ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

taxonomy

taxonomy ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • division ਉਚਾਰਨ division [en]
 • genus ਉਚਾਰਨ genus [en]
 • phylum ਉਚਾਰਨ phylum [en]
 • mammalia ਉਚਾਰਨ mammalia [la]
 • metazoan ਉਚਾਰਨ metazoan [en]
 • animalia ਉਚਾਰਨ animalia [eu]
 • brassicaceae ਉਚਾਰਨ brassicaceae [en]
 • chordata ਉਚਾਰਨ chordata [en]
 • Rosaceae ਉਚਾਰਨ Rosaceae [la]
 • polyphyly ਉਚਾਰਨ polyphyly [en]
 • firmicutes ਉਚਾਰਨ firmicutes [en]
 • bacteroidetes ਉਚਾਰਨ bacteroidetes [en]
 • Carl von Linné ਉਚਾਰਨ Carl von Linné [sv]
 • mononegavirales ਉਚਾਰਨ mononegavirales [pt]
 • Linnean Society of London ਉਚਾਰਨ Linnean Society of London [en]
 • Royal Bengal tiger ਉਚਾਰਨ Royal Bengal tiger [en]
 • equidae ਉਚਾਰਨ equidae [en]
 • Caenorhabditis ਉਚਾਰਨ Caenorhabditis [la]
 • Taraxacum ਉਚਾਰਨ Taraxacum [la]
 • archaeoceti ਉਚਾਰਨ archaeoceti [en]
 • monophyly ਉਚਾਰਨ monophyly [en]
 • Satyridae ਉਚਾਰਨ Satyridae [la]
 • congeners ਉਚਾਰਨ congeners [en]
 • auchenorrhyncha ਉਚਾਰਨ auchenorrhyncha [en]
 • Apocynaceae ਉਚਾਰਨ Apocynaceae [la]
 • Gymnospermae ਉਚਾਰਨ Gymnospermae [la]
 • Noctuidae ਉਚਾਰਨ Noctuidae [la]
 • clade ਉਚਾਰਨ clade [en]
 • Scythridae ਉਚਾਰਨ Scythridae [la]
 • Magnoliopsida ਉਚਾਰਨ Magnoliopsida [la]
 • Rhamnaceae ਉਚਾਰਨ Rhamnaceae [la]
 • phyla ਉਚਾਰਨ phyla [en]
 • Liliopsida ਉਚਾਰਨ Liliopsida [la]
 • congener ਉਚਾਰਨ congener [en]
 • Asparagaceae ਉਚਾਰਨ Asparagaceae [en]
 • 䴙䴘 ਉਚਾਰਨ 䴙䴘 [zh]
 • cercocebus ਉਚਾਰਨ cercocebus [en]
 • ocellar ਉਚਾਰਨ ocellar [en]
 • ٹیکسونومی ਉਚਾਰਨ ٹیکسونومی [ur]
 • Muscicapidae ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Muscicapidae [en] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Artocarpus heterophyllus ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Artocarpus heterophyllus [en] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Cupressaceae ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Cupressaceae [en] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Salicaceae ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Salicaceae [en] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Acanthaceae ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Acanthaceae [en] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Emberizidae ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Emberizidae [en] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Scombridae ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Scombridae [en] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Acanthoideae ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Acanthoideae [en] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Chromolaena odorata ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Chromolaena odorata [en] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Agavoideae ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Agavoideae [en] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Balaeniciptidae ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Balaeniciptidae [en] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Shigella flexneri ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Shigella flexneri [en] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Bombycillidae ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Bombycillidae [en] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Clupeidae ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Clupeidae [en] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Fringillidae ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Fringillidae [en] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Sialia ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Sialia [en] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Squatinidae ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Squatinidae [en] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ