ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਵੋਟਾਂ
02/09/2017
näsdukarna ਉਚਾਰਨ
näsdukarna [sv] 2 ਵੋਟਾਂ
02/09/2017
torkad ਉਚਾਰਨ
torkad [sv] 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2017
accelerationer ਉਚਾਰਨ
accelerationer [sv] 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2017
problemområde ਉਚਾਰਨ
problemområde [sv] 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2017
regnskyar ਉਚਾਰਨ
regnskyar [sv] 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2017
akvariet ਉਚਾਰਨ
akvariet [sv] 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2017
språkligt ਉਚਾਰਨ
språkligt [sv] 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2017
brandfarliga ਉਚਾਰਨ
brandfarliga [sv] 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2017
lärarassistent ਉਚਾਰਨ
lärarassistent [sv] 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2017
ambassadörer ਉਚਾਰਨ
ambassadörer [sv] 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2017
prickfri ਉਚਾਰਨ
prickfri [sv] 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2017
räkneövning ਉਚਾਰਨ
räkneövning [sv] 0 ਵੋਟਾਂ
03/03/2017
klibbigt ਉਚਾਰਨ
klibbigt [sv] 0 ਵੋਟਾਂ
03/03/2017
subjektspronomen ਉਚਾਰਨ
subjektspronomen [sv] 0 ਵੋਟਾਂ
03/03/2017
hej! ਉਚਾਰਨ
hej! [sv] 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2016
brunast ਉਚਾਰਨ
brunast [sv] 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2016
brunröda ਉਚਾਰਨ
brunröda [sv] 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2016
brunalg ਉਚਾਰਨ
brunalg [sv] 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2016
aktstycket ਉਚਾਰਨ
aktstycket [sv] 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2016
brunrosten ਉਚਾਰਨ
brunrosten [sv] 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2016
tonbruket ਉਚਾਰਨ
tonbruket [sv] 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2016
brunbjörnar ਉਚਾਰਨ
brunbjörnar [sv] 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2016
bojkotta ਉਚਾਰਨ
bojkotta [sv] 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2016
gäck ਉਚਾਰਨ
gäck [sv] 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2016
helst inte ਉਚਾਰਨ
helst inte [sv] 0 ਵੋਟਾਂ
26/04/2016
i går ਉਚਾਰਨ
i går [sv] 0 ਵੋਟਾਂ
21/11/2015
reklamering ਉਚਾਰਨ
reklamering [sv] 1 ਵੋਟਾਂ
21/11/2015
reklamspråk ਉਚਾਰਨ
reklamspråk [sv] 0 ਵੋਟਾਂ
21/11/2015
reklamtavla ਉਚਾਰਨ
reklamtavla [sv] 0 ਵੋਟਾਂ
21/11/2015
reklamskylten ਉਚਾਰਨ
reklamskylten [sv] 0 ਵੋਟਾਂ