ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 atkvæðarétt [is]
atkvæðarétt ਉਚਾਰਨ
0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 ríkisstjórninni [is]
ríkisstjórninni ਉਚਾਰਨ
0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 fundum [is]
fundum ਉਚਾਰਨ
0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 ríkisstjórnir [is]
ríkisstjórnir ਉਚਾਰਨ
0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 nánast [is]
nánast ਉਚਾਰਨ
0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 hafa [is]
hafa ਉਚਾਰਨ
0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 ráðherrar [is]
ráðherrar ਉਚਾਰਨ
0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 eiga [is]
eiga ਉਚਾਰਨ
0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 rjúfa [is]
rjúfa ਉਚਾਰਨ
0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 Sturla Böðvarsson [is]
Sturla Böðvarsson ਉਚਾਰਨ
0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 Fjölnir [is]
Fjölnir ਉਚਾਰਨ
0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 kirkja [is]
kirkja ਉਚਾਰਨ
0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 Gylfi Einarsson [is]
Gylfi Einarsson ਉਚਾਰਨ
0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 samfélag [is]
samfélag ਉਚਾਰਨ
0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2008 þjónustumiðstöð [is]
þjónustumiðstöð ਉਚਾਰਨ
0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2008 Súðavíkurhreppur [is]
Súðavíkurhreppur ਉਚਾਰਨ
0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2008 Eyjafjarðarsveit [is]
Eyjafjarðarsveit ਉਚਾਰਨ
0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2008 Tjörneshreppur [is]
Tjörneshreppur ਉਚਾਰਨ
0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2008 Mosfellsbær [is]
Mosfellsbær ਉਚਾਰਨ
0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2008 Vigdís Finnbogadóttir [is]
Vigdís Finnbogadóttir ਉਚਾਰਨ
0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2008 Vopnafjarðarhreppur [is]
Vopnafjarðarhreppur ਉਚਾਰਨ
0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2008 Snæfellsbær [is]
Snæfellsbær ਉਚਾਰਨ
0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2008 Árborg [is]
Árborg ਉਚਾਰਨ
0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2008 Dalabyggð [is]
Dalabyggð ਉਚਾਰਨ
0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2008 Grímseyjarhreppur [is]
Grímseyjarhreppur ਉਚਾਰਨ
0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2008 Skagabyggð [is]
Skagabyggð ਉਚਾਰਨ
0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2008 Bæjarhreppur [is]
Bæjarhreppur ਉਚਾਰਨ
0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2008 Árneshreppur [is]
Árneshreppur ਉਚਾਰਨ
0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2008 Skaftárhreppur [is]
Skaftárhreppur ਉਚਾਰਨ
0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2008 Húnavatnshreppur [is]
Húnavatnshreppur ਉਚਾਰਨ
0 ਵੋਟਾਂ