljer ਉਚਾਰਨ
  väljer [sv]
 • låter ਉਚਾਰਨ
  låter [sv]
 • viskar ਉਚਾਰਨ
  viskar [sv]
 • presenterar ਉਚਾਰਨ
  presenterar [sv]
 • innehåller ਉਚਾਰਨ
  innehåller [sv]
 • sprider ਉਚਾਰਨ
  sprider [sv]
 • simmar ਉਚਾਰਨ
  simmar [sv]
 • jamar ਉਚਾਰਨ
  jamar [es]
 • sänder ਉਚਾਰਨ
  sänder [sv]
 • främjar ਉਚਾਰਨ
  främjar [sv]
 • njuter ਉਚਾਰਨ
  njuter [sv]
 • saknar ਉਚਾਰਨ
  saknar [sv]
 • orkar ਉਚਾਰਨ
  orkar [sv]
 • vandrar ਉਚਾਰਨ
  vandrar [sv]
 • mixar ਉਚਾਰਨ
  mixar [sv]
 • grillar ਉਚਾਰਨ
  grillar [sv]
 • fungerar ਉਚਾਰਨ
  fungerar [sv]
 • beklagar ਉਚਾਰਨ
  beklagar [sv]
 • säljer ਉਚਾਰਨ
  säljer [sv]
 • fantiserar ਉਚਾਰਨ
  fantiserar [sv]
 • önskar ਉਚਾਰਨ
  önskar [sv]
 • surar ਉਚਾਰਨ
  surar [ca]
 • förebygger ਉਚਾਰਨ
  förebygger [sv]
 • företräder ਉਚਾਰਨ
  företräder [sv]
 • belyser ਉਚਾਰਨ
  belyser [sv]
 • skyddar ਉਚਾਰਨ
  skyddar [sv]
 • besöker ਉਚਾਰਨ
  besöker [sv]
 • q-märker ਉਚਾਰਨ
  q-märker [sv]
 • laddar ਉਚਾਰਨ
  laddar [sv]
 • förekommer ਉਚਾਰਨ
  förekommer [sv]
 • hamrar ਉਚਾਰਨ
  hamrar [is]
 • protesterar ਉਚਾਰਨ
  protesterar [sv]
 • återvänder ਉਚਾਰਨ
  återvänder [sv]
 • glänser ਉਚਾਰਨ
  glänser [sv]
 • duger ਉਚਾਰਨ
  duger [sv]
 • berövar ਉਚਾਰਨ
  berövar [sv]
 • kallnar ਉਚਾਰਨ
  kallnar [sv]
 • målar ਉਚਾਰਨ
  målar [sv]
 • firar ਉਚਾਰਨ
  firar [ca]
 • trampar ਉਚਾਰਨ
  trampar [sv]
 • finns ਉਚਾਰਨ
  finns [sv]
 • uppmuntrar ਉਚਾਰਨ
  uppmuntrar [sv]