ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
08/10/2021 Trine Bramsen [da] Trine Bramsen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/10/2021 Jens Elbøl [da] Jens Elbøl ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/10/2021 miraklet, mirakler, miraklerne [da] miraklet, mirakler, miraklerne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/10/2021 stolt af [da] stolt af ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/10/2021 ondulere [da] ondulere ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/10/2021 at sy - syg - syv [da] at sy - syg - syv ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/10/2021 Aristoteles [da] Aristoteles ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/10/2021 hæklede [da] hæklede ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/10/2021 sylte [da] sylte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/10/2021 jeg har hørt [da] jeg har hørt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/10/2021 Per Kragh Møller [da] Per Kragh Møller ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/10/2021 teltet [da] teltet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/10/2021 Christian Nørgaard [da] Christian Nørgaard ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/10/2021 patina [da] patina ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/10/2021 barnefastholdelsesanordningen [da] barnefastholdelsesanordningen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/10/2021 ådslet [da] ådslet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/10/2021 ådsel [da] ådsel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/10/2021 jeg er ked af det [da] jeg er ked af det ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/10/2021 vogne - vågne [da] vogne - vågne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/10/2021 Klaptorsk [da] Klaptorsk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/10/2021 supermarkedet [da] supermarkedet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/10/2021 midt for [da] midt for ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/10/2021 Jess Stæhr [da] Jess Stæhr ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/10/2021 Povl Dissing [da] Povl Dissing ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/10/2021 ånder [da] ånder ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2021 Enhver er sin egen lykkes smed [da] Enhver er sin egen lykkes smed ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2021 vi du give mig [da] vi du give mig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2021 Sikke noget møg! [da] Sikke noget møg! ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2021 nominativ [da] nominativ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2021 krumme [da] krumme ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ