ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

verbos

verbos ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • der ਉਚਾਰਨ der [de]
 • aprender ਉਚਾਰਨ aprender [pt]
 • poder ਉਚਾਰਨ poder [es]
 • correr ਉਚਾਰਨ correr [es]
 • abandonar ਉਚਾਰਨ abandonar [es]
 • voulons ਉਚਾਰਨ voulons [fr]
 • beber ਉਚਾਰਨ beber [es]
 • dibujar ਉਚਾਰਨ dibujar [es]
 • abalanzarse ਉਚਾਰਨ abalanzarse [es]
 • pensar ਉਚਾਰਨ pensar [es]
 • seducir ਉਚਾਰਨ seducir [es]
 • abandono ਉਚਾਰਨ abandono [pt]
 • kennen ਉਚਾਰਨ kennen [de]
 • besar ਉਚਾਰਨ besar [es]
 • lamer ਉਚਾਰਨ lamer [es]
 • actuar ਉਚਾਰਨ actuar [es]
 • contender ਉਚਾਰਨ contender [en]
 • solicitar ਉਚਾਰਨ solicitar [es]
 • abastecer ਉਚਾਰਨ abastecer [es]
 • juzgar ਉਚਾਰਨ juzgar [es]
 • precisar ਉਚਾਰਨ precisar [pt]
 • abdicar ਉਚਾਰਨ abdicar [es]
 • provocar ਉਚਾਰਨ provocar [es]
 • barrer ਉਚਾਰਨ barrer [es]
 • ataviar ਉਚਾਰਨ ataviar [pt]
 • repetir ਉਚਾਰਨ repetir [es]
 • apagar ਉਚਾਰਨ apagar [es]
 • retroceder ਉਚਾਰਨ retroceder [es]
 • abanicar ਉਚਾਰਨ abanicar [es]
 • considerar ਉਚਾਰਨ considerar [es]
 • regalar ਉਚਾਰਨ regalar [es]
 • regatear ਉਚਾਰਨ regatear [es]
 • deletrear ਉਚਾਰਨ deletrear [es]
 • proteger ਉਚਾਰਨ proteger [es]
 • poner ਉਚਾਰਨ poner [es]
 • confundir ਉਚਾਰਨ confundir [pt]
 • accionar ਉਚਾਰਨ accionar [es]
 • instalar ਉਚਾਰਨ instalar [es]
 • preceder ਉਚਾਰਨ preceder [es]
 • transmitir ਉਚਾਰਨ transmitir [es]
 • dançar ਉਚਾਰਨ dançar [pt]
 • alegrar ਉਚਾਰਨ alegrar [pt]
 • abalanzar ਉਚਾਰਨ abalanzar [es]
 • agregar ਉਚਾਰਨ agregar [es]
 • olhar ਉਚਾਰਨ olhar [pt]
 • cantei ਉਚਾਰਨ cantei [pt]
 • designar ਉਚਾਰਨ designar [es]
 • aballestar ਉਚਾਰਨ aballestar [es]
 • alabar ਉਚਾਰਨ alabar [es]
 • abalar ਉਚਾਰਨ abalar [pt]
 • saludar ਉਚਾਰਨ saludar [es]
 • puser ਉਚਾਰਨ puser [pt]
 • absolver ਉਚਾਰਨ absolver [es]
 • cerrar ਉਚਾਰਨ cerrar [es]
 • abanderar ਉਚਾਰਨ abanderar [es]
 • motivar ਉਚਾਰਨ motivar [es]
 • armar ਉਚਾਰਨ armar [es]
 • acudir ਉਚਾਰਨ acudir [es]
 • agitar ਉਚਾਰਨ agitar [es]
 • rozar ਉਚਾਰਨ rozar [es]
 • abochornarse ਉਚਾਰਨ abochornarse [es]
 • exagerar ਉਚਾਰਨ exagerar [pt]
 • ceder ਉਚਾਰਨ ceder [es]
 • explorar ਉਚਾਰਨ explorar [es]
 • entorpecer ਉਚਾਰਨ entorpecer [pt]
 • endurecer ਉਚਾਰਨ endurecer [es]
 • datar ਉਚਾਰਨ datar [es]
 • cremar ਉਚਾਰਨ cremar [es]
 • organizar ਉਚਾਰਨ organizar [es]
 • ababadar ਉਚਾਰਨ ababadar [pt]
 • preferem ਉਚਾਰਨ preferem [pt]
 • celebrar ਉਚਾਰਨ celebrar [pt]
 • abusar ਉਚਾਰਨ abusar [es]
 • estrangular ਉਚਾਰਨ estrangular [es]
 • obtener ਉਚਾਰਨ obtener [es]
 • rodear ਉਚਾਰਨ rodear [es]
 • aceitar ਉਚਾਰਨ aceitar [pt]
 • incitar ਉਚਾਰਨ incitar [es]
 • retorcerse ਉਚਾਰਨ retorcerse [es]
 • resmungar ਉਚਾਰਨ resmungar [pt]
 • encerrar ਉਚਾਰਨ encerrar [es]
 • amnistia ਉਚਾਰਨ amnistia [it]
 • anteceder ਉਚਾਰਨ anteceder [pt]
 • salvar ਉਚਾਰਨ salvar [es]
 • antar ਉਚਾਰਨ antar [pt]
 • parecer ਉਚਾਰਨ parecer [es]
 • fisgar ਉਚਾਰਨ fisgar [es]
 • violar ਉਚਾਰਨ violar [es]
 • cooperar ਉਚਾਰਨ cooperar [es]
 • continúa ਉਚਾਰਨ continúa [es]
 • revolcarse ਉਚਾਰਨ revolcarse [es]
 • activar ਉਚਾਰਨ activar [es]
 • apodar ਉਚਾਰਨ apodar [es]
 • deplorar ਉਚਾਰਨ deplorar [es]
 • patrocinar ਉਚਾਰਨ patrocinar [es]
 • arreganhar ਉਚਾਰਨ arreganhar [pt]
 • negociar ਉਚਾਰਨ negociar [es]
 • fundir ਉਚਾਰਨ fundir [es]
 • ambicionar ਉਚਾਰਨ ambicionar [es]
 • requerir ਉਚਾਰਨ requerir [ca]