ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
14/11/2010 rökvísindi [is] rökvísindi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2010 sólskin [is] sólskin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2010 sólargeisli [is] sólargeisli ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2010 stærðfræði [is] stærðfræði ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2010 eðlisfræði [is] eðlisfræði ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2010 fjarlægð [is] fjarlægð ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2010 hornafræði [is] hornafræði ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2010 Jóhanna Sigurðardóttir [is] Jóhanna Sigurðardóttir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2010 sólarljós [is] sólarljós ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2010 sittu [is] sittu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2010 legið [is] legið ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2010 sagt [is] sagt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2010 kauptu [is] kauptu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2010 venjuleg [is] venjuleg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2010 hét [is] hét ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2010 venjulegur [is] venjulegur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2010 þekking [is] þekking ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2010 hljóttu [is] hljóttu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2010 eitthvað [is] eitthvað ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2010 skilgreining [is] skilgreining ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2010 stattu [is] stattu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2010 liggðu [is] liggðu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2010 keypti [is] keypti ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2010 sagði [is] sagði ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2010 skeytingarlaus [is] skeytingarlaus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2010 þið liggið [is] þið liggið ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2010 köttinn í sekknum [is] köttinn í sekknum ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2010 búast við einhverju [is] búast við einhverju ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2010 við liggjum [is] við liggjum ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2010 lært [is] lært ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ