ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

presens

presens ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • bor ਉਚਾਰਨ bor [uz]
 • äter ਉਚਾਰਨ äter [sv]
 • talar ਉਚਾਰਨ talar [sv]
 • biter ਉਚਾਰਨ biter [yi]
 • Gör ਉਚਾਰਨ Gör [sv]
 • känner ਉਚਾਰਨ känner [sv]
 • går ਉਚਾਰਨ går [sv]
 • tror ਉਚਾਰਨ tror [da]
 • springer ਉਚਾਰਨ springer [sv]
 • sjunger ਉਚਾਰਨ sjunger [sv]
 • skriver ਉਚਾਰਨ skriver [sv]
 • tog ਉਚਾਰਨ tog [no]
 • regnar ਉਚਾਰਨ regnar [sv]
 • bastar ਉਚਾਰਨ bastar [pt]
 • kommer ਉਚਾਰਨ kommer [sv]
 • pratar ਉਚਾਰਨ pratar [sv]
 • dricker ਉਚਾਰਨ dricker [sv]
 • ligger ਉਚਾਰਨ ligger [da]
 • sitter ਉਚਾਰਨ sitter [en]
 • blir ਉਚਾਰਨ blir [sv]
 • ringer ਉਚਾਰਨ ringer [sv]
 • söker ਉਚਾਰਨ söker [sv]
 • Sover ਉਚਾਰਨ Sover [sv]
 • skalar ਉਚਾਰਨ skalar [pl]
 • hjälper ਉਚਾਰਨ hjälper [sv]
 • förstår ਉਚਾਰਨ förstår [sv]
 • bygger ਉਚਾਰਨ bygger [da]
 • väntar ਉਚਾਰਨ väntar [sv]
 • seglar ਉਚਾਰਨ seglar [es]
 • lutar ਉਚਾਰਨ lutar [pt]
 • köper ਉਚਾਰਨ köper [sv]
 • stiger ਉਚਾਰਨ stiger [sv]
 • lyser ਉਚਾਰਨ lyser [sv]
 • glor ਉਚਾਰਨ glor [sv]
 • spelar ਉਚਾਰਨ spelar [sv]
 • angår ਉਚਾਰਨ angår [sv]
 • blåser ਉਚਾਰਨ blåser [sv]
 • flyger ਉਚਾਰਨ flyger [sv]
 • gormar ਉਚਾਰਨ gormar [sv]
 • följer ਉਚਾਰਨ följer [sv]
 • studerar ਉਚਾਰਨ studerar [sv]
 • hasar ਉਚਾਰਨ hasar [tr]
 • hotar ਉਚਾਰਨ hotar [sv]
 • håller ਉਚਾਰਨ håller [sv]
 • vaknar ਉਚਾਰਨ vaknar [sv]
 • löper ਉਚਾਰਨ löper [sv]
 • kränker ਉਚਾਰਨ kränker [sv]
 • stannar ਉਚਾਰਨ stannar [sv]
 • lyssnar ਉਚਾਰਨ lyssnar [sv]
 • hinner ਉਚਾਰਨ hinner [sv]
 • hoppar ਉਚਾਰਨ hoppar [sv]
 • begår ਉਚਾਰਨ begår [sv]
 • räcker ਉਚਾਰਨ räcker [sv]
 • upptäcker ਉਚਾਰਨ upptäcker [sv]
 • döljer ਉਚਾਰਨ döljer [sv]
 • tittar ਉਚਾਰਨ tittar [sv]
 • vågar ਉਚਾਰਨ vågar [sv]
 • viskar ਉਚਾਰਨ viskar [sv]
 • sprider ਉਚਾਰਨ sprider [sv]
 • presenterar ਉਚਾਰਨ presenterar [sv]
 • främjar ਉਚਾਰਨ främjar [sv]
 • innehåller ਉਚਾਰਨ innehåller [sv]
 • sänder ਉਚਾਰਨ sänder [sv]
 • mixar ਉਚਾਰਨ mixar [sv]
 • grillar ਉਚਾਰਨ grillar [sv]
 • vandrar ਉਚਾਰਨ vandrar [sv]
 • simmar ਉਚਾਰਨ simmar [sv]
 • surar ਉਚਾਰਨ surar [ca]
 • fantiserar ਉਚਾਰਨ fantiserar [sv]
 • njuter ਉਚਾਰਨ njuter [sv]
 • förebygger ਉਚਾਰਨ förebygger [sv]
 • beklagar ਉਚਾਰਨ beklagar [sv]
 • dyker ਉਚਾਰਨ dyker [sv]
 • företräder ਉਚਾਰਨ företräder [sv]
 • väljer ਉਚਾਰਨ väljer [sv]
 • belyser ਉਚਾਰਨ belyser [sv]
 • fungerar ਉਚਾਰਨ fungerar [sv]
 • saknar ਉਚਾਰਨ saknar [sv]
 • tvättar ਉਚਾਰਨ tvättar [sv]
 • orkar ਉਚਾਰਨ orkar [sv]
 • laddar ਉਚਾਰਨ laddar [sv]
 • q-märker ਉਚਾਰਨ q-märker [sv]
 • jamar ਉਚਾਰਨ jamar [es]
 • protesterar ਉਚਾਰਨ protesterar [sv]
 • återvänder ਉਚਾਰਨ återvänder [sv]
 • hamrar ਉਚਾਰਨ hamrar [is]
 • förekommer ਉਚਾਰਨ förekommer [sv]
 • berövar ਉਚਾਰਨ berövar [sv]
 • besöker ਉਚਾਰਨ besöker [sv]
 • kallnar ਉਚਾਰਨ kallnar [sv]
 • duger ਉਚਾਰਨ duger [sv]
 • glänser ਉਚਾਰਨ glänser [sv]
 • skyddar ਉਚਾਰਨ skyddar [sv]
 • trampar ਉਚਾਰਨ trampar [sv]
 • uppmuntrar ਉਚਾਰਨ uppmuntrar [sv]
 • önskar ਉਚਾਰਨ önskar [sv]
 • säljer ਉਚਾਰਨ säljer [sv]
 • firar ਉਚਾਰਨ firar [ca]
 • släpper ਉਚਾਰਨ släpper [sv]
 • landar ਉਚਾਰਨ landar [sv]