ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

transitive verbs

transitive verbs ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • field ਉਚਾਰਨ field [en]
 • knight ਉਚਾਰਨ knight [en]
 • cheek ਉਚਾਰਨ cheek [en]
 • batter ਉਚਾਰਨ batter [en]
 • sick ਉਚਾਰਨ sick [en]
 • ladle ਉਚਾਰਨ ladle [en]
 • bare ਉਚਾਰਨ bare [en]
 • candle ਉਚਾਰਨ candle [en]
 • seize ਉਚਾਰਨ seize [fr]
 • position ਉਚਾਰਨ position [en]
 • glue ਉਚਾਰਨ glue [en]
 • view ਉਚਾਰਨ view [en]
 • reveal ਉਚਾਰਨ reveal [en]
 • include ਉਚਾਰਨ include [en]
 • mention ਉਚਾਰਨ mention [en]
 • compost ਉਚਾਰਨ compost [en]
 • sod ਉਚਾਰਨ sod [en]
 • conclude ਉਚਾਰਨ conclude [en]
 • savage ਉਚਾਰਨ savage [en]
 • eclipse ਉਚਾਰਨ eclipse [en]
 • bound ਉਚਾਰਨ bound [en]
 • preview ਉਚਾਰਨ preview [en]
 • allure ਉਚਾਰਨ allure [en]
 • blurb ਉਚਾਰਨ blurb [en]
 • tilt ਉਚਾਰਨ tilt [en]
 • specify ਉਚਾਰਨ specify [en]
 • prostrate ਉਚਾਰਨ prostrate [en]
 • configure ਉਚਾਰਨ configure [en]
 • cellar ਉਚਾਰਨ cellar [en]
 • inculcate ਉਚਾਰਨ inculcate [en]
 • riddle ਉਚਾਰਨ riddle [en]
 • salvage ਉਚਾਰਨ salvage [en]
 • gulf ਉਚਾਰਨ gulf [en]
 • snafu ਉਚਾਰਨ snafu [en]
 • inoculate ਉਚਾਰਨ inoculate [en]
 • isolate ਉਚਾਰਨ isolate [en]
 • entail ਉਚਾਰਨ entail [en]
 • enchant ਉਚਾਰਨ enchant [en]
 • terrify ਉਚਾਰਨ terrify [en]
 • compile ਉਚਾਰਨ compile [en]
 • ding ਉਚਾਰਨ ding [de]
 • muffle ਉਚਾਰਨ muffle [en]
 • rive ਉਚਾਰਨ rive [en]
 • regulate ਉਚਾਰਨ regulate [en]
 • copyright ਉਚਾਰਨ copyright [sv]
 • terrace ਉਚਾਰਨ terrace [en]
 • boycott ਉਚਾਰਨ boycott [en]
 • bray ਉਚਾਰਨ bray [en]
 • fetter ਉਚਾਰਨ fetter [en]
 • verify ਉਚਾਰਨ verify [en]
 • refute ਉਚਾਰਨ refute [en]
 • confuse ਉਚਾਰਨ confuse [en]
 • contaminate ਉਚਾਰਨ contaminate [en]
 • incite ਉਚਾਰਨ incite [en]
 • curb ਉਚਾਰਨ curb [en]
 • pollinate ਉਚਾਰਨ pollinate [en]
 • halve ਉਚਾਰਨ halve [en]
 • pep ਉਚਾਰਨ pep [sv]
 • sync ਉਚਾਰਨ sync [en]
 • conceal ਉਚਾਰਨ conceal [en]
 • sublimate ਉਚਾਰਨ sublimate [en]
 • gaff ਉਚਾਰਨ gaff [en]
 • enact ਉਚਾਰਨ enact [en]
 • turf ਉਚਾਰਨ turf [en]
 • refurbish ਉਚਾਰਨ refurbish [en]
 • balled ਉਚਾਰਨ balled [en]
 • astound ਉਚਾਰਨ astound [en]
 • rattle ਉਚਾਰਨ rattle [en]
 • amp ਉਚਾਰਨ amp [en]
 • air-condition ਉਚਾਰਨ air-condition [en]
 • ascribe ਉਚਾਰਨ ascribe [en]
 • remand ਉਚਾਰਨ remand [en]
 • daze ਉਚਾਰਨ daze [en]
 • convulse ਉਚਾਰਨ convulse [en]
 • decant ਉਚਾਰਨ decant [en]
 • exculpate ਉਚਾਰਨ exculpate [en]
 • felling ਉਚਾਰਨ felling [en]
 • pall ਉਚਾਰਨ pall [en]
 • tenderize ਉਚਾਰਨ tenderize [en]
 • entrain ਉਚਾਰਨ entrain [fr]
 • invigorate ਉਚਾਰਨ invigorate [en]
 • contuse ਉਚਾਰਨ contuse [en]
 • supplant ਉਚਾਰਨ supplant [en]
 • disfavor ਉਚਾਰਨ disfavor [en]
 • insulate ਉਚਾਰਨ insulate [en]
 • apprise ਉਚਾਰਨ apprise [en]
 • gavel ਉਚਾਰਨ gavel [en]
 • fatten ਉਚਾਰਨ fatten [en]
 • palisade ਉਚਾਰਨ palisade [en]
 • bereave ਉਚਾਰਨ bereave [en]
 • ply ਉਚਾਰਨ ply [en]
 • fray ਉਚਾਰਨ fray [en]
 • agonize ਉਚਾਰਨ agonize [en]
 • infuse ਉਚਾਰਨ infuse [en]
 • engulf ਉਚਾਰਨ engulf [en]
 • gnash ਉਚਾਰਨ gnash [en]
 • defoliate ਉਚਾਰਨ defoliate [en]
 • rarify ਉਚਾਰਨ rarify [en]
 • inculpate ਉਚਾਰਨ inculpate [en]
 • chromize ਉਚਾਰਨ chromize [en]