ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

era name

era name ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 大同 ਉਚਾਰਨ 大同 [zh]
 • 永久 ਉਚਾਰਨ 永久 [ja]
 • 正徳 ਉਚਾਰਨ 正徳 [zh]
 • 永和 ਉਚਾਰਨ 永和 [zh]
 • 保安 ਉਚਾਰਨ 保安 [ja]
 • 文明 ਉਚਾਰਨ 文明 [ja]
 • 正中 ਉਚਾਰਨ 正中 [ja]
 • 天正 ਉਚਾਰਨ 天正 [ja]
 • 嘉慶 ਉਚਾਰਨ 嘉慶 [ja]
 • 仁和 ਉਚਾਰਨ 仁和 [ja]
 • 天平神護 ਉਚਾਰਨ 天平神護 [ja]
 • 長和 ਉਚਾਰਨ 長和 [ja]
 • 延長 ਉਚਾਰਨ 延長 [ja]
 • 天授 ਉਚਾਰਨ 天授 [ja]
 • 長久 ਉਚਾਰਨ 長久 [ja]
 • 天元 ਉਚਾਰਨ 天元 [ja]
 • 享和 ਉਚਾਰਨ 享和 [ja]
 • 延慶 ਉਚਾਰਨ 延慶 [ja]
 • 明応 ਉਚਾਰਨ 明応 [ja]
 • 承安 ਉਚਾਰਨ 承安 [ja]
 • 永保 ਉਚਾਰਨ 永保 [ja]
 • 延宝 ਉਚਾਰਨ 延宝 [ja]
 • 康応 ਉਚਾਰਨ 康応 [ja]
 • 貞永 ਉਚਾਰਨ 貞永 [ja]
 • 文亀 ਉਚਾਰਨ 文亀 [ja]
 • 延暦 ਉਚਾਰਨ 延暦 [ja]
 • 永仁 ਉਚਾਰਨ 永仁 [ja]
 • 万延 ਉਚਾਰਨ 万延 [ja]
 • 延享 ਉਚਾਰਨ 延享 [ja]
 • 治安 ਉਚਾਰਨ 治安 [ja]
 • 乾元 ਉਚਾਰਨ 乾元 [ja]
 • 天喜 ਉਚਾਰਨ 天喜 [ja]
 • 元慶 ਉਚਾਰਨ 元慶 [ja]
 • 寛治 ਉਚਾਰਨ 寛治 [ja]
 • 慶安 ਉਚਾਰਨ 慶安 [ja]
 • 建保 ਉਚਾਰਨ 建保 [ja]
 • 文治 ਉਚਾਰਨ 文治 [ja]
 • 康永 ਉਚਾਰਨ 康永 [ja]
 • 正長 ਉਚਾਰਨ 正長 [ja]
 • 正治 ਉਚਾਰਨ 正治 [ja]
 • 元亨 ਉਚਾਰਨ 元亨 [ja]
 • 天平宝字 ਉਚਾਰਨ 天平宝字 [ja]
 • 久寿 ਉਚਾਰਨ 久寿 [ja]
 • 寛弘 ਉਚਾਰਨ 寛弘 [ja]
 • 応和 ਉਚਾਰਨ 応和 [ja]
 • 永長 ਉਚਾਰਨ 永長 [ja]
 • 弘長 ਉਚਾਰਨ 弘長 [ja]
 • 寛仁 ਉਚਾਰਨ 寛仁 [ja]
 • 承和 ਉਚਾਰਨ 承和 [ja]
 • 斉衡 ਉਚਾਰਨ 斉衡 [ja]
 • 永禄 ਉਚਾਰਨ 永禄 [ja]
 • 寛文 ਉਚਾਰਨ 寛文 [ja]
 • 元亀 ਉਚਾਰਨ 元亀 [ja]
 • 文永 ਉਚਾਰਨ 文永 [ja]
 • 長承 ਉਚਾਰਨ 長承 [ja]
 • 天応 ਉਚਾਰਨ 天応 [ja]
 • 貞和 ਉਚਾਰਨ 貞和 [ja]
 • 天徳 ਉਚਾਰਨ 天徳 [ja]
 • 建徳 ਉਚਾਰਨ 建徳 [ja]
 • 文応 ਉਚਾਰਨ 文応 [ja]
 • 長享 ਉਚਾਰਨ 長享 [ja]
 • 天和 ਉਚਾਰਨ 天和 [ja]
 • 正暦 ਉਚਾਰਨ 正暦 [ja]
 • 応徳 ਉਚਾਰਨ 応徳 [ja]
 • 正和 ਉਚਾਰਨ 正和 [ja]
 • 元文 ਉਚਾਰਨ 元文 [ja]
 • 天延 ਉਚਾਰਨ 天延 [ja]
 • 天治 ਉਚਾਰਨ 天治 [ja]
 • 応保 ਉਚਾਰਨ 応保 [ja]
 • 徳治 ਉਚਾਰਨ 徳治 [ja]
 • 貞応 ਉਚਾਰਨ 貞応 [ja]
 • 寛元 ਉਚਾਰਨ 寛元 [ja]
 • 承徳 ਉਚਾਰਨ 承徳 [ja]
 • 嘉吉 ਉਚਾਰਨ 嘉吉 [ja]
 • 仁寿 ਉਚਾਰਨ 仁寿 [ja]
 • 文正 ਉਚਾਰਨ 文正 [ja]
 • 霊亀 ਉਚਾਰਨ 霊亀 [ja]
 • 元徳 ਉਚਾਰਨ 元徳 [ja]
 • 大永 ਉਚਾਰਨ 大永 [ja]
 • 寿永 ਉਚਾਰਨ 寿永 [ja]
 • 久安 ਉਚਾਰਨ 久安 [ja]
 • 承暦 ਉਚਾਰਨ 承暦 [ja]
 • 永正 ਉਚਾਰਨ 永正 [ja]
 • 延文 ਉਚਾਰਨ 延文 [ja]
 • 暦仁 ਉਚਾਰਨ 暦仁 [ja]
 • 建久 ਉਚਾਰਨ 建久 [ja]
 • 神護景雲 ਉਚਾਰਨ 神護景雲 [ja]
 • 元仁 ਉਚਾਰਨ 元仁 [ja]
 • 承久 ਉਚਾਰਨ 承久 [ja]
 • 正元 ਉਚਾਰਨ 正元 [ja]
 • 仁安 ਉਚਾਰਨ 仁安 [ja]
 • 永治 ਉਚਾਰਨ 永治 [ja]
 • 延徳 ਉਚਾਰਨ 延徳 [ja]
 • 元弘 ਉਚਾਰਨ 元弘 [ja]
 • 元永 ਉਚਾਰਨ 元永 [ja]
 • 嘉暦 ਉਚਾਰਨ 嘉暦 [ja]
 • 永徳 ਉਚਾਰਨ 永徳 [ja]
 • 永万 ਉਚਾਰਨ 永万 [ja]
 • Mousterian ਉਚਾਰਨ Mousterian [en]
 • 康治 ਉਚਾਰਨ 康治 [ja]