ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
02/09/2017 näsdukarna [sv] näsdukarna ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
02/09/2017 torkad [sv] torkad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2017 accelerationer [sv] accelerationer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2017 problemområde [sv] problemområde ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2017 regnskyar [sv] regnskyar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2017 akvariet [sv] akvariet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2017 språkligt [sv] språkligt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2017 brandfarliga [sv] brandfarliga ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2017 lärarassistent [sv] lärarassistent ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2017 ambassadörer [sv] ambassadörer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2017 prickfri [sv] prickfri ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2017 räkneövning [sv] räkneövning ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/03/2017 klibbigt [sv] klibbigt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/03/2017 subjektspronomen [sv] subjektspronomen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/03/2017 hej! [sv] hej! ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2016 brunast [sv] brunast ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2016 brunröda [sv] brunröda ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2016 brunalg [sv] brunalg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2016 aktstycket [sv] aktstycket ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2016 brunrosten [sv] brunrosten ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2016 tonbruket [sv] tonbruket ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2016 brunbjörnar [sv] brunbjörnar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2016 bojkotta [sv] bojkotta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2016 gäck [sv] gäck ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2016 helst inte [sv] helst inte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/04/2016 i går [sv] i går ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/11/2015 reklamering [sv] reklamering ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
21/11/2015 reklamspråk [sv] reklamspråk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/11/2015 reklamtavla [sv] reklamtavla ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/11/2015 reklamskylten [sv] reklamskylten ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ