ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

tagalog

tagalog ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • trip ਉਚਾਰਨ trip [en]
 • Tagalog ਉਚਾਰਨ Tagalog [en]
 • chick ਉਚਾਰਨ chick [en]
 • jingle ਉਚਾਰਨ jingle [en]
 • Manila ਉਚਾਰਨ Manila [en]
 • salamat ਉਚਾਰਨ salamat [tl]
 • junk ਉਚਾਰਨ junk [en]
 • junkie ਉਚਾਰਨ junkie [en]
 • mabuhay ਉਚਾਰਨ mabuhay [tl]
 • Diwata ਉਚਾਰਨ Diwata [tl]
 • dodo ਉਚਾਰਨ dodo [en]
 • Maraming Salamat ਉਚਾਰਨ Maraming Salamat [tl]
 • Amihan ਉਚਾਰਨ Amihan [tl]
 • kaibigan ਉਚਾਰਨ kaibigan [tl]
 • Datu ਉਚਾਰਨ Datu [eu]
 • Manilla ਉਚਾਰਨ Manilla [es]
 • Ano ang petsa ngayon ਉਚਾਰਨ Ano ang petsa ngayon [tl]
 • Dakila ਉਚਾਰਨ Dakila [tl]
 • napapatungo ਉਚਾਰਨ napapatungo [tl]
 • Pilipino ਉਚਾਰਨ Pilipino [tl]
 • Bituin ਉਚਾਰਨ Bituin [tl]
 • Bayani ਉਚਾਰਨ Bayani [tl]
 • Malusog ਉਚਾਰਨ Malusog [tl]
 • Igme ਉਚਾਰਨ Igme [tl]
 • Magklase ਉਚਾਰਨ Magklase [tl]
 • antáy ਉਚਾਰਨ antáy [tl]
 • nag-aaral ਉਚਾਰਨ nag-aaral [tl]
 • medyas ਉਚਾਰਨ medyas [tl]
 • marunong ਉਚਾਰਨ marunong [tl]
 • ingay ਉਚਾਰਨ ingay [tl]
 • ikatlo ਉਚਾਰਨ ikatlo [tl]
 • mangkok ਉਚਾਰਨ mangkok [ind]
 • bakyâ ਉਚਾਰਨ bakyâ [tl]
 • ambón ਉਚਾਰਨ ambón [tl]
 • Anong oras na? ਉਚਾਰਨ Anong oras na? [tl]
 • ipinanganak ਉਚਾਰਨ ipinanganak [tl]
 • kayamanan ਉਚਾਰਨ kayamanan [tl]
 • Luningning ਉਚਾਰਨ Luningning [tl]
 • Pakikhatid ਉਚਾਰਨ Pakikhatid [tl]
 • petsa ਉਚਾਰਨ petsa [tl]
 • nakapagpapabagabag ਉਚਾਰਨ nakapagpapabagabag [tl]
 • kandilà ਉਚਾਰਨ kandilà [tl]
 • anibersaryo ਉਚਾਰਨ anibersaryo [tl]
 • darating ਉਚਾਰਨ darating [tl]
 • pinakamalaking ਉਚਾਰਨ pinakamalaking [tl]
 • akyát ਉਚਾਰਨ akyát [tl]
 • hápon ਉਚਾਰਨ hápon [tl]
 • makulay ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ makulay [tl] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Imee ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Imee [tl] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • bmaukas ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bmaukas [tl] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ