ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Regular verb

Regular verb ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • benda ਉਚਾਰਨ benda [it]
 • virka ਉਚਾਰਨ virka [fi]
 • zusammenfassen ਉਚਾਰਨ zusammenfassen [de]
 • verka ਉਚਾਰਨ verka [sv]
 • verja ਉਚਾਰਨ verja [es]
 • veifa ਉਚਾਰਨ veifa [is]
 • nicken ਉਚਾਰਨ nicken [de]
 • vænta ਉਚਾਰਨ vænta [is]
 • skrifa ਉਚਾਰਨ skrifa [is]
 • vona ਉਚਾਰਨ vona [is]
 • æða ਉਚਾਰਨ æða [is]
 • vekja ਉਚਾਰਨ vekja [fo]
 • velja ਉਚਾਰਨ velja [is]
 • viðra ਉਚਾਰਨ viðra [is]
 • æra ਉਚਾਰਨ æra [da]
 • þrauka ਉਚਾਰਨ þrauka [is]
 • þrymja ਉਚਾਰਨ þrymja [is]
 • ætla ਉਚਾਰਨ ætla [is]
 • viðurkenna ਉਚਾਰਨ viðurkenna [is]
 • versla ਉਚਾਰਨ versla [is]
 • þiggja ਉਚਾਰਨ þiggja [is]
 • þvinga ਉਚਾਰਨ þvinga [is]
 • framkvæma ਉਚਾਰਨ framkvæma [is]
 • veita ਉਚਾਰਨ veita [is]
 • þjálfa ਉਚਾਰਨ þjálfa [is]
 • vökna ਉਚਾਰਨ vökna [is]
 • æja ਉਚਾਰਨ æja [is]
 • þykja ਉਚਾਰਨ þykja [is]
 • öfunda ਉਚਾਰਨ öfunda [is]
 • þyrma ਉਚਾਰਨ þyrma [is]
 • þúa ਉਚਾਰਨ þúa [is]
 • þreifa ਉਚਾਰਨ þreifa [is]
 • þverra ਉਚਾਰਨ þverra [is]
 • vísa ਉਚਾਰਨ vísa [is]
 • þylja ਉਚਾਰਨ þylja [is]
 • virða ਉਚਾਰਨ virða [is]
 • þinglýsa ਉਚਾਰਨ þinglýsa [is]
 • öskra ਉਚਾਰਨ öskra [is]
 • væta ਉਚਾਰਨ væta [is]
 • vélrita ਉਚਾਰਨ vélrita [is]
 • þykkna ਉਚਾਰਨ þykkna [is]
 • æla ਉਚਾਰਨ æla [is]
 • æpa ਉਚਾਰਨ æpa [is]
 • vökva ਉਚਾਰਨ vökva [is]
 • vitna ਉਚਾਰਨ vitna [is]
 • þræta ਉਚਾਰਨ þræta [is]
 • víkka ਉਚਾਰਨ víkka [is]
 • þýða ਉਚਾਰਨ þýða [is]
 • wühlen ਉਚਾਰਨ wühlen [de]
 • venja ਉਚਾਰਨ venja [is]
 • verpa ਉਚਾਰਨ verpa [is]
 • hafa ਉਚਾਰਨ hafa [is]
 • þysja ਉਚਾਰਨ þysja [is]
 • vitja ਉਚਾਰਨ vitja [is]
 • örvænta ਉਚਾਰਨ örvænta [is]
 • veiða ਉਚਾਰਨ veiða [is]
 • þjóna ਉਚਾਰਨ þjóna [is]
 • þvo ਉਚਾਰਨ þvo [is]
 • æfa ਉਚਾਰਨ æfa [is]
 • þurrka ਉਚਾਰਨ þurrka [is]
 • örva ਉਚਾਰਨ örva [is]
 • efna ਉਚਾਰਨ efna [is]
 • vefja ਉਚਾਰਨ vefja [is]
 • vátryggja ਉਚਾਰਨ vátryggja [is]
 • þræða ਉਚਾਰਨ þræða [is]
 • þyrsta ਉਚਾਰਨ þyrsta [is]
 • veðsetja ਉਚਾਰਨ veðsetja [is]
 • veðja ਉਚਾਰਨ veðja [is]
 • þynna ਉਚਾਰਨ þynna [is]
 • þora ਉਚਾਰਨ þora [is]
 • veina ਉਚਾਰਨ veina [is]
 • ögra ਉਚਾਰਨ ögra [is]
 • þrá ਉਚਾਰਨ þrá [is]
 • væla ਉਚਾਰਨ væla [is]
 • vernda ਉਚਾਰਨ vernda [is]
 • versna ਉਚਾਰਨ versna [is]
 • veggfóðra ਉਚਾਰਨ veggfóðra [is]
 • þurfa ਉਚਾਰਨ þurfa [is]
 • þola ਉਚਾਰਨ þola [is]
 • þreyja ਉਚਾਰਨ þreyja [is]
 • ættleiða ਉਚਾਰਨ ættleiða [is]
 • Þræla ਉਚਾਰਨ Þræla [is]
 • víxla ਉਚਾਰਨ víxla [is]
 • þramma ਉਚਾਰਨ þramma [is]
 • vigta ਉਚਾਰਨ vigta [is]
 • vígja ਉਚਾਰਨ vígja [is]
 • Þrasa ਉਚਾਰਨ Þrasa [is]