ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

unit

unit ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • hand ਉਚਾਰਨ
  hand [en]
 • mole ਉਚਾਰਨ
  mole [en]
 • gene ਉਚਾਰਨ
  gene [en]
 • barn ਉਚਾਰਨ
  barn [en]
 • kilometre ਉਚਾਰਨ
  kilometre [en]
 • gigabyte ਉਚਾਰਨ
  gigabyte [en]
 • lux ਉਚਾਰਨ
  lux [la]
 • hands ਉਚਾਰਨ
  hands [en]
 • kilometres ਉਚਾਰਨ
  kilometres [en]
 • mach ਉਚਾਰਨ
  mach [de]
 • acre ਉਚਾਰਨ
  acre [en]
 • Quart ਉਚਾਰਨ
  Quart [fr]
 • Morgan ਉਚਾਰਨ
  Morgan [en]
 • metre ਉਚਾਰਨ
  metre [en]
 • ampere ਉਚਾਰਨ
  ampere [en]
 • gallon ਉਚਾਰਨ
  gallon [en]
 • genes ਉਚਾਰਨ
  genes [en]
 • forint ਉਚਾਰਨ
  forint [hu]
 • centimetre ਉਚਾਰਨ
  centimetre [en]
 • quintal ਉਚਾਰਨ
  quintal [es]
 • gauss ਉਚਾਰਨ
  gauss [de]
 • Hertz ਉਚਾਰਨ
  Hertz [en]
 • metres ਉਚਾਰਨ
  metres [en]
 • Newton ਉਚਾਰਨ
  Newton [en]
 • Amper ਉਚਾਰਨ
  Amper [tt]
 • millimetre ਉਚਾਰਨ
  millimetre [en]
 • Becquerel ਉਚਾਰਨ
  Becquerel [fr]
 • stat ਉਚਾਰਨ
  stat [en]
 • lumen ਉਚਾਰਨ
  lumen [en]
 • erg ਉਚਾਰਨ
  erg [vls]
 • gal ਉਚਾਰਨ
  gal [en]
 • lbs. ਉਚਾਰਨ
  lbs. [en]
 • separate (adj) ਉਚਾਰਨ
  separate (adj) [en]
 • legion ਉਚਾਰਨ
  legion [en]
 • centimetres ਉਚਾਰਨ
  centimetres [en]
 • gigabit ਉਚਾਰਨ
  gigabit [en]
 • spies ਉਚਾਰਨ
  spies [nl]
 • GB (storage) ਉਚਾਰਨ
  GB (storage) [en]
 • poise ਉਚਾਰਨ
  poise [en]
 • Ohm ਉਚਾਰਨ
  Ohm [de]
 • denier ਉਚਾਰਨ
  denier [fr]
 • ster ਉਚਾਰਨ
  ster [de]
 • baud ਉਚਾਰਨ
  baud [cs]
 • dioptre ਉਚਾਰਨ
  dioptre [en]
 • radiant ਉਚਾਰਨ
  radiant [en]
 • Curie ਉਚਾਰਨ
  Curie [fr]
 • hundredweight ਉਚਾਰਨ
  hundredweight [en]
 • dioptrie ਉਚਾਰਨ
  dioptrie [fr]
 • millilitre ਉਚਾਰਨ
  millilitre [fr]
 • Graphemes ਉਚਾਰਨ
  Graphemes [en]
 • dyne ਉਚਾਰਨ
  dyne [da]
 • radian ਉਚਾਰਨ
  radian [en]
 • exbibit ਉਚਾਰਨ
  exbibit [en]
 • Phanes ਉਚਾਰਨ
  Phanes [en]
 • °C ਉਚਾਰਨ
  °C [fr]
 • separates (verb) ਉਚਾਰਨ
  separates (verb) [en]
 • mebibyte ਉਚਾਰਨ
  mebibyte [en]
 • année-lumière ਉਚਾਰਨ
  année-lumière [fr]
 • Scheffel ਉਚਾਰਨ
  Scheffel [de]
 • mebibit ਉਚਾਰਨ
  mebibit [en]
 • parsec ਉਚਾਰਨ
  parsec [en]
 • pebibit ਉਚਾਰਨ
  pebibit [en]
 • barye ਉਚਾਰਨ
  barye [cs]
 • יחידה ਉਚਾਰਨ
  יחידה [he]
 • kubikmeter ਉਚਾਰਨ
  kubikmeter [de]
 • kibibit ਉਚਾਰਨ
  kibibit [en]
 • cubit ਉਚਾਰਨ
  cubit [en]
 • gibibit ਉਚਾਰਨ
  gibibit [en]
 • hektoliter ਉਚਾਰਨ
  hektoliter [de]
 • Fuder ਉਚਾਰਨ
  Fuder [de]
 • gibibyte ਉਚਾਰਨ
  gibibyte [en]
 • tebibit ਉਚਾਰਨ
  tebibit [en]
 • gon ਉਚਾਰਨ
  gon [vi]
 • centiliter ਉਚਾਰਨ
  centiliter [nl]
 • Werst ਉਚਾਰਨ
  Werst [de]
 • Zentner ਉਚਾਰਨ
  Zentner [de]
 • half-crown ਉਚਾਰਨ
  half-crown [en]
 • chronon ਉਚਾਰਨ
  chronon [en]
 • cental ਉਚਾਰਨ
  cental [en]
 • Klafter ਉਚਾਰਨ
  Klafter [de]
 • butut ਉਚਾਰਨ
  butut [en]
 • Sv. ਉਚਾਰਨ
  Sv. [ja]
 • Seemeile ਉਚਾਰਨ
  Seemeile [de]
 • Kubikfuß ਉਚਾਰਨ
  Kubikfuß [de]
 • grapheme ਉਚਾਰਨ
  grapheme [en]
 • bálkur ਉਚਾਰਨ
  bálkur [is]
 • tebibyte ਉਚਾਰਨ
  tebibyte [en]
 • exbibyte ਉਚਾਰਨ
  exbibyte [en]
 • yobibit ਉਚਾਰਨ
  yobibit [en]
 • Doppelzentner ਉਚਾਰਨ
  Doppelzentner [de]
 • solar radius ਉਚਾਰਨ
  solar radius [en]
 • décibel ਉਚਾਰਨ
  décibel [fr]
 • Bq. ਉਚਾਰਨ
  Bq. [ja]
 • bannerman ਉਚਾਰਨ
  bannerman [en]
 • decatherm ਉਚਾਰਨ
  decatherm [en]
 • chronozone ਉਚਾਰਨ
  chronozone [en]
 • Kreisschwarm ਉਚਾਰਨ
  Kreisschwarm [de]
 • Panzerjagdkommando ਉਚਾਰਨ
  Panzerjagdkommando [de]
 • Einzelschwarm ਉਚਾਰਨ
  Einzelschwarm [de]
 • Feinunze ਉਚਾਰਨ
  Feinunze [de]