ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

what

what ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • what ਉਚਾਰਨ what [en]
 • 什么 ਉਚਾਰਨ 什么 [hak]
 • sa ਉਚਾਰਨ sa [fr]
 • ki ਉਚਾਰਨ ki [hu]
 • mitä ਉਚਾਰਨ mitä [fi]
 • co ਉਚਾਰਨ co [pl]
 • qu'est-ce qu'il y a? ਉਚਾਰਨ qu'est-ce qu'il y a? [fr]
 • mikä ਉਚਾਰਨ mikä [fi]
 • whit ਉਚਾਰਨ whit [en]
 • איזה ਉਚਾਰਨ איזה [he]
 • wa ਉਚਾਰਨ wa [sco]
 • 奈 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • šta ਉਚਾਰਨ šta [bs]
 • کیا ਉਚਾਰਨ کیا [ur]
 • なんがい (何階) ਉਚਾਰਨ なんがい (何階) [ja]
 • الذي ਉਚਾਰਨ الذي [ar]
 • איזו ਉਚਾਰਨ איזו [he]
 • اي ਉਚਾਰਨ اي [ar]
 • ania/ana ਉਚਾਰਨ ania/ana [ilo]
 • kuinka ਉਚਾਰਨ kuinka [fi]
 • কি? ਉਚਾਰਨ কি? [bn]
 • kîkwâyak ਉਚਾਰਨ kîkwâyak [cr]
 • enti ਉਚਾਰਨ enti [te]
 • tyuin ਉਚਾਰਨ tyuin [ngh]
 • kîkwâya ਉਚਾਰਨ kîkwâya [cr]
 • ਕਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਕਿਹੜਾ [pa]
 • डूबने ਉਚਾਰਨ डूबने [hi]
 • ekan ਉਚਾਰਨ ekan [uz]
 • kîkwây ਉਚਾਰਨ kîkwây [cr]
 • ఏమిటి ਉਚਾਰਨ ఏమిటి [te]
 • 何物樣 ਉਚਾਰਨ 何物樣 [wuu]
 • Kva ਉਚਾਰਨ Kva [nn]
 • อันใด ਉਚਾਰਨ อันใด [th]
 • dè ਉਚਾਰਨ [gd]
 • 何を ਉਚਾਰਨ 何を [ja]
 • naon ਉਚਾਰਨ naon [br]
 • କଣ ਉਚਾਰਨ କଣ [or]
 • چہ ਉਚਾਰਨ چہ [ur]
 • 啥个 ਉਚਾਰਨ 啥个 [wuu]
 • ຫຍັງ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ຫຍັງ [lo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ