ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

simple past

simple past ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ