ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Siobhan7

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Siobhan7 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
26/07/2019 loscadh [ga] loscadh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2019 fuist [ga] fuist ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/02/2019 deilbh [ga] deilbh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/02/2019 mo bheannacht ort [ga] mo bheannacht ort ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/02/2019 cneá [ga] cneá ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/02/2019 Tá rud éigin ag teacht. [ga] Tá rud éigin ag teacht. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/02/2019 Céard a rinne tú? [ga] Céard a rinne tú? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2018 cúpla áit [ga] cúpla áit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2018 gréithre [ga] gréithre ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2018 cuimhneachán [ga] cuimhneachán ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2018 scuab fiacail [ga] scuab fiacail ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2018 i gcomparáid le [ga] i gcomparáid le ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2018 fochupán [ga] fochupán ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2018 raidhse [ga] raidhse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2018 ndeirtear [ga] ndeirtear ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2018 inláimhsithe [ga] inláimhsithe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2018 gailf [ga] gailf ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2018 uaillmhian [ga] uaillmhian ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2018 bóthar dúnta [ga] bóthar dúnta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2018 dtrasnaíonn [ga] dtrasnaíonn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2018 spéirghorm [ga] spéirghorm ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2018 gormghlas [ga] gormghlas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2018 tsubh [ga] tsubh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2018 bhuidéal [ga] bhuidéal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2018 cruthanta [ga] cruthanta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2018 creideann [ga] creideann ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2018 mbreitheamh [ga] mbreitheamh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2018 meantán [ga] meantán ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2018 theastódh [ga] theastódh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2017 tógfaimid [ga] tógfaimid ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ