ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

transitive verb

transitive verb ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • hand ਉਚਾਰਨ hand [en]
 • leave ਉਚਾਰਨ leave [en]
 • con ਉਚਾਰਨ con [es]
 • knight ਉਚਾਰਨ knight [en]
 • cheek ਉਚਾਰਨ cheek [en]
 • batter ਉਚਾਰਨ batter [en]
 • travail ਉਚਾਰਨ travail [fr]
 • sick ਉਚਾਰਨ sick [en]
 • thwart ਉਚਾਰਨ thwart [en]
 • bare ਉਚਾਰਨ bare [en]
 • candle ਉਚਾਰਨ candle [en]
 • Induced ਉਚਾਰਨ Induced [en]
 • hands ਉਚਾਰਨ hands [en]
 • position ਉਚਾਰਨ position [en]
 • view ਉਚਾਰਨ view [en]
 • reveal ਉਚਾਰਨ reveal [en]
 • sublime ਉਚਾਰਨ sublime [en]
 • include ਉਚਾਰਨ include [en]
 • seduce ਉਚਾਰਨ seduce [en]
 • compost ਉਚਾਰਨ compost [en]
 • sod ਉਚਾਰਨ sod [en]
 • conclude ਉਚਾਰਨ conclude [en]
 • savage ਉਚਾਰਨ savage [en]
 • eclipse ਉਚਾਰਨ eclipse [en]
 • craft ਉਚਾਰਨ craft [en]
 • bound ਉਚਾਰਨ bound [en]
 • preview ਉਚਾਰਨ preview [en]
 • allure ਉਚਾਰਨ allure [en]
 • blurb ਉਚਾਰਨ blurb [en]
 • spank ਉਚਾਰਨ spank [en]
 • tilt ਉਚਾਰਨ tilt [en]
 • specify ਉਚਾਰਨ specify [en]
 • prostrate ਉਚਾਰਨ prostrate [en]
 • aggregate ਉਚਾਰਨ aggregate [en]
 • configure ਉਚਾਰਨ configure [en]
 • cellar ਉਚਾਰਨ cellar [en]
 • riddle ਉਚਾਰਨ riddle [en]
 • gulf ਉਚਾਰਨ gulf [en]
 • salvage ਉਚਾਰਨ salvage [en]
 • dam ਉਚਾਰਨ dam [en]
 • snafu ਉਚਾਰਨ snafu [en]
 • entail ਉਚਾਰਨ entail [en]
 • transpose ਉਚਾਰਨ transpose [en]
 • enchant ਉਚਾਰਨ enchant [en]
 • compile ਉਚਾਰਨ compile [en]
 • ding ਉਚਾਰਨ ding [de]
 • rive ਉਚਾਰਨ rive [en]
 • muffle ਉਚਾਰਨ muffle [en]
 • regulate ਉਚਾਰਨ regulate [en]
 • copyright ਉਚਾਰਨ copyright [sv]
 • terrace ਉਚਾਰਨ terrace [en]
 • boycott ਉਚਾਰਨ boycott [en]
 • bray ਉਚਾਰਨ bray [en]
 • fetter ਉਚਾਰਨ fetter [en]
 • assuaged ਉਚਾਰਨ assuaged [en]
 • massacring ਉਚਾਰਨ massacring [en]
 • refute ਉਚਾਰਨ refute [en]
 • confuse ਉਚਾਰਨ confuse [en]
 • contaminate ਉਚਾਰਨ contaminate [en]
 • возрождать ਉਚਾਰਨ возрождать [ru]
 • curb ਉਚਾਰਨ curb [en]
 • incite ਉਚਾਰਨ incite [en]
 • pollinate ਉਚਾਰਨ pollinate [en]
 • halve ਉਚਾਰਨ halve [en]
 • repeal ਉਚਾਰਨ repeal [en]
 • pep ਉਚਾਰਨ pep [en]
 • sync ਉਚਾਰਨ sync [en]
 • conceal ਉਚਾਰਨ conceal [en]
 • sublimate ਉਚਾਰਨ sublimate [en]
 • turf ਉਚਾਰਨ turf [en]
 • enact ਉਚਾਰਨ enact [en]
 • gaff ਉਚਾਰਨ gaff [en]
 • beguile ਉਚਾਰਨ beguile [en]
 • refurbish ਉਚਾਰਨ refurbish [en]
 • imbue ਉਚਾਰਨ imbue [en]
 • balled ਉਚਾਰਨ balled [en]
 • astound ਉਚਾਰਨ astound [en]
 • cajole ਉਚਾਰਨ cajole [en]
 • amp ਉਚਾਰਨ amp [en]
 • air-condition ਉਚਾਰਨ air-condition [en]
 • authorized ਉਚਾਰਨ authorized [en]
 • sustain ਉਚਾਰਨ sustain [en]
 • remand ਉਚਾਰਨ remand [en]
 • daze ਉਚਾਰਨ daze [en]
 • decant ਉਚਾਰਨ decant [en]
 • convulse ਉਚਾਰਨ convulse [en]
 • exculpate ਉਚਾਰਨ exculpate [en]
 • felling ਉਚਾਰਨ felling [en]
 • braise ਉਚਾਰਨ braise [en]
 • pall ਉਚਾਰਨ pall [en]
 • tenderize ਉਚਾਰਨ tenderize [en]
 • entrain ਉਚਾਰਨ entrain [fr]
 • invigorate ਉਚਾਰਨ invigorate [en]
 • contuse ਉਚਾਰਨ contuse [en]
 • supplant ਉਚਾਰਨ supplant [en]
 • disfavor ਉਚਾਰਨ disfavor [en]
 • apprise ਉਚਾਰਨ apprise [en]
 • gavel ਉਚਾਰਨ gavel [en]
 • fatten ਉਚਾਰਨ fatten [en]
 • palisade ਉਚਾਰਨ palisade [en]