ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

unit

unit ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • hand ਉਚਾਰਨ hand [en]
 • mole ਉਚਾਰਨ mole [en]
 • gene ਉਚਾਰਨ gene [en]
 • kilometre ਉਚਾਰਨ kilometre [en]
 • barn ਉਚਾਰਨ barn [en]
 • gigabyte ਉਚਾਰਨ gigabyte [en]
 • lux ਉਚਾਰਨ lux [la]
 • hands ਉਚਾਰਨ hands [en]
 • mach ਉਚਾਰਨ mach [de]
 • acre ਉਚਾਰਨ acre [en]
 • kilometres ਉਚਾਰਨ kilometres [en]
 • Quart ਉਚਾਰਨ Quart [fr]
 • metre ਉਚਾਰਨ metre [en]
 • Morgan ਉਚਾਰਨ Morgan [en]
 • ampere ਉਚਾਰਨ ampere [en]
 • gallon ਉਚਾਰਨ gallon [en]
 • genes ਉਚਾਰਨ genes [en]
 • centimetre ਉਚਾਰਨ centimetre [en]
 • quintal ਉਚਾਰਨ quintal [es]
 • forint ਉਚਾਰਨ forint [hu]
 • gauss ਉਚਾਰਨ gauss [de]
 • Newton ਉਚਾਰਨ Newton [en]
 • Amper ਉਚਾਰਨ Amper [tt]
 • metres ਉਚਾਰਨ metres [en]
 • Hertz ਉਚਾਰਨ Hertz [en]
 • millimetre ਉਚਾਰਨ millimetre [en]
 • stat ਉਚਾਰਨ stat [en]
 • Becquerel ਉਚਾਰਨ Becquerel [fr]
 • lumen ਉਚਾਰਨ lumen [en]
 • erg ਉਚਾਰਨ erg [vls]
 • gal ਉਚਾਰਨ gal [en]
 • separate (adj) ਉਚਾਰਨ separate (adj) [en]
 • lbs. ਉਚਾਰਨ lbs. [en]
 • legion ਉਚਾਰਨ legion [en]
 • centimetres ਉਚਾਰਨ centimetres [en]
 • gigabit ਉਚਾਰਨ gigabit [en]
 • spies ਉਚਾਰਨ spies [nl]
 • GB (storage) ਉਚਾਰਨ GB (storage) [en]
 • poise ਉਚਾਰਨ poise [en]
 • Ohm ਉਚਾਰਨ Ohm [de]
 • ster ਉਚਾਰਨ ster [de]
 • dioptre ਉਚਾਰਨ dioptre [en]
 • baud ਉਚਾਰਨ baud [cs]
 • denier ਉਚਾਰਨ denier [fr]
 • radiant ਉਚਾਰਨ radiant [en]
 • Curie ਉਚਾਰਨ Curie [fr]
 • hundredweight ਉਚਾਰਨ hundredweight [en]
 • dioptrie ਉਚਾਰਨ dioptrie [fr]
 • millilitre ਉਚਾਰਨ millilitre [fr]
 • Graphemes ਉਚਾਰਨ Graphemes [en]
 • exbibit ਉਚਾਰਨ exbibit [en]
 • radian ਉਚਾਰਨ radian [en]
 • dyne ਉਚਾਰਨ dyne [da]
 • separates (verb) ਉਚਾਰਨ separates (verb) [en]
 • °C ਉਚਾਰਨ °C [fr]
 • Phanes ਉਚਾਰਨ Phanes [en]
 • mebibyte ਉਚਾਰਨ mebibyte [en]
 • année-lumière ਉਚਾਰਨ année-lumière [fr]
 • Scheffel ਉਚਾਰਨ Scheffel [de]
 • mebibit ਉਚਾਰਨ mebibit [en]
 • parsec ਉਚਾਰਨ parsec [en]
 • pebibit ਉਚਾਰਨ pebibit [en]
 • יחידה ਉਚਾਰਨ יחידה [he]
 • barye ਉਚਾਰਨ barye [cs]
 • kibibit ਉਚਾਰਨ kibibit [en]
 • kubikmeter ਉਚਾਰਨ kubikmeter [de]
 • cubit ਉਚਾਰਨ cubit [en]
 • gibibit ਉਚਾਰਨ gibibit [en]
 • hektoliter ਉਚਾਰਨ hektoliter [de]
 • Fuder ਉਚਾਰਨ Fuder [de]
 • tebibit ਉਚਾਰਨ tebibit [en]
 • gibibyte ਉਚਾਰਨ gibibyte [en]
 • gon ਉਚਾਰਨ gon [vi]
 • centiliter ਉਚਾਰਨ centiliter [nl]
 • Werst ਉਚਾਰਨ Werst [de]
 • cental ਉਚਾਰਨ cental [en]
 • chronon ਉਚਾਰਨ chronon [en]
 • Zentner ਉਚਾਰਨ Zentner [de]
 • half-crown ਉਚਾਰਨ half-crown [en]
 • Klafter ਉਚਾਰਨ Klafter [de]
 • Sv. ਉਚਾਰਨ Sv. [ja]
 • butut ਉਚਾਰਨ butut [en]
 • Kubikfuß ਉਚਾਰਨ Kubikfuß [de]
 • Seemeile ਉਚਾਰਨ Seemeile [de]
 • grapheme ਉਚਾਰਨ grapheme [en]
 • bálkur ਉਚਾਰਨ bálkur [is]
 • tebibyte ਉਚਾਰਨ tebibyte [en]
 • exbibyte ਉਚਾਰਨ exbibyte [en]
 • yobibit ਉਚਾਰਨ yobibit [en]
 • Doppelzentner ਉਚਾਰਨ Doppelzentner [de]
 • décibel ਉਚਾਰਨ décibel [fr]
 • solar radius ਉਚਾਰਨ solar radius [en]
 • Bq. ਉਚਾਰਨ Bq. [ja]
 • bannerman ਉਚਾਰਨ bannerman [en]
 • decatherm ਉਚਾਰਨ decatherm [en]
 • chronozone ਉਚਾਰਨ chronozone [en]
 • Kreisschwarm ਉਚਾਰਨ Kreisschwarm [de]
 • Panzerjagdkommando ਉਚਾਰਨ Panzerjagdkommando [de]
 • Einzelschwarm ਉਚਾਰਨ Einzelschwarm [de]
 • Volkssturmbataillon ਉਚਾਰਨ Volkssturmbataillon [de]