ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
23/06/2018 patricidal [en] patricidal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/06/2018 precipitators [en] precipitators ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/06/2018 Vectored [en] Vectored ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/06/2018 tear-jerker [en] tear-jerker ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
23/06/2018 remortgage [en] remortgage ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/06/2018 second-grader [en] second-grader ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/06/2018 cedarwood [en] cedarwood ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/06/2018 Clorets [en] Clorets ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/06/2018 bibs [en] bibs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/06/2018 Shrewdest [en] Shrewdest ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/06/2018 circumnavigated [en] circumnavigated ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/06/2018 infallibly [en] infallibly ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/06/2018 countering [en] countering ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/06/2018 circumscribing [en] circumscribing ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/06/2018 godless [en] godless ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/06/2018 melodically [en] melodically ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/06/2018 baby blues [en] baby blues ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
29/05/2018 cannulated [en] cannulated ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/05/2018 Chi-squared distribution [en] Chi-squared distribution ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/05/2018 marmots [en] marmots ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/05/2018 George Herbert Walker Bush [en] George Herbert Walker Bush ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2018 1720 [en] 1720 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2018 Jesuits [en] Jesuits ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/02/2018 deep-running [en] deep-running ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/02/2018 Business-like [en] Business-like ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/02/2018 Unbusiness-like [en] Unbusiness-like ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/01/2018 McClendon [en] McClendon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/01/2018 Park Police [en] Park Police ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/01/2018 crepe paper [en] crepe paper ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/01/2018 Whitefish Bay [en] Whitefish Bay ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ