ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

see

see ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • see ਉਚਾਰਨ see [en]
 • clock ਉਚਾਰਨ clock [en]
 • se ਉਚਾਰਨ se [fi]
 • mer ਉਚਾਰਨ mer [fr]
 • 見 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • spies ਉਚਾਰਨ spies [nl]
 • يرون ਉਚਾਰਨ يرون [ar]
 • nhìn thấy ਉਚਾਰਨ nhìn thấy [vi]
 • Skálholt ਉਚਾਰਨ Skálholt [is]
 • widzisz ਉਚਾਰਨ widzisz [pl]
 • mite (見て) ਉਚਾਰਨ mite (見て) [ja]
 • widziałem ਉਚਾਰਨ widziałem [pl]
 • zobaczyć ਉਚਾਰਨ zobaczyć [pl]
 • raen ਉਚਾਰਨ raen [za]
 • zobaczyłem ਉਚਾਰਨ zobaczyłem [pl]
 • Mèr ਉਚਾਰਨ Mèr [egl]
 • dîyayîş ਉਚਾਰਨ dîyayîş [zza]
 • Baybay ਉਚਾਰਨ Baybay [ilo]
 • widzieć ਉਚਾਰਨ widzieć [pl]
 • برؤية ਉਚਾਰਨ برؤية [ar]
 • يِشُوف ਉਚਾਰਨ يِشُوف [arz]
 • ciężkie ਉਚਾਰਨ ciężkie [pl]
 • nǀaa ਉਚਾਰਨ nǀaa [ngh]
 • zobaczyła ਉਚਾਰਨ zobaczyła [pl]
 • widać ਉਚਾਰਨ widać [pl]
 • palleh ਉਚਾਰਨ palleh [gom]
 • verrions ਉਚਾਰਨ verrions [fr]
 • nǀai ਉਚਾਰਨ nǀai [ngh]
 • zobaczenie ਉਚਾਰਨ zobaczenie [pl]
 • widzę cię ਉਚਾਰਨ widzę cię [pl]
 • Toteissee ਉਚਾਰਨ Toteissee [de]
 • zobaczymy ਉਚਾਰਨ zobaczymy [pl]
 • widział ਉਚਾਰਨ widział [pl]
 • zobaczcie ਉਚਾਰਨ zobaczcie [pl]
 • zobaczę ਉਚਾਰਨ zobaczę [pl]
 • widzieli - wiedzieli ਉਚਾਰਨ widzieli - wiedzieli [pl]
 • widziałaś ਉਚਾਰਨ widziałaś [pl]
 • oglądnijcie ਉਚਾਰਨ oglądnijcie [pl]
 • zobaczyłaś ਉਚਾਰਨ zobaczyłaś [pl]
 • patrzyliśmy ਉਚਾਰਨ patrzyliśmy [pl]
 • zobaczyłybyśmy ਉਚਾਰਨ zobaczyłybyśmy [pl]
 • widziałyśmy ਉਚਾਰਨ widziałyśmy [pl]
 • widzieli ਉਚਾਰਨ widzieli [pl]
 • Sagara ਉਚਾਰਨ Sagara [su]
 • দেখাবে ਉਚਾਰਨ দেখাবে [bn]
 • दिखवाना ਉਚਾਰਨ दिखवाना [hi]
 • Samundar ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Samundar [fj] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Lombú ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Lombú [ln] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Lamara ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Lamara [ay] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • kalunga ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kalunga [kg | kmb] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Géej ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Géej [wo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ