ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

tenderness

tenderness ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ