ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

programming language

programming language ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • Ruby ਉਚਾਰਨ Ruby [en]
 • java ਉਚਾਰਨ java [en]
 • Arduino ਉਚਾਰਨ Arduino [it]
 • C++ ਉਚਾਰਨ C++ [en]
 • class ਉਚਾਰਨ class [en]
 • SQL ਉਚਾਰਨ SQL [en]
 • function ਉਚਾਰਨ function [en]
 • jQuery ਉਚਾਰਨ jQuery [en]
 • swift ਉਚਾਰਨ swift [en]
 • PHP ਉਚਾਰਨ PHP [en]
 • insert (verb) ਉਚਾਰਨ insert (verb) [en]
 • iterable ਉਚਾਰਨ iterable [en]
 • Perl ਉਚਾਰਨ Perl [en]
 • Yii Framework ਉਚਾਰਨ Yii Framework [en]
 • C# ਉਚਾਰਨ C# [nl]
 • ECMAScript ਉਚਾਰਨ ECMAScript [en]
 • malloc ਉਚਾਰਨ malloc [en]
 • 티클 ਉਚਾਰਨ 티클 [ko]
 • Thue ਉਚਾਰਨ Thue [da]
 • booléen ਉਚਾਰਨ booléen [fr]
 • Jython ਉਚਾਰਨ Jython [en]
 • alef ਉਚਾਰਨ alef [yi]
 • parameterise ਉਚਾਰਨ parameterise [en]
 • DoD-1 ਉਚਾਰਨ DoD-1 [en]
 • POJO ਉਚਾਰਨ POJO [en]
 • decltype ਉਚਾਰਨ decltype [en]
 • JSON (ジェイソン) ਉਚਾਰਨ JSON (ジェイソン) [ja]
 • Erlang ਉਚਾਰਨ Erlang [en]
 • Agda ਉਚਾਰਨ Agda [sv]
 • python (パイソン) ਉਚਾਰਨ python (パイソン) [ja]
 • آردوینو ਉਚਾਰਨ آردوینو [fa]
 • JWT ਉਚਾਰਨ JWT [en]
 • canonicalized ਉਚਾਰਨ canonicalized [en]
 • ISWIM ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ISWIM [en] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Unlambda ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Unlambda [en] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • X10 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ X10 [en] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ