ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

zaimek

zaimek ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • ich ਉਚਾਰਨ
  ich [de]
 • was ਉਚਾਰਨ
  was [en]
 • to ਉਚਾਰਨ
  to [en]
 • moi ਉਚਾਰਨ
  moi [fr]
 • ci ਉਚਾਰਨ
  ci [it]
 • im ਉਚਾਰਨ
  im [de]
 • cię ਉਚਾਰਨ
  cię [pl]
 • ją ਉਚਾਰਨ
  [pl]
 • czego ਉਚਾਰਨ
  czego [pl]
 • mu ਉਚਾਰਨ
  mu [eo]
 • nam ਉਚਾਰਨ
  nam [vi]
 • moje ਉਚਾਰਨ
  moje [cs]
 • co ਉਚਾਰਨ
  co [pl]
 • oni ਉਚਾਰਨ
  oni [eo]
 • taka ਉਚਾਰਨ
  taka [ja]
 • jaki ਉਚਾਰਨ
  jaki [pl]
 • ono ਉਚਾਰਨ
  ono [es]
 • tej ਉਚਾਰਨ
  tej [hu]
 • gdzieś ਉਚਾਰਨ
  gdzieś [pl]
 • ciebie ਉਚਾਰਨ
  ciebie [pl]
 • mój ਉਚਾਰਨ
  mój [pl]
 • nic ਉਚਾਰਨ
  nic [cs]
 • inne ਉਚਾਰਨ
  inne [sv]
 • wy ਉਚਾਰਨ
  wy [cy]
 • czymś ਉਚਾਰਨ
  czymś [pl]
 • kimkolwiek ਉਚਾਰਨ
  kimkolwiek [pl]
 • jaka ਉਚਾਰਨ
  jaka [eu]
 • jakąkolwiek ਉਚਾਰਨ
  jakąkolwiek [pl]
 • swoja ਉਚਾਰਨ
  swoja [pl]
 • tego ਉਚਾਰਨ
  tego [pl]
 • komu ਉਚਾਰਨ
  komu [cs]
 • nią ਉਚਾਰਨ
  nią [pl]
 • znad ਉਚਾਰਨ
  znad [pl]
 • twój ਉਚਾਰਨ
  twój [pl]
 • tobie ਉਚਾਰਨ
  tobie [fr]
 • nim ਉਚਾਰਨ
  nim [en]
 • mnie ਉਚਾਰਨ
  mnie [pl]
 • nich ਉਚਾਰਨ
  nich [cs]
 • wam ਉਚਾਰਨ
  wam [pl]
 • niego ਉਚਾਰਨ
  niego [es]
 • mego ਉਚਾਰਨ
  mego [pl]
 • który ਉਚਾਰਨ
  który [pl]
 • twoja ਉਚਾਰਨ
  twoja [pl]
 • temu ਉਚਾਰਨ
  temu [pl]
 • nasz ਉਚਾਰਨ
  nasz [pl]
 • kiedyś ਉਚਾਰਨ
  kiedyś [pl]
 • taki ਉਚਾਰਨ
  taki [pl]
 • ktoś ਉਚਾਰਨ
  ktoś [pl]
 • tę ਉਚਾਰਨ
  [pl]
 • tamtędy ਉਚਾਰਨ
  tamtędy [pl]
 • jej ਉਚਾਰਨ
  jej [cs]
 • naszego ਉਚਾਰਨ
  naszego [pl]
 • taką ਉਚਾਰਨ
  taką [pl]
 • kimś ਉਚਾਰਨ
  kimś [pl]
 • swoją ਉਚਾਰਨ
  swoją [pl]
 • samego ਉਚਾਰਨ
  samego [pl]
 • tamtemu ਉਚਾਰਨ
  tamtemu [pl]
 • każdej ਉਚਾਰਨ
  każdej [pl]
 • pytający ਉਚਾਰਨ
  pytający [pl]
 • któraś ਉਚਾਰਨ
  któraś [pl]
 • zaimkowy ਉਚਾਰਨ
  zaimkowy [pl]
 • czyjś ਉਚਾਰਨ
  czyjś [pl]
 • mą ਉਚਾਰਨ
  [pl]
 • nasze ਉਚਾਰਨ
  nasze [pl]
 • moją ਉਚਾਰਨ
  moją [pl]
 • czyimś ਉਚਾਰਨ
  czyimś [pl]
 • naszych ਉਚਾਰਨ
  naszych [pl]
 • nikogusieńko ਉਚਾਰਨ
  nikogusieńko [pl]
 • jakkowiek ਉਚਾਰਨ
  jakkowiek [pl]
 • naszym ਉਚਾਰਨ
  naszym [pl]
 • twoje ਉਚਾਰਨ
  twoje [pl]
 • drudzy ਉਚਾਰਨ
  drudzy [pl]
 • takiego ਉਚਾਰਨ
  takiego [pl]
 • swą ਉਚਾਰਨ
  swą [pl]
 • tym ਉਚਾਰਨ
  tym [pl]
 • jego ਉਚਾਰਨ
  jego [pl]
 • wasze ਉਚਾਰਨ
  wasze [pl]
 • twoich ਉਚਾਰਨ
  twoich [pl]
 • którym ਉਚਾਰਨ
  którym [pl]
 • czym ਉਚਾਰਨ
  czym [pl]
 • kogo ਉਚਾਰਨ
  kogo [pl]
 • twoi ਉਚਾਰਨ
  twoi [pl]
 • jacy ਉਚਾਰਨ
  jacy [pl]
 • czyje ਉਚਾਰਨ
  czyje [pl]
 • z tobą ਉਚਾਰਨ
  z tobą [pl]
 • wasza ਉਚਾਰਨ
  wasza [pl]
 • czyja ਉਚਾਰਨ
  czyja [pl]
 • niejaki ਉਚਾਰਨ
  niejaki [pl]
 • mym ਉਚਾਰਨ
  mym [pl]
 • przeczący ਉਚਾਰਨ
  przeczący [pl]
 • której ਉਚਾਰਨ
  której [pl]
 • przymiotny ਉਚਾਰਨ
  przymiotny [pl]
 • nikogo ਉਚਾਰਨ
  nikogo [pl]
 • swoje ਉਚਾਰਨ
  swoje [pl]
 • twe ਉਚਾਰਨ
  twe [pl]
 • nasza ਉਚਾਰਨ
  nasza [pl]
 • każdego ਉਚਾਰਨ
  każdego [pl]
 • tobą ਉਚਾਰਨ
  tobą [pl]
 • jaką ਉਚਾਰਨ
  jaką [pl]
 • innego ਉਚਾਰਨ
  innego [pl]