ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

radical

radical ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 犬 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 人 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 水 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 日 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 十 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 月 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 白 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 八 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 女 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 木 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 雨 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 肉 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 山 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 米 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 車 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 石 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 心 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 火 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 刀 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 大 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 赤 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 西 ਉਚਾਰਨ 西 [ja]
 • 鱼 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 力 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 行 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鬼 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 青 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 馬 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 小 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 手 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 高 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 口 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 虫 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 牛 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 足 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 魚 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 母 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 生 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 田 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 王 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 川 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 玉 ਉਚਾਰਨ [gan]
 • 風 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 文 ਉਚਾਰਨ [nan]
 • 父 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 龍 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 角 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 耳 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 鼻 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 方 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 土 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 子 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 鳥 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 黄 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 夕 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 羊 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 皿 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 色 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 入 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 几 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 老 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 見 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 谷 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 目 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 面 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 爪 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 香 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 毛 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 自 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 走 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 又 ਉਚਾਰਨ [ko]
 • 用 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 寸 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 舌 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鹿 ਉਚਾਰਨ 鹿 [zh]
 • 见 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 瓦 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 黃 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 竹 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 黑 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 长 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 糸 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 衣 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 牙 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 丘 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 音 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 門 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 血 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 欠 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 车 ਉਚਾਰਨ [cjy]
 • 马 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 皮 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 鸟 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鼠 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 貝 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 首 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • Jacobin ਉਚਾਰਨ Jacobin [en]
 • 穴 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 厂 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 而 ਉਚਾਰਨ [zh]