ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

radical

radical ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 人 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 犬 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 水 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 日 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 十 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 月 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 白 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 八 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 女 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 木 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 雨 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 肉 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 山 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 車 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 米 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 心 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 石 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 火 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 大 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 赤 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 刀 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 鱼 ਉਚਾਰਨ
  [wuu]
 • 西 ਉਚਾਰਨ
  西 [ja]
 • 行 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 力 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 青 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 鬼 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 馬 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 手 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 小 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 口 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 魚 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 高 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 牛 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 足 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 虫 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 生 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 母 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 田 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 王 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 川 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 風 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 玉 ਉਚਾਰਨ
  [gan]
 • 父 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 文 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 鼻 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 角 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 龍 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 子 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 方 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 耳 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 土 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 鳥 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 黄 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 羊 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 夕 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 色 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 皿 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 入 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 几 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 目 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 老 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 谷 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 見 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 面 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 香 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 走 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 爪 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 毛 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 黃 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 舌 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 鹿 ਉਚਾਰਨ
  鹿 [ja]
 • 自 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 用 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 又 ਉਚਾਰਨ
  [ko]
 • 见 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 黑 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 寸 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 竹 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 长 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 瓦 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 糸 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 音 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 衣 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 血 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 牙 ਉਚਾਰਨ
  [wuu]
 • 马 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 车 ਉਚਾਰਨ
  [cjy]
 • 丘 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 門 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 皮 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 欠 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 鸟 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 首 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 鼠 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 虎 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • Jacobin ਉਚਾਰਨ
  Jacobin [en]
 • 貝 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 骨 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 穴 ਉਚਾਰਨ
  [zh]