ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
10/06/2015 newly-wed [en] newly-wed ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
19/07/2011 feasibly [en] feasibly ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2011 Twitter [en] Twitter ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
26/05/2011 out [en] out ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
28/02/2011 quashed [en] quashed ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
28/02/2011 consummate (verb) [en] consummate (verb) ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
28/02/2011 consummate (adjective) [en] consummate (adjective) ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
19/02/2011 Euclidean distance [en] Euclidean distance ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
19/02/2011 excircle [en] excircle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2011 folding [en] folding ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2011 social choice [en] social choice ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
19/02/2011 Hamilton path [en] Hamilton path ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2011 implication [en] implication ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2011 least common multiple [en] least common multiple ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2011 fob somebody off [en] fob somebody off ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
19/02/2011 Ms Flint [en] Ms Flint ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2011 inoffensiveness [en] inoffensiveness ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2011 shooters [en] shooters ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2011 disputed [en] disputed ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
19/02/2011 thermodynamic [en] thermodynamic ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2011 diagnostics [en] diagnostics ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
19/02/2011 nucleotidase [en] nucleotidase ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
19/02/2011 Charles Mingus [en] Charles Mingus ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
19/02/2011 Ben Hur [en] Ben Hur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2011 undergoing [en] undergoing ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2011 actinism [en] actinism ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2011 chumminess [en] chumminess ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2011 31st [en] 31st ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2011 leave-taking [en] leave-taking ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2011 gossipy [en] gossipy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ