ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
28/05/2018 solo come un cane [it] solo come un cane ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2018 avere del geniale [it] avere del geniale ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
28/05/2018 autospazzatrice [it] autospazzatrice ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 di bell'aspetto [it] di bell'aspetto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 codice di accesso [it] codice di accesso ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 buco nell'acqua [it] buco nell'acqua ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 Costanza Miriano [it] Costanza Miriano ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 mister [it] mister ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 dialettofono [it] dialettofono ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 malaticci [it] malaticci ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 malaticcia [it] malaticcia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 malaticce [it] malaticce ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2018 galoppino [it] galoppino ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2018 Curti [it] Curti ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2018 porta del paradiso [it] porta del paradiso ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2018 Riccardo Bellofiore [it] Riccardo Bellofiore ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2018 pulendo [it] pulendo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2015 zagarese [it] zagarese ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2015 silicei [it] silicei ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/05/2014 piangere lacrime amare [it] piangere lacrime amare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/05/2014 Vecellio [it] Vecellio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/05/2014 piangere lacrime di gioia [it] piangere lacrime di gioia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/05/2014 guanti del portiere [it] guanti del portiere ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/05/2014 dischetto del rigore [it] dischetto del rigore ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/05/2014 calcio di punizione [it] calcio di punizione ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/03/2013 elastan [it] elastan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/03/2013 entusiasmo [it] entusiasmo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/01/2013 accomodàti [it] accomodàti ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/01/2013 giudichino [it] giudichino ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/01/2013 interpellino [it] interpellino ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ