ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
12/05/2021 ulydighed [da] ulydighed ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2021 drømmekage [da] drømmekage ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2021 karakterkager [da] karakterkager ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2021 tidsudtryk [da] tidsudtryk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2021 sogne [da] sogne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2021 boliglån [da] boliglån ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2021 hvad er din yndingsmad [da] hvad er din yndingsmad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/01/2019 egern [da] egern ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2018 fartdæmpning [da] fartdæmpning ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2018 slingrende [da] slingrende ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2018 fundamentalisme [da] fundamentalisme ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2018 darwinistisk [da] darwinistisk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2018 Kipketer [da] Kipketer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2018 vinduesstolper [da] vinduesstolper ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2018 napolitansk [da] napolitansk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2018 iagttagere  [da] iagttagere  ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2018 jonisk [da] jonisk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2018 smeltedigel [da] smeltedigel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2018 redningsberedskabet [da] redningsberedskabet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2018 udslettelse [da] udslettelse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2018 spærrelinje [da] spærrelinje ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2018 selepude [da] selepude ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2018 nedsættende [da] nedsættende ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2018 pudsning [da] pudsning ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2018 tilkendegive [da] tilkendegive ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2018 bagover [da] bagover ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2018 forgænger [da] forgænger ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2018 taknemmelighed [da] taknemmelighed ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2018 Hævning [da] Hævning ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2018 Hæmning [da] Hæmning ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ